Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bygglov A-Ö

A-Ö ger dig en översikt över bestämmelser, råd, roller och begrepp kopplade till byggande.

Almedalsveckan
Bygglovsfrihet
Under Almedalsveckan behöver du inte bygglov för fristående
 • mindre byggnader i ett plan (upp till 25 kvadratmeter)
 • byggnader i form av tältkonstruktioner i ett plan (upp till 100 kvadratmeter)
 • skyltar

på de platser som är en del av evenemanget.

Med skylt avses även tavla, tv-/bildskärm, flagga, banderoll, ljusprojektion eller liknande. Ljusprojektioner på ringmuren är inte tillåtna.
 
Bygglovsplikt
För större byggnader och byggnader i flera plan krävs bygglov. För alla byggnader och skyltar som kräver infästning i annan byggnad eller i mur krävs bygglov. Tidsbegränsat bygglov ska sökas i dessa fall.
 
 
Reglerna kring bygglovsplikt under Almedalsveckan syftar till att skydda människor och kulturarv. Observera att gällande krav för brandskydd ska uppfyllas oavsett om byggnad/konstruktion kräver bygglov eller ej.
 
Vid frågor om bygglov, kontakta kundtjänsten för företag på kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se
 
Övrigt

Almedalsveckan har även en egen sida där du kan läsa om evenemangen och vilka tillstånd som krävs.

Altan

En altan behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än 1,2 meter från den ursprungliga marken. En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd, en källare eller ett garage. En altan som byggs ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov.

En bygglovpliktig altan ska uppfylla alla bestämmelser som finns för tillbyggnader, exempelvis avstånd till tomtgräns och att det finns byggrätt för de nya kvadratmetrarna.

Tänk på att ett tak ovanför en altan ofta behöver bygglov. Läs mer under Skärmtak.

För övrigt vill vi ge alla rådet som planerar och bygger en altan att förutom begränsningarna ovan också visa extra hänsyn till sina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter då även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn och upplevs negativt.

Vissa murar och plank runt altanen kan vara bygglovsbefriade.

Se Staket, bygglovsbefriade murar och plank

Anläggning

Bygglov kan behövas för andra anläggningar än byggnader. Detta regleras i plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). Det behövs bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor.
   
 • Upplag och materialgårdar. Exempelvis återvinningsstationer och containrar uppställda under en längre tid.
   
 • Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift.
   
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Undantag: liten anläggning för en fastighets eget behov.
   
 • Radio- och telemaster och torn. Undantag: liten anläggning för en fastighets eget behov och mindre antenner. Exempelvis rörantenner under 5 meter och lådformiga antenner mindre än 0,5 kvadratmeter.
   
 • Vindkraftverk som är högre än 20 meter, placerat på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken, monteras fast på en byggnad eller har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter. Undantag: Om verket omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken.
   
 • Murar och stödmurar över 0,5 meter samt täta plank över 1,1 meter. Undantag: Vissa plank placerade vid en – och tvåbostadshus behöver inte bygglov.
   
 • Parkeringsplatser utomhus. Undantag: En- och tvåbostadshus, för fastighetens behov.
   
 • Begravningsplatser.
   
 • Transformatorstationer.
Anonym

Om du gör en anmälan om exempelvis olovligt byggande kan du välja att vara anonym.

Observera att om du själv har uppgett ditt namn, eller din identitet är bekräftad på annat sätt, är namnet en uppgift i en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. I en allmän handling kan namnet inte hemlighållas utan stöd i sekretesslagen. När din identitet är känd för myndigheten kan du alltså inte själv bestämma om uppgiften ska lämnas ut eller inte. En handläggare kan därför inte heller lova att uppgiften inte kommer att lämnas ut.

Antikvarisk förundersökning

En antikvarisk förundersökning kan bli nödvändig inför en förändring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer. Ett generellt råd är att konsultera antikvarisk expertis vid planerad renovering eller ombyggnation av ett äldre hus.

När det gäller bygglovspliktiga ändringar av utpekade byggnader och bebyggelsemiljöer kan det krävas en antikvarisk förundersökning och att en antikvarisk kontroll genomförs. Se Kulturmiljöprogram för Gotland.

En antikvarisk förundersökning behöver bara beröra de delar som är tänkta att ändras. Syftet är att säkerställa att byggnaden, såväl exteriört som interiört, behandlas varsamt och att förvanskning undviks. Underlaget behövs för att vi ska kunna göra en bedömning av om tänkta åtgärder är lämpliga med hänsyn till de kulturvärden som identifierats.

Den som upprättar den antikvariska förundersökningen bör vara utbildad antikvarie eller ha motsvarande kompetens.

Den som utför den antikvariska kontrollen ska vara certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden. Certifierade personer hittar du på Boverkets hemsida.

Antikvarisk sakkunnig

En antikvarisk sakkunnig eller sakkunnig avseende kulturvärden utför de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav om tillvaratagande av kulturvärden tillgodoses. Kontrollerna som ska utföras anges i kontrollplanen, samt kan utgöra ett stöd i bygglovsgranskningen.

Den sakkunnige ska bland annat kunna sätta in, analysera och tolka byggnadsverk i ett kulturhistoriskt sammanhang.

Vi kräver en antikvarisk sakkunnig kontroll när det inte är troligt att byggherren själv har den nödvändiga kompetensen som vi bedömer behövs i vissa ärenden där kulturvärden påverkas av åtgärder.

På Boverkets hemsida finns det mer information om certifierade sakkunniga kontrollanter av kulturvärden.

Area

Inom stadsbyggnad och när man söker bygglov används tre olika begrepp för area: byggnadsarea (BYA), bruttoarea (BTA) och öppenarea (OPA).

När man talar om inre areor (exempelvis vid husförsäljningar och vid hyresavtal) används ofta begreppen boarea och biarea.

Byggnadsarea (BYA)

Definitionen av byggnadsarea är den area som byggnaden tar upp på marken utan hänsyn till antal våningar eller höjd. Det är ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas.

 

Vid beräkning av byggnadsarea ska följande inte räknas in:

 • Normalt takutsprång (cirka 50 centimeter)
 • Yttertrappa vid entré
 • Mindre skärmtak i anslutning till entré
 • Balkonger/uteplatser över 5 meter från marknivån
 • Byggnadsdelar som inte eller obetydligt når över marknivån exempelvis ljusschakt, källaryttertrappa

Bruttoarea (BTA)

Bruttoarea är de mätvärda utrymmena av våningsplanen. Bruttoarea begränsas av ytterväggens utsida och ingen hänsyn tas till smärre profileringar och lister. I bruttoarea räknas indragen mellanvåning (entresolvåning) eller liknande med bjälklagets framkant som begränsning. I utrymmen där hela våningen är mätvärd yta beräknas hela ytan som bruttoarea. Utrymmen som inte klassas som mätvärda tas inte med i beräkningen av bruttoarea.

 

Vid beräkning av bruttoarea ska följande inte räknas in:

 • Öppning i bjälklag vid indragen mellanvåning och dylikt
 • Öppenarea, enligt definitionen av öppenarea

Öppenarea (OPA)

Area av helt eller delvis öppna delar i anslutning till en byggnad, anordnade för vistelse eller förvaring. Enligt definitionen av byggnadsarea så ingår även öppenarea i byggnadsarea.

Det finns även en broschyr om hur du mäter din bostad.

Attefallshus

Attefallshus får uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus, men de får inte byggas överallt på Gotland. Områden som är undantagna är inom detaljplan för Visby innerstad, försvarsmaktens intresseområden och områden med särskilt värdefull bebyggelse. I vissa områden får en bedömning göras från fall till fall. Se kartan över områden som är undantagna från bygglovsbefrielse. Undantag från rätten att uppföra attefallshus kan också finnas i detaljplaner.

Det finns två typer av attefallshus, komplementbostadshus och komplementbyggnad.

 

Observera!

I ett anmälningsärende som gäller attefall ska ritningar och övriga handlingar vara fackmannamässigt utförda. Inlämnade handlingar ska hålla samma standard som i ett bygglovsärende. Se checklistor och ritningsexempel. 

 

Komplementbostadshus

Komplementbostadshuset kan användas som fritids- eller permanentbostad.

Komplementbostadshus får ha en byggnadsarea på maximalt 30,0 kvadratmeter från och med den 1 mars 2020. 

Om det finns fler attefallshus på tomten, får den totala byggnadsarean inte överstiga 30,0 kvadratmeter.

Om komplementbostadshuset är ett fritidshus finns det undantag från utformningskraven och de tekniska egenskapskraven på byggnadsverk, exempelvis kraven på tillgänglighet och användbarhet.

 

Komplementbyggnad

Komplementbyggnaden kan användas för olika ändamål som till exempel förråd, växthus, gäststuga eller garage.

Komplementbyggnader som omfattas av attefallsreglerna får ha en byggnadsarea på maximalt 30,0 kvadratmeter från och med den 1 augusti 2020.

Om det finns fler attefallshus på tomten, får den totala byggnadsarean inte överstiga 30,0 kvadratmeter.

 

Riktlinjer för samtliga attefallshus

 • Du behöver inte bygglov (se undantag ovan), men du måste alltid göra en anmälan till byggnadsnämnden och vänta på startbesked innan du börjar bygga.
 • Huset måste placeras i omedelbar närhet till ett redan befintligt en- eller tvåbostadshus. Du får alltså inte bygga ett attefallshus på en obebyggd tomt.
 • Om attefallshuset placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver du din grannes medgivande. Får du inget godkännande från din granne kan du söka bygglov och låta miljö- och byggnämnden avgöra frågan.
 • Om attefallshuset placeras närmare tomtgräns mot gata än 4,5 meter krävs bygglov.
 • Huset får vara maximalt 4 meter högt från mark till taknock (högsta punkten på taket).
 • Huset får förses med källare, om marken är lämplig för detta.
 • Om huset ska ha badrum och kök måste du ha löst frågan om vatten och avlopp innan du lämnar in din ansökan.
  • Ligger fastigheten inom ett område med kommunalt vatten och avlopp vänder du dig till kundtjänst för vatten och avfall (telefon 0498-269000).
  • Har fastigheten enskilt vatten och avlopp vänder du dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Klart vatten (telefon 0498-269590).

 

Använd gärna checklistan för anmälan av attefallshus.

Läs gärna mer om attefallshus på Boverkets hemsida.

Avslag

Om din ansökan strider mot bygglagstiftningen eller de bestämmelser som gäller för fastigheten kan du få avslag på din ansökan. Du får då ett meddelande som beskriver skälen till beslutet och har möjlighet att dra tillbaka ansökan, ändra den eller lämna in ett yttrande till miljö- och byggnämnden.

Tycker du att beslutet är felaktigt kan du överklaga det. Se Överklagande.

Avstyckning

En avstyckning är när en bit mark skiljs av från en fastighet och bildar en ny fastighet. En avstyckning görs ofta när någon köpt mark för att till exempel bygga ett hus.

Förutsättningen för att få stycka av en ny tomt utanför detaljplan är att det finns ett positivt förhandsbesked. Enligt översiktsplanen för Gotland ska en tomt på landsbygden vara minst 2000 kvadratmeter. Läs mer under Förhandsbesked. Om fastigheten omfattas av detaljplan kan avstyckning ske enligt detaljplan. Kontakta lantmäteriet om du har frågor om detta.

Det är lantmäteriet som hjälper dig att stycka av genom en lantmäteriförrättning.

Vid en avstyckning kan lantmäteriet skapa ett servitut, en rättighet för en fastighet att på ett visst sätt använda en annan. Den nya fastigheten kan exempelvis få rätt att använda en väg över den ursprungliga fastigheten.

När avstyckning görs på grund av ett köp eller en gåva så behövs en lagfart på den nya fastighet som skapats efter avstyckningen.

Tänk på att lantmäteriet vill ta del av dina handlingar om det finns ett bygglov eller förhandsbesked som grund till avstyckningen. Deras hantering underlättas om du bifogar handlingarna vid ansökan om avstyckning.

Läs gärna mer på lantmäteriets hemsida.

Avstånd mellan djurhållning och bostäder

Miljö- och byggnämnden har antagit riktlinjer för hur stort avstånd som behövs mellan djurhållning och bostäder i bedömningar vid byggande av stall och bostäder.

Riktlinjerna har tagits fram för att plan-och bygglagen ställer krav på att kommunerna ska arbeta för en hälsosam miljö. Riktlinjerna ska vara ett stöd inför bygglov och förhandsbesked, för att se till att jordbruk eller djurhållning inte har negativ påverkan på människor eller miljö.

Bedömning av avstånd ska utgå från varje enskilt ärende. Beroende på var platsen ligger eller vilka verksamheter som finns i närheten, kan besluten om avstånd variera. Om exempelvis känsliga verksamheter som skolor, förskolor eller äldreboenden ligger i närheten kräver det särskild hänsyn.

Riktlinjer för avstånd mellan bebyggelse och djurhållning 

Avstånd mellan väg och bostäder

Vid nybyggnad av bostäder måste man ta hänsyn till avståndet till närmaste väg. Trafikverket reglerar skyddsavstånd till vägar. Skyddsavstånden gäller säkerhet, underhåll, framkomlighet och buller.

 

Detta gäller alla byggnader nära väg:

För länsvägar gäller 20 meters skyddsavstånd från vägområde.
För övriga 70-90-vägar gäller 12 meters skyddsavstånd från vägområde.

Med vägområde avses även vägren och eventuella diken.

Fri sikt är viktigt vid vägen. Olika vägarbeten ska kunna utföras utan problem och det ska finnas en avåkningszon så att du inte kör in i en byggnad vid avåkning av vägen.

Skyddsavstånden har stöd i Väglagen 47 § (1971:948).


Detta gäller också, om byggnaden används för boende:

Vid 70-90-vägar har bullerkravet beräknats vara uppfyllt vid ett avstånd på minst 31 meter mellan huvudbyggnad och vägens mitt. En bullerberäkning kan komma att krävas om bostadshuset/fritidshuset placeras nära vägområde.

 

Vägens status

Hastigheten kan vara sänkt på vissa sträckor, trots att statusen är 70-90-väg.

På Trafikverkets hemsida kan du utläsa om vägen är betecknad som 70-90-väg.

Avvecklingsplan

Ett tidsbegränsat bygglov måste ha en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska det framgå hur du som söker bygglov kommer att återställa platsen när lovet upphör att gälla.

Redan i bygglovsansökan måste du redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till - detta för att den kommande avvecklingen ska vara trovärdig. 

Avvecklingsplanen är i vissa fall enkel, som när en återvinningsstation ska avvecklas och sökanden i sin avvecklingsplan beskriver hur stationen ska fraktas bort och hur markytan ska återställas. Om det tidsbegränsade bygglovet istället gäller en tillfällig bensinstation behövs en mer avancerad avvecklingsplan, där bland annat en beskrivning av tillvägagångssätt vid sanering av marken måste finnas med.

Avvisning

Om en ansökan är ofullständig blir först sökanden ombedd att inom en viss tid komplettera ansökan. Om en komplettering efter påminnelse fortfarande inte skickats in kan miljö- och byggnämnden avvisa ansökan. En avvisning kan bli aktuell om ansökningshandlingarna är så ofullständiga att ärendet inte går att pröva i sak.

Du får betala en avgift till miljö- och byggnämnden om ditt ärende blir avvisat.

Balkong

Nya balkonger på befintliga hus kräver oftast bygglov och samma sak gäller för inglasning av balkonger.

En balkong är för många en privat oas, men den är samtidigt också en viktig del av byggnadens arkitektur och kan vara en del av det offentliga rummet. Om man vill bygga nya balkonger på ett befintligt hus vägs därför både enskilda och allmänna intressen in när man söker bygglov.

En balkong räknas i vissa fall som liten tillbyggnad och kan då vara bygglovsbefriad.

Det finns mer information om tillbyggnad med balkong på Boverkets hemsida.

Se även Tillbyggnad

Banderoll

En banderoll är en långsmal tillfällig reklamskylt som trycks upp på en duk av tyg, plast eller liknande material. Den placeras oftast direkt mot en fasad eller över en gata.

I områden som omfattas av en detaljplan behövs bygglov för att sätta upp banderoller. I vissa fall kan det även behövas bygglov utanför detaljplan. Ta alltid reda på vad som gäller för din fastighet.

Tänk på att speciella bygglovsregler gäller för Visby innerstad.

Belägenhetsadress

Varje entré, det vill säga ingång till en byggnad där det finns en bostad, ska ha en belägenhetsadress. Belägenhetsadressen är en unik och enhetlig adress som används av exempelvis räddningstjänsten, sophämtning, taxi, hemtjänst och varutransporter. Detta skiljer sig från en postadress, som anger vart posten ska skickas.

En fullständig belägenhetsadress består av namnen på:

 • kommunen
 • kommundelen
 • adressområdet (gatan, vägen, byn eller byn samt gården)
 • adressplatsen (numret och eventuella bokstäver)

Kommundelsnamnet kan hoppas över om adressområdet bara finns på ett ställe inom kommunen.

Det finns mer information om belägenhetsadresser på en annan plats på vår hemsida.

Boarea/biarea

Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Arean delas därför upp i boarea och biarea, där biarea oftast utgörs av exempelvis garage, pannrum, soprum, veranda eller balkong. 

Se Area

Det finns även en broschyr om hur du mäter din bostad.

Bostadshus

För att bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus måste du göra en bygglovsansökan. Detta gäller oavsett om byggnaden ska användas för permanentboende eller som fritidshus.

Vill du stycka av en tomt och bebygga mark där det inte redan finns bebyggelse kan du först söka förhandsbesked. Byggnadsnämnden prövar då om platsen är lämplig för bebyggelse och om frågan om vatten och avlopp går att lösa. Får du ett positivt förhandsbesked kan du sedan gå vidare med en bygglovsansökan.

I detaljplanen finns bestämmelser som reglerar var och vad du får bygga. Utanför detaljplan är regionens översiktsplan vägledande, samt de natur- och kulturvärden som finns i området. Ta alltid reda på vad som gäller där du vill bygga.

Glöm inte bort vatten och avlopp!

Boverket

Boverket är Sveriges centrala myndighet för samhällsplanering, byggande och boende.

På Boverkets hemsida finns bland annat lagar och regler inom plan- och byggområdet, listor på kontrollansvariga som är certifierade, information om energideklarationer med mera.

Läs gärna mer på Boverkets hemsida.

Boverkets byggregler (BBR)

Boverkets Byggregler (BBR) är föreskrifter och allmänna råd om byggande och åtgärder. Oavsett om ett bygge kräver bygglov/anmälan eller inte så måste Boverkets byggregler följas.

BBR beskriver olika krav på funktioner. Exempelvis ska en entré vara tillgänglig för personer med funktionsvariation.

Hur lösningen ser ut kan variera, men funktionen måste finnas där.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om Boverkets byggregler.

Brandskydd

Byggnader ska utformas så att spridning av brand till närliggande byggnader begränsas.

Skyddet är tillräckligt om byggnader uppförs på ett avstånd som överstiger 8 meter. Står byggnaderna närmare varandra än 8 meter eller är sammanbyggda finns regler för brandceller och brandväggar.

Mer om brandskydd för byggnader finns att läsa i Boverkets byggregler, BBR.

På Boverkets hemsida finns mer information om Boverkets byggregler.

Se Brandskyddsdokumentation, brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation

De flesta byggnader, förutom mindre komplementbyggnader, ska när de byggs (eller byggs om) ha en brandskyddsdokumentation som visar hur det har säkerställts att brandskyddskraven uppfyllts. Kravet på brandskyddsdokumentation regleras i Boverkets byggregler, BBR, och gäller för den färdiga byggnaden. 

Oftast tas en så kallad brandskyddsbeskrivning fram tidigt i ett byggprojekt för att säkerställa att brandskyddskraven kommer att kunna uppfyllas. 

En brandskyddsbeskrivning beskriver hur byggnaden är planerad för att skyddas mot brand och spridning av brand. Det är byggherren som är ansvarig och ska beskriva brandskyddet.

Vi begär in beskrivningen som stöd för vår bedömning av om byggnaden är lämplig ur brandskyddssynpunkt.

Brandskyddsbeskrivningen anpassas till byggnaden eller projektet och innehåller ofta en beskrivning av följande:

 • utrymningsvägar
 • brandceller
 • ventilation
 • konstruktionens bärförmåga
 • förutsättningar för släckningsarbete
 • brandtekniska installationer
 • planer för drift och underhåll

Se Brandskydd

Brygga

En brygga är en konstruktion på pelare eller flytelement som sträcker sig ut i vattnet från land.

En brygga med plats för tio båtar eller fler bedöms som småbåtshamn och behöver bygglov. 

Mindre bryggor behöver inte bygglov. Ofta omfattas platsen dock av strandskydd, vilket innebär att man behöver strandskyddsdispens från länsstyrelsen. Vid insjöar och vattendrag har miljö- och byggnämnden delegation att hantera strandskyddsdispenser i vissa fall.

Läs gärna mer om strandskydd på Länsstyrelsen i Gotlands läns hemsida.

Burspråk

Ett burspråk är en grund utbyggnad på en fasad, i en eller flera våningar. En del burspråk har markkontakt och andra inte.

Burspråket räknas i vissa fall som en liten tillbyggnad och kan då vara bygglovsbefriad.

Det finns mer information om tillbyggnad med burspråk på Boverkets hemsida.

Se även Tillbyggnad

Byggherre

Byggherre är den person som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Det betyder exempelvis att det är du som beställer ett byggarbete som är byggherre, inte entreprenören eller byggaren/byggfirman som gör själva arbetet.

Byggnad

En byggnad är en varaktig konstruktion som har tak och väggar eller bara tak och som är varaktigt placerad på mark, helt eller delvis under mark eller på en viss plats i vatten samt är konstruerad så att människor kan vara i den.

Med varaktig menas att något är byggt för att bestå under en längre tid, i motsats till tillfälliga konstruktioner.

Byggnadshöjd

I detaljplanen för en fastighet finns bestämmelser om byggnadshöjd. Det kan vara relevant att ta reda på dessa bestämmelser vid exempelvis nybyggnation, påbyggnad eller andra ändringar av den befintliga byggnaden som kan påverka byggnadshöjden.

Bild på en husgavel. På bilden framgår det vad som är byggnadshöjd, nockhöjd och totalhöjd.

Byggnadshöjden beräknas upp till skärningspunkten mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.

Byggnadshöjden ska räknas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än 6 meter från allmän plats (exempelvis gata) ska beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten.

Beräkningen av byggnadshöjd görs också separat för gatusida och gårdssida. Det betyder i praktiken att takkupor och andra byggnadsdelar kan påverka byggnadshöjden på båda sidorna av huset.

Byggrätt

Om din fastighet ligger inom detaljplan så reglerar detaljplanen byggrätten. I detaljplanen regleras även vad marken/byggnaden får användas till (exempelvis bostadsändamål), högsta våningsantal, byggnadshöjd samt minsta avstånd till tomtgräns och mellan byggnader.

En byggrätt är den rättighet som fastighetsägare har att bygga på en fastighet. Att ta reda på byggrätten för just din fastighet är relevant om du exempelvis planerar att göra en tillbyggnad, bygga ett garage eller liknande.

När du har fått reda på byggrätten så vet du hur många antal kvadratmeter som du kan bebygga.

Vi har samlat Gotlands detaljplaner på en annan plats på vår hemsida.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svartbygge. Byggsanktionsavgiften tas ut med stöd av plan- och bygglagen.

Avgiften regleras i 9 kapitlet plan- och byggförordningen (PBF) och är baserad på det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgift fattas.

Carport och garage

Nybyggnad av carport och garage behöver oftast bygglov om fastigheten ligger inom detaljplan. Att byta ut en garageport till en vägg eller att bygga en vägg på en carport är så kallade fasadändringar och behöver också bygglov inom detaljplan.

Bygglov behövs inte för 1-2 parkeringsplatser vid en- och tvåbostadshus om parkeringsplatsen är avsedd för fastighetens behov. Bygglov för parkeringsplats behövs inte heller om den görs med stöd av Väglagen eller om marken i detaljplanen är avsatt till gata eller väg.

Utanför detaljplan kan carport och garage vara bygglovsfritt. Vad som gäller är beroende på avstånd till grannar, storlek på befintliga byggnader med mera.

Se även Attefallshus

Delegation

I en del ärenden har miljö- och byggnämnden delegerat rätten att fatta beslut till förvaltningens tjänstepersoner.

Delegation av beslutanderätt syftar till att:

 • Avlasta nämnden rutinärenden för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden.
 • Möjliggöra en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar, snabbare och enklare handläggning.
Detaljredovisning

En detaljredovisning krävs när du ska sätta upp en skylt eller ljusanordning och kan bestå av ett produktblad eller en färgsatt ritning. Uppgifter som ska redovisas är färg och ljuseffekt. Det ska även finnas en beskrivning av material, infästning/montering, ljusstyrka, frekvens på bildväxling och ljuskälla, beroende på vad det är för typ av skylt eller liknande åtgärd. Detaljredovisningen behövs för att vi ska kunna få en korrekt bild av hur åtgärden kommer att se ut.

Se Detaljritning

Detaljritning

En detaljritning är en ritning i en stor skala (ofta 1:20 eller 1:10) där man ser detaljerna i en liten del av byggnaden eller projektet.

Utifrån ritningarna ska vi kunna bedöma om husets utformning är lämplig och vi behöver ritningarna för att få en korrekt bild av hur byggnaden kommer att se ut. Ritningarna ska även arkiveras, vilket kräver att ritningarna är tydliga och läsbara. 

En detaljritning kan behövas för att visa exempelvis takkupa eller balkongräcke, eller någon annan viktig detalj som påverkar prövningen.

Markera på fasadritning och/eller planritning var detaljritningen är placerad.

Diarienummer

Diarienummer är det identifikationsnummer som varje ärende som kommer till Region Gotland får.

Det förenklar och snabbar på ditt ärende om du har diarienumret till hands när du kontaktar kundtjänst eller din handläggare. När du skickar e-post är det bra om du skriver diarienumret direkt i ämnesraden.

Elanslutning

Varje fastighet som behöver el ska ha en egen framdragen serviskabel för abonnemanget. Kabeln ska vara dimensionerad efter elförbrukningen.

Tänk på att vara ute i god tid när du ansöker om elanslutning. Räkna med att det kan ta minst tolv veckor och upp till ett år från godkänd och påskriven offert till anslutningen är helt klar. Beroende på olika förutsättningar, till exempel långa avstånd, kan det ta längre tid.

Gotlands Elnät AB (GEAB) är den enda elnätsägaren på Gotland, som har tillstånd att ansluta kunder till elnätet. Kontakta GEAB för mer information.

Eldstad

Innan du installerar en eldstad eller rökkanal ska du som fastighetsägare göra en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Vid nyttjande av eldstad/rökkanal ska utsläpp av rök eller sotpartiklar inte innebära en olägenhet för närboende. Detta ska beaktas vid uppförande av eldstad/rökkanal och är särskilt viktigt inom tätbebyggt område.

 

Följande arbeten kräver en anmälan:

 • nyinstallation av rökkanal eller skorsten

 • nyinstallation av kakelugn, vedspis eller kamin

 • att riva en befintlig murspis och sätta in en kamin räknas som nyinstallation

 • nyinstallation av värmepanna

 • installation av braskassett

 • byte av bränsleslag i befintlig panna*

 • byte till ny panna avsedd för annat bränsleslag*

* Kontakta Brandförebyggarna Gotland för mer information.

 

Du kan göra din anmälan via vår e-tjänst.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, vänligen kontakta vår kundtjänst för utskick av blankett. Aktuella kontaktuppgifter hittar du under kontakta oss.

 

Det krävs ingen anmälan för:

 • att ersätta en kamin, vedspis eller kakelugn med en annan av likvärdig typ

 • byte av en värmepanna mot annan med samma bränsleslag

 • renovera befintlig eldstad, kamin, värmepanna, kakelugn eller vedspis

 • att låta en sakkunnig entreprenör glidgjuta eller montera ett insatsrör i befintlig skorsten

Om vikt eller effekt på eldstaden förändras avsevärt, räknas den nya eldstaden troligtvis inte som likvärdig.

 

En installationsbesiktning, utförd av fristående sakkunnig besiktningsman, ska alltid utföras.

Notera att vissa installationer av bland annat skorstenar kan kräva bygglov. 

 

Använd gärna vår checklista för eldstad/rökkanal.

Använd gärna vår kontrollplan för eldstad/rökkanal.

 

Tips för en lyckad installation

 • Ta alltid kontakt med en skorstensfejarmästare innan installationen för att få råd om placering, storlek på eldstaden samt brandskyddsdetaljer och uppstigningsanordningar. Det minskar risken för brand och du kan undvika onödiga kostnader.
 • Tänk på att skorstenens övre del bör vara över nock och minst 1,0 meter över taktäckningen om inte särskilda förhållanden föreligger.
 • Kontrollera alltid att bjälklaget klarar av vikten av eldstaden. Vid osäkerhet, låt en sakkunnig inspektera bjälklaget.
 • Eld förbrukar mycket syre från rumsluften. Se till att rummet har god ventilation. Det bästa är att eldstaden får luft direkt utifrån.

 

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att en person som byggherren har utsett ska kontrollera en viss åtgärd.

Många kontroller under ett bygge eller projekt sker i form av egenkontroller och utförs bland annat av hantverkaren, men kan även göras av kontrollansvarig, byggherren eller annan sakkunnig person.

Energibehovsberäkning, energikrav för bostadshus

En byggnad ska uppföras på ett sådant sätt att det blir en god energihushållning. Byggnaden ska ha en bra värmeisolering. Elenergi ska hushållas med. Kraven på energihushållning specificeras i Boverkets byggregler, BBR. I BBR uttrycks kravet för hur mycket energi en byggnad får förbruka. 

Reglerna om energihushållning hittar du i avsnitt 9 i BBR. Byggnaden ska ha god energihushållning, begränsad elanvändning och tillräcklig värmeisolering. 

Kraven på energihushållning gäller när du ska bygga ett nytt hus. Det finns också krav om du ska renovera, bygga om eller bygga till.

I samband med bygglovsansökan ska en energibehovsberäkning göras om du ska bygga ett bostadshus. Beräkningen presenteras vid det tekniska samrådet. Beräkningen ska visa oss att byggnaden klarar uppställda energikrav, samt vilken typ av uppvärmning och ventilationssystem som kommer att användas. För fritidshus behövs ingen beräkning.

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder (EAH) i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas. Detta för att underlätta för barn, äldre och människor med olika funktionsvariationer att ta sig fram till exempelvis receptioner, butiker, restauranger och teatrar.

Ofta är det byggnadens ägare som är ansvarig för hindret och att det åtgärdas, men det kan även vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Saker som räknas som enkelt avhjälpta hinder är exempelvis mindre nivåskillnader eller trappsteg, avsaknad av ledstänger, tunga dörrar eller dålig belysning.

Du som besöker en publik lokal eller allmän plats och upptäcker ett enkelt avhjälpt hinder har möjlighet att göra en anmälan.

Läs gärna mer i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder.

Entreprenör

En entreprenör är normalt sett den som utför arbetet i ett projekt.

Entreprenören är ofta anlitad av byggherren. En entreprenör kan till exempel vara ett företag som utför byggarbeten.

Fasadritning

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Det är oftast 4 fasader som visas, men det kan även vara fler beroende på byggnadens utformning.

Utifrån ritningarna ska vi kunna bedöma om husets utformning är lämplig och vi behöver ritningarna för att få en korrekt bild av hur byggnaden kommer att se ut. Ritningarna ska även arkiveras, vilket kräver att ritningarna är tydliga och läsbara.

Glöm inte redovisa väderstrecken på ritningarna och att ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.

Se gärna våra ritningsexempel.

Fasadändring

En ändring av fasaden inom detaljplan behöver oftast bygglov.

 

Det behövs bygglov för att:

 • ändra en byggnads färg
 • ändra fasadmaterial eller taktäckningsmaterial
 • på annat sätt ändra byggnaden så att dess yttre utseende avsevärt påverkas

 

Åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende kan vara att:

 • ta upp nya dörrar och fönster eller ändra befintliga, exempelvis genom att ta bort/ändra indelning, storlek, placering, materialbyte eller ändra hängning från sidohängda till vridfönster
 • sätta upp balkonger eller ändra befintliga
 • bygga takkupor eller altaner
 • tilläggsisolera fasaden
 • komplettera/ändra byggnadens yttre med nya detaljer, exempelvis parabolantenn, värmeväxlare/ventilationsaggregat, rök-/ventilationskanal, markiser eller jalusier

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla ytterligare bestämmelser, exempelvis inom kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov för åtgärder som annars inte kräver bygglov.

Oavsett om det inte krävs bygglov ska hänsyn alltid tas till byggnadens karaktär vid fasadändringar. Byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

 

Olika typer av fasadändringar:

 • Mindre fasadändringar kan till exempel vara att måla om huset i en annan kulör eller att ändra ett fönster utan att göra ingrepp i byggnadens stomme.
 • Större fasadändringar är oftast åtgärder som innebär en komplexitet byggnadstekniskt och vi kommer då att behöva fler handlingar för att bedöma åtgärden. En bedömning av vilka handlingar som behövs kommer att göras från fall till fall, men våra checklistor ger en bild av vad det är vi behöver för prövningen.

Använd gärna vår checklista för fasadändring, mindre.

Använd gärna vår checklista för fasadändring, större.

Fiskebod, fiskeläge

Många fiskelägen har ett högt kulturhistoriskt värde och det är viktigt att värna dessa värden och bevara fiskelägena för kommande generationer.

En fiskebod räknas som ett förråd, där enstaka övernattningar kan tillåtas. Byggnaden får inte användas som bostad. Nya fiskebodar får bara uppföras i undantagsfall och är bygglovspliktiga i de flesta fall. Undantaget från bygglovsplikten gäller om byggnaden ska uppföras för fiskerinäringens behov.

De flesta åtgärderna som gäller fiskebodar och fiskelägen kräver strandskyddsdispens från länsstyrelsen. Kontakta länsstyrelsen för mer information om strandskyddet.

Region Gotland har tagit fram riktlinjer för fiskelägen.

Du kan läsa mer om fiskelägen i kulturmiljöprogrammet för Gotland.

Flerbostadshus

Ett flerbostadshus är ett hus med fler än två bostäder.

Fotomontage

Med hjälp av ett fotomontage kan du visa hur en skylt/ljusanordning, eller någon annan åtgärd, ska placeras. Ett fotomontage innebär att du ritar in skylten på en bild som visar den befintliga platsen och detta kan ge oss en tydligare bild av i vilket sammanhang åtgärden placeras och hjälpa oss i bedömningen av platsens lämplighet.

Fotomontage kan även användas för att visa hur vindkraftverk och andra byggnadsverk kommer att synas från olika platser, till exempel utsiktsplatser och kulturmiljöer. 

Friggebod

Friggeboden är en komplementbyggnad som varken kräver bygglov eller anmälan.

Det kan vara en eller flera bodar, växthus eller liknande. Byggnadernas sammanlagda yta får vara högst 15,0 kvadratmeter och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 3,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska alltid vara minst 4,5 meter mot allmän plats. Avståndet till grannes tomtgräns kan vara mindre om berörd granne har godkänt detta. Skriftligt godkännande rekommenderas.  

I Visby innerstad gäller särskilda regler.

Du är alltid ansvarig för att ta reda på vad som gäller för din fastighet.

Fritidshus
Se bostadshus
Färdigställandeskydd

När du anlitar en hantverkare (näringsidkare) för att utföra vissa arbeten på ett en– och tvåbostadshus (småhus) kan du behöva ett färdigställandeskydd.

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti. Den ska ge byggherren ett skydd om näringsidkaren exempelvis går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sitt uppdrag.

När krävs färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd ska finnas när en näringsidkare utför vissa arbeten som avser ett småhus, till exempel vid nybyggnation eller tillbyggnad. Det är byggherren som ska se till att ett färdigställandeskydd finns. Om det finns flera entreprenörer ska färdigställandeskydd finnas för varje avtal. 

När krävs inte färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd krävs inte om byggherren själv utför arbetet utan att anlita någon näringsidkare, om byggherren är ett aktiebolag och inte en privatperson eller för så kallade bygglovsbefriade åtgärder.

Om ett småhus inte ska användas för permanent bruk behövs inte alltid ett färdigställandeskydd. Behovet av färdigställandeskydd prövas då i samband med ansökan.

Förenklad delgivning

När byggnadsnämnden delger er handlingar kan förenklad delgivning enligt 22 § delgivningslagen (2010:1932) komma att användas. Att delges något betyder att det räknas som att man har tagit emot det. Det har betydelse bland annat när det gäller tider för att svara eller överklaga.

Förenklad delgivning går till på följande sätt:

 1. Den handling som ska delges skickas i ett vanligt brev till delgivningsmottagarens senast kända adress. Om den senast kända adressen inte kan användas, skickas handlingen till folkbokföringsadressen eller till dennes e-postadress om den har lämnats till miljö- och byggnämnden.
 2. Närmast följande arbetsdag skickas till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.

Delgivningsmottagaren anses i normala fall vara delgiven två veckor efter det att handlingen som ska delges skickades.

Om ett avgörande i ärendet överklagas, kan förenklad delgivning även komma att användas i den högre instansen. Om ärendet lämnas över till en annan myndighet, kan förenklad delgivning även komma att användas av den myndigheten.

Det är viktigt att ni så länge ärendet pågår tar del av er post åtminstone varannan vecka. Meddela miljö- och byggnämnden i förväg om du inte kan göra det, till exempel på grund av en semesterresa. Det är också viktigt att ni meddelar oss om ni byter adress.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från miljö- och byggnämnden om en viss åtgärd eller projekt är lämplig på en viss plats.

Syftet med förhandsbesked är att du som planerar ett bygge ska kunna få ett första besked innan du söker bygglov, så att du med större trygghet ska kunna fortsätta din projektering och ta fram ritningar och dokument.

Ansök om förhandsbesked genom vår e-tjänst.

Använd gärna vår checklista för ansökan om förhandsbesked.

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter, exempelvis en väg, parkering eller gemensamma vatten- och avloppsledningar.

Gemensamhetsanläggning bildas vid en anläggningsförrättning som genomförs av lantmäterimyndigheten efter ansökan från fastighetsägare som ska delta i anläggningen. Där bestäms det hur anläggningen ska utformas och skötas, men också hur kostnader ska fördelas mellan de deltagande fastigheterna.

Genomförandetid

En detaljplan ska alltid ha en bestämd genomförandetid, som ska vara minst fem år och högst femton år. Det är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras.

Detaljplanen är bindande för både fastighetsägare och kommun. Under detaljplanens genomförandetid är fastighetsägaren garanterad att få bygga i enlighet med vad detaljplanen tillåter. Under genomförandetiden kan kommunen endast i undantagsfall ändra planen. Det krävs då att berörda fastighetsägare godkänner detta. En fastighetsägare har rätt till ersättning eller kan kräva att hans fastighet löses in om detaljplanen ändras eller upphävs före genomförandetidens utgång och skada uppstår till följd av detta.

Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävas.

Giltighetstid för lov

Ett lov (bygglov, rivningslov eller marklov) gäller i fem år. Själva åtgärderna, som byggande, rivning eller markarbete, ska ha påbörjats inom två år.

Om du under byggets gång vill ändra något som du redan har fått bygglov för måste du kontakta din handläggare och sedan skicka in nya ritningar eller beskrivningar så att ett nytt beslut kan tas.

Gäststuga
En gäststuga är enligt Plan- och bygglagen en komplementbyggnad, dvs utgör ett komplement till en bostad. Gäststugan är avsedd för och får användas för tillfällig övernattning eller ett tillfälligt boende. En gäststuga är en byggnad som inte uppfyller definitionen för en självständig bostad. En gäststuga kan inte innehålla alla tre bostadsfunktionerna kök, hygien och wc. Gäststugan ska inom detaljplan följa detaljplanens bestämmelser och i övrigt förekommande riktlinjer för komplementbyggnad. 
 
Läs mer under Komplementbyggnad och Attefallshus
 
Handikappanpassning

se Tillgänglighet

Hiss

Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss så behöver du göra en anmälan.

En nyinstallation av hiss (nytt hisschakt) eller ändringar i det befintliga hisschaktet som innebär ändring av bärande konstruktion behöver en anmälan till miljö- och byggnämnden. Vid väsentlig ändring av hissens användningsområde, så att hissen till exempel ändras från personhiss till varuhiss, krävs en anmälan. Att byta hissmaskineri eller hisskorg som ej innebär påverkan på hisschaktet är inte anmälanpliktigt.

Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska det vara möjligt att utan svårighet installera hiss i efterhand.

Tänk på att hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom trapphissar och plattformshissar som bara går till maximalt två bostäder.

Huvudbyggnad
En huvudbyggnad är den med hänsyn till funktionen viktigaste byggnaden på en fastighet, oavsett storlek. Vissa fastigheter kan ha flera huvudbyggnader. Huvudbyggnaden kan vara ett bostadshus eller fritidshus. En huvudbyggnad kan även vara till exempel en affärsbyggnad, en industribyggnad eller ett förråd på en industritomt.
Häck

För att du lättare ska kunna jämföra olika typer av inhägnader och avskärmningar har vi samlat all information på ett ställe under staket.

se Staket

Höjd på byggnad

se Byggnadshöjd

Höjdsystem

Höjder kan uttryckas i olika höjdsystem. Det betyder att nollnivån som höjden redovisas över är olika.

Från och med 8 juni 2016 använder Region Gotland RH 2000 som system för höjdmätning. RH 2000 är ett nationellt system av mycket hög kvalitet som statliga Lantmäteriet ansvarar för. Höjddata från Region Gotland daterade före den 8 juni 2016 är i det gamla höjdsystemet RH 00 om inte annat anges.

Det är viktigt att redovisa vilket höjdsystem som höjderna är uttryckta i. Det är inte möjligt att se på en höjduppgift direkt vilket system den är i och förväxlingar kan leda till att man bygger fel med stora kostnader som följd. 

Vi har mer information om höjdsystemet RH 2000 på en annan plats på vår hemsida.

Inhibition

Om någon överklagat ett beslut kan den personen även begära att beslutet inhiberas.

Det är länsstyrelsen som fattar beslutet om inhibition. Om inhibitionen beviljas innebär det att beslutet inte får utnyttjas innan överklagandet är avgjort.

Det är bara beslut som får tas i anspråk omedelbart som kan inhiberas. Inhibitionen innebär att verkställandet av det skjuts upp, inte att beslutet upphävs.

Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus

Om du har ett enbostadshus och vill inreda ytterligare en bostad i ditt hus måste du göra en anmälan och få ett startbesked av miljö- och byggnämnden innan du börjar bygga.

Det vanligaste är att du inte behöver söka bygglov, utan endast behöver göra en anmälan, för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Du behöver dock fortfarande söka bygglov om ditt hus har ett särskilt stort kulturellt, kulturhistoriskt eller konstnärligt värde eller ligger i en bebyggelsemiljö med ett sådant värde, eller om ditt hus ligger inom ett område av riksintresse för totalförsvaret (Visby flygplats eller Tofta skjutfält).

Karta över områden som är undantagna från bygglovsbefrielse.

 

Riktlinjer för att inreda ytterligare en bostad:

 • Du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.
 • Du får bara inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Om du vill inreda en bostad i ett tvåbostadshus eller i en komplementbyggnad måste du söka bygglov.
 • Glöm inte vatten och avlopp!
Interimistiskt slutbesked

Om ett slutbesked inte kan ges, på grund av att en åtgärd behöver avhjälpas eller att en kontroll behöver göras i ett senare skede, kan ett delat slutbesked ges. Detta kallas även interimistiskt slutbesked. 

Det kan exempelvis vara en uppföljande energikontroll genom en mätning under längre tid eller en mätning av radon som endast kan göras under vinterhalvåret. Miljö- och byggnämnden anger i det delade slutbeskedet i vilken utsträckning byggnaden får tas i bruk. Där anges även vad som krävs för att byggherren ska få det slutliga slutbeskedet. När åtgärden är genomförd prövas frågan om slutbesked.

Jordbruksmark

Hur en fastighet är klassificerad vid taxeringen har inte en självklar koppling till om man får exploatera på fastigheten eller inte.

För att ta en jordbruksmark ur produktion krävs det tillstånd från länsstyrelsen, enligt miljöbalken 12 kap 9 §, för frågor kring detta vänligen kontakta länsstyrelsen.

Vid frågor om fastighetstaxering, vänligen kontakta Skatteverket.

Miljö- och byggnämndens prövning av bygglov och förhandsbesked görs utifrån plan- och bygglagen. Enligt plan- och bygglagens andra kapitel ska nämnden se till att det finns en långsiktigt god hushållning bland annat av mark och vatten. Där hänvisar lagstiftaren även till att miljöbalken ska följas. I miljöbalken 3 kap 4 § står det att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Vidare står det att ”brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen…”

Tolkningar:

 • Hushållningsbestämmelsen avser att säkerställa en långsiktig hushållning med brukningsvärd jordbruksmark och därmed har det ingen betydelse om den aktuella jordbruksmarken för närvarande inte behövs för jordbrukets behov.
 • Även jordbruksmark som har tagits ur produktion ska betraktas som brukningsvärd. Detta gäller oavsett om marken ännu används som jordbruksmark eller inte eller om markens klassning gör den kommersiellt ointressant som jordbruksmark.

Tolkningarna är baserade på domar från mark- och miljööverdomstolen (MÖD P 4087-15, 2016-04-01 och MÖD P 4848-16 2017-02-03) rörande brukningsvärd jordbruksmark.

Miljö- och byggnämnden gör vid prövning om bygglov och förhandsbesked bland annat en bedömning av hur marken används idag, hur den har använts tidigare och hur den kan komma att användas i framtiden.

Kamin

Se Eldstad

Komplementbostadshus

se Attefallshus

Komplementbyggnad

En komplementbyggnad är ett fristående hus, till exempel garage, växthus, gäststuga, bastu eller förråd, som hör till ett en- eller tvåbostadshus/fritidshus. Byggnaden ska vara ett komplement och inte fungera som en självständig enhet. Beroende på storlek och läge kan det krävas bygglov för att uppföra en komplementbyggnad.

Det finns vissa komplementbyggnader som är anmälningspliktiga (se Attefallshus) och de som kan uppföras bygglovsfritt (se Friggebod).

Koordinatsystem

Region Gotland använder koordinatssystemet SWEREF 99 1845.

Konstruktionsritning

Konstruktionsritningar (k-ritningar) är de ritningar som tas fram inför byggnation och som visar hur byggnaden är konstruerad. Dimensioner och materialval bygger på beräkningar för bland annat snö- och vindlaster.

Kontrollansvarig, KA

En kontrollansvarig, KA, arbetar på uppdrag av byggherren och ska bland annat hjälpa byggherren med att upprätta en kontrollplan. Den kontrollansvariga har en viktig roll som sakkunnig under projektet och ser till att bygget utförs enligt bygglovet, gällande lagar och regler. Den kontrollansvariga måste vara certifierad av Boverket. 

Du hittar certifierade kontrollansvariga på Boverkets hemsida

Det är bygglovshandläggaren som beslutar om en kontrollansvarig krävs eller inte. Vi kontrollerar att den kontrollansvarige är certifierad och behöver därför en anmäld kontrollansvarig i de ärenden som kräver det. Vi behöver även veta vem det är för att kunna kommunicera med personen i ärendet.

Den som är kontrollansvarig gör följande:

 • Ser till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs
 • Informerar byggherren om avvikelser och informerar Region Gotland vid behov
 • Deltar i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller. Deltar även vid miljö- och byggnämndens platsbesök samt dokumenterar sina besök och iakttagelser
 • Skriver ett utlåtande till byggherren och miljö- och byggnämnden som underlag för slutbesked

På Boverkets hemsida finns mer information om kontrollansvariga.

Läs gärna vår broschyr om vad det innebär att vara kontrollansvarig.

Kontrollplan

En kontrollplan är det dokument som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. Kontrollplan ska alltid finnas för åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov och anmälan. Kontrollerna kan göras genom egenkontroll eller av fristående sakkunnig. Det är byggherrens uppgift att se till att det finns en kontrollplan med lämpliga kontrollpunkter. Vi behöver se den tänkta kontrollplanen för att kunna bedöma om rätt kontroller är identifierade inför de kontroller som ska göras av byggherren eller sakkunnig. I enklare ärenden ska du skicka med en kontrollplan med tänkta kontrollpunkter tillsammans med din ansökan eller anmälan. I ärenden med kontrollansvarig lämnas kontrollplanen in inför det tekniska samrådet


En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om

 • Vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet
 • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till byggnadsnämnden
 • Vilka anmälningar som ska göras
 • Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

Mer om kontrollplaner

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

På Gotland finns många byggnader och miljöer med ett högt kulturhistoriskt värde. Det är fastighetsägarens ansvar att dessa bevaras och förändras varsamt. Ska du bygga nytt, bygga om eller förändra är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för just din fastighet.

För Visby innerstad finns speciella bestämmelser.

Läs gärna mer i kulturmiljöprogrammet för Gotland.

Kulturmiljöprogram för Gotland

Kulturmiljöprogrammet för Gotland är en kunskapsbank, som finns tillgänglig för alla. Kopplat till denna finns en kulturvärdeskarta med utpekade intressanta miljöer. Här finns också fornminnen, riksintressen och kulturlandskap med mera.

Byggnadsnämnden antog kulturmiljöprogrammet i oktober 2014 med tillhörande riktlinjer för användning och strategi med prioriterade områden.

Så här används kulturmiljöprogrammet:

 • Kulturmiljöprogrammet och kartan med byggnader, bebyggelsemiljöer och landskap ska gälla som underlag vid regionens bedömning av åtgärder som prövas enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Underlaget ska ingå i översiktsplanen.
 • För utpekade byggnader är det vid bygglovspliktiga ändringar lämpligt att sökanden tar kontakt med en antikvarie och beställer en antikvarisk förundersökning (Boverkets Byggregler, BBR 2:311). Den antikvariska förundersökningen ska bifogas bygglovsansökan och möjliggör för byggnadsnämnden att bedöma om byggnaden behandlas varsamt (PBL 8 kap. 17 §) och om den förvanskas (PBL 8 kap. 13 §) eller inte.
 • Vid nyetablering i värdefulla kulturlandskap kan det behövas en landskapsanalys som reder ut om och på vilket sätt kulturvärdena påverkas. Analysen ska ge en bild av hur landskapet och användningen sett ut över tid och beskriva spår av äldre brukningssätt. Läsbarheten ska finnas kvar och bebyggelsemönstret respekteras.

Läs gärna mer i kulturmiljöprogrammet för Gotland.

Laga kraft

När ett beslut om lov eller förhandsbesked vinner laga kraft, betyder det att beslutet inte längre kan överklagas.

Beslutet vinner laga kraft när tiden för följande punkter har passerat:

 • Fyra veckor från att beslutet om lov eller förhandsbesked har publicerats i Post- och inrikes tidningar. Publiceringen ger allmänheten möjlighet att överklaga beslutet.
 • Tre veckor från att kända sakägare har fått ta del av beslutet, om ingen har överklagat.

Om du väljer att börja bygga innan beslutet har vunnit laga kraft, sker det på egen risk. Du har rätt att börja bygga om du har fått startbesked, men om beslutet överklagas och upphävs, kan du tvingas riva det som du har byggt.

Ljusanordning

I områden som omfattas av en detaljplan behövs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra ljusanordningar. I vissa fall kan det även behövas bygglov utanför detaljplan. Ta alltid reda på vad som gäller för din fastighet.

Tänk på att speciella bygglovsregler gäller för Visby innerstad.

Lägenhetsnummer

Kommunen fastställer ett lägenhetsnummer för varje lägenhet, om det finns mer än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress.

Om lägenhetsnummer ska fastställas ska fastighetsägaren lämna förslag till sådant nummer. Uppgifterna lämnas enligt formulär som skickas till kommunen.

De uppgifter som ska lämnas är lägenhetsnummer, antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori.

Därefter fastställer kommunen lägenhetsnumren och skickar ett beslut till fastighetsägaren.

När fastighetsägaren har fått del av beslutet om fastställda lägenhetsnummer, ska fastighetsägaren inom en månad skriftligen informera de boende samt inom tre månader anslå lägenhetsnumren på väl synlig plats i byggnaden.

Lägeskontroll

En lägeskontroll är en kontrollmätning för att se att nya byggnader eller tillbyggnader har placerats i enlighet med bygglovet. Om en lägeskontroll behöver utföras så anges detta i beslut om startbesked.

Lägeskontrollen bör göras så tidigt som möjligt, efter formsättning av grund eller efter det att man har monterat prefabricerade element till grund. Detta för att undvika dyra flyttningar om det blivit fel.

Lägeskontroll utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, eller annan sakkunnig som miljö- och byggnämnden godkänt.

Vi har mer information om utstakning och lägeskontroll på en annan plats på vår hemsida.

Marklov

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken.

Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 meter och om området är inom detaljplan. Även utom detaljplan kan marklov behövas. Ta reda på vad som gäller för din fastighet.

Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om Region Gotland bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Utanför ett område med detaljplan behövs marklov i närheten av vissa anläggningar, till exempel flygplatser. Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

För marklov gäller

 • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen, alternativt bara innebära en liten avvikelse.
 • Den ska stämma överens med detaljplanens syfte.
 • Man får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området.
 • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplats eller försvarsanläggning.
 • Den får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.

Dessutom ska områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt, så att områdets karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Om en obebyggd tomt ska bebyggas finns särskilda bestämmelser:

 • Naturförutsättningarna ska så lång möjligt tas till vara.
 • Stora olägenheter och svårigheter för omgivningen och trafiken får inte uppkomma.
 • Det ska finnas en utfart där utryckningsfordon och andra nödvändiga transporter lätt kan komma fram.
 • Det ska finnas utrymme för parkering, lastning och lossning.
 • Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnader och på annat sätt använda tomten. På allmän plats ska enkelt avhjälpta hinder alltid tas bort.
 • Risken för olycksfall ska begränsas.
 • Vid fritidshem, förskolor och skolor ska det finnas tillräcklig med fri yta.
Markplaneringsritning

En markplaneringsritning ska visa hur marken på den aktuella fastigheten planeras med höjning eller sänkning av marknivå, murar med mera.

På ritningen ska det framgå hur marken runt byggnaden planeras, hur man når byggnaden och hur parkering/utfart kommer att anläggas. Marknivåerna anges som plushöjder på markplaneringsritningen.

 

Marksektion, marksektionsritning

När du ska förändra den befintliga marknivån på din fastighet, kan du behöva redovisa detta på en marksektionsritning där vi ser ett vertikalt snitt av marken, en genomskärning.

Utifrån ritningen ska vi kunna bedöma om ändringen av marknivån är lämplig. Ritningen ska även arkiveras, vilket kräver att den är tydlig och läsbar.

Marksektionsritningen ska visa hur marknivåer ser ut före och efter ändringen. Det ska framgå på situationsplanen, som också lämnas in i ärendet, var marksektionerna är tagna. 

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden (MBN) ansvarar för planläggning och bygglovsbeslut enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden består av ett antal förtroendevalda ledamöter och ersättare som representerar olika politiska partier.

Miljö- och byggnämndens frågor hanterades tidigare i Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Bägge nämnderna upphörde den 31 december 2018. 

Alla ärenden som kommer in ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Rutinärenden har delegerats till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän för beslut.

Miljö- och byggnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden.

Du kan läs mer om miljö- och byggnämnden på en annan plats på vår hemsida.

 

Mur

För att du lättare ska kunna jämföra olika typer av inhägnader och avskärmningar har vi samlat all information på ett ställe under staket.

se Staket

NCS-kod

NCS - Natural Color System, är ett av de mest använda systemen för att beskriva olika kulörer. NCS-koden för exempelvis vitt är NCS S-0500N. Din färghandlare kan hjälpa dig med att hitta rätt NCS-kod. Det är viktigt att du är tydlig med dina färgval i ansökan, så att vi vet vilka kulörer det ska vara på olika detaljer.

Nybyggnadskarta

Ska du bygga inom område med detaljplan krävs en nybyggnadskarta för de flesta åtgärder. Beroende på var och vad du ska bygga kan en nybyggnadskarta krävas även utanför detaljplan. Det kan exempelvis gälla områden som har kommunalt vatten och avlopp samt klassas som sammanhållen bebyggelse. Nybyggnadskartan beställs genom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Du kan göra din beställning av nybyggnadskarta genom vår e-tjänst.

Läs gärna mer på vår sida om nybyggnadskartor.

Ta alltid reda på vilken karta som krävs för just ditt projekt. Vilket underlag du behöver beror på vad och var du ska bygga. Det är viktigt att säkerställa att byggnaden hamnar på rätt plats och inte för nära fastighetsgräns eller ledningar. Vi behöver ett tydligt underlag för att kunna bedöma om den tänkta placeringen är lämplig.

Det är viktigt att situationsplanen, som ritas med nybyggnadskartan som underlag, är tydlig med alla byggnader korrekt inritade för att vi ska kunna göra en bedömning av om den exakta platsen är lämplig för uppförande av byggnad eller annan åtgärd.

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras i alla byggnader regelbundet.

Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och ventilationssystemen fungerar. Denna kontroll ska göras av en certifierad kontrollant. Det är byggnadens ägare som ska se till att en kontrollen utförs. På Boverkets hemsida kan man hitta certifierade kontrollanter.

Kontrollen sker med olika intervall beroende på vilken typ av ventilation en byggnad har samt vilken typ av byggnad det gäller. Kraven på obligatorisk ventilationskontroll omfattar inte industribyggnader. En- och tvåbostadshus med självdrag eller fläktstyrd frånluft utan värmeåtervinning är undantagna från obligatorisk ventilationskontroll.

 

Vid en obligatorisk ventilationskontroll kontrolleras att:

 • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
 • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
 • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

 

Besiktningsintervall 3 år

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilation. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med fläktstyrd till- och frånluft och fläktstyrd till- och frånluft med värmeåtervinning.

Besiktningsintervall 6 år

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med fläktstyrd och frånluft, fläktstyrd till- och frånluft med värmeåtervinning och självdrag.

Endast kontroll för nybyggnad

 • En- och tvåbostadhus med fläktstyrd till- och frånluft, fläktstyrd frånluft med värmeåtervinning och fläktstyrd till- och frånluft med värmeåtervinning
Okulärbesiktning

I kontrollplanen för ett bygglov kan man finna att en okulärbesiktning eller okulär kontroll ska utföras.

Att utföra kontrollen okulärt innebär att du utför kontrollpunkterna genom att titta på bygget/installationen. Du kontrollerar att det du ser stämmer överens med ritningar och andra handlingar som ligger till grund för ditt bygglovsärende eller anmälningsärende. 

Olovligt byggande

Om man utan lov gör något som behöver bygglov, marklov eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller ”svartbygge” i dagligt tal. Vid olovligt byggande kan miljö- och byggnämnden ta ut byggsanktionsavgifter eller kräva att bygget rivs.

När du misstänker att något är olovligt byggt, sök först på Region Gotlands hemsida för mer information angående om åtgärden behöver bygglov eller inte. 

Använd gärna vår e-tjänst för anmälan av olovlig åtgärd.

Om du hellre vill skicka in din anmälan via post, ska du skicka in följande uppgifter:

 • Adress och/eller fastighetsbeteckning för åtgärden
 • En situationsplan som beskriver var på tomten/fastigheten någonting görs
 • En beskrivning av åtgärden, och om den pågår eller inte
 • Gärna en eller flera bilder på åtgärden
 • Dina kontaktuppgifter, om du vill ha direkt svar från oss. Du kan också välja att vara anonym vid din anmälan.

Om du själv har uppgett ditt namn eller din identitet är bekräftad på annat sätt, är namnet en uppgift i en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. I en allmän handling kan namnet inte hemlighållas utan stöd i Offentlighets- och sekretesslagen. När din identitet är känd för en myndighet kan du alltså inte själv bestämma om uppgiften ska lämnas ut eller inte. En handläggare kan därför inte heller lova att uppgiften om vem som anmält åtgärden inte kommer att lämnas ut.

Se även Tillsyn

Ombyggnad

Ombyggnadsbegreppet har huvudsakligen betydelse för vilka delar av byggnaden som det ställs krav på. Vid ändring ställs normalt krav enbart på den ändrade delen, men vid ombyggnad ställs krav på hela byggnaden, eller om det är inte är rimligt på den betydande och avgränsbara delen som förnyas. Ombyggnad är en typ av ändring av byggnad. För att en ändring av en byggnad ska anses utgöra ombyggnad ska antingen hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. För att en ändring av en byggnad ska vara en påtaglig förnyelse så ska åtgärden:

 • vara bygglovs- eller anmälningspliktig,
 • medföra en stor ekonomisk investering, samt
 • ha en viss karaktär och omfattning.

Är inte samtliga tre kriterierna uppfyllda, så utgör åtgärden ingen påtaglig förnyelse och är därmed inte en ombyggnad.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om begreppet ombyggnad

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är en precisering av markanvändningen i ett område och de hanterar ett begränsat antal frågeställningar. Syftet med områdesbestämmelser är exempelvis att säkerställa översiktsplanens syfte, eller att skydda ett eller flera riksintressen.

Områdesbestämmelser är bindande och gäller ett avgränsat område inom kommunen. De ger ingen rätt att förvärva mark och inte heller någon rättighet att använda marken för ett bestämt ändamål.

Ovårdad tomt

Som fastighetsägare har du skyldighet att hålla tomt och byggnader i ett vårdat skick. Detta gäller även tomter som inte är bebyggda. Exempelvis får inte trädgrenar breda ut sig så att det blir till olägenhet för omgivningen eller för trafiken. Byggnader ska underhållas så att ingen skadar sig av nedfallande delar eller liknande. Även risken för olycksfall ska begränsas, exempelvis genom att staket eller växtlighet inte skymmer sikten för bilar och cyklister. 

För tomter som har ett särskilt historiskt eller miljömässigt värde kan skyddsbestämmelser ingå i detaljplan eller områdesbestämmelser och då måste fastighetsägaren ta hänsyn till dem.

Om du ser en ovårdad tomt, kan du anmäla detta till Region Gotland.

Använd gärna vår e-tjänst för anmälan av olovlig åtgärd.

Om du hellre vill skicka in din anmälan via post, ska du skicka in följande uppgifter:

 • Adress och/eller fastighetsbeteckning för aktuell fastighet
 • En karta som beskriver vilken del av fastigheten som är ovårdad.
 • En beskrivning av vad som är ovårdat.
 • Gärna en eller flera bilder 
 • Dina kontaktuppgifter, om du vill ha direkt svar från oss. Du kan också välja att vara anonym vid din anmälan.
Padelbanor

Anläggandet av padelbanor kräver ofta bygglov. 

Padelspel på utomhusbanor kan medföra störande ljud för närboende. Du som ansvarar för en padelbana ska säkerställa att ljudet inte medför en olägenhet för hälsan enligt miljöbalken.

Naturvårdsverkets vägledning om buller från idrottsplatser ger information om vad som bör ingå i egenkontrollen.

Det är alltid bäst att förebygga problem innan de uppstår. Tänk därför på att välja en lämplig plats med avstånd till bostäder. Tänk även igenom hur du genom materialval, information och speltider kan förebygga störningar. Vid klagomål utreder enhet miljö- och hälsoskydd om ljudet innebär en olägenhet enligt miljöbalken, vilket kan leda till krav och kostnader för din verksamhet. Kontakta gärna enhet miljö- och hälsoskydd på 0498-269000 om du har frågor om miljöbalken. 

Läs gärna mer om padelbanor på Boverkets hemsida.

Parkering

Bygglov krävs för parkeringsplatser som anordnas utomhus. Lovplikten gäller oavsett om området är detaljplanerat eller inte. Bygglovsplikten för parkeringsplatser gäller vid fysiska förändringar av marken, som vid asfaltering, grusning och anordnande av räcken och markeringar. Bygglovsplikten gäller även vid ianspråktagande av mark till parkering, även om ingen fysisk förändring av marken görs.

Det finns dock undantag från lovplikten. På en fastighet där det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus krävs det till exempel inte bygglov för en parkeringsplats som uteslutande är avsedd för fastighetens behov. Övriga undantag handlar om parkeringar avsedda för totalförsvaret, parkeringar som anläggs med stöd av väglagen eller om marken är detaljplanerad för gata eller väg. 

Läs gärna mer om parkering i Region Gotlands parkeringsstrategi.

I Region Gotlands parkeringsnorm finns information om hur många parkeringsplatser som krävs.

Planbesked

Ett planbesked behövs om en markägare eller exploatör vill bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan. Det kan exempelvis vara om man vill bygga i känsliga miljöer eller där flera intressen kolliderar, eller om åtgärderna medför stor miljöpåverkan. Ett planbesked behövs om man vill upphäva eller ändra en befintlig detaljplan. Tanken med ett planbesked är att den som söker ska få ett snabbt och tydligt besked om åtgärderna är lämpliga utifrån översiktsplanen och allmänna intressen.

Planbeskedet blir antingen positivt eller negativt och anger om Region Gotland kommer gå vidare i en detaljplaneprocess eller inte. Region Gotland ska inom fyra månader efter att en skriftlig och fullständig ansökan inkommit, meddela ett positivt eller negativt planbesked. Beslutet kan inte överklagas. Ett positivt planbesked är inte en garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas.

Ansök gärna om planbesked i vår e-tjänst.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, vänligen kontakta vår kundtjänst för utskick av blankett. Aktuella kontaktuppgifter hittar du under kontakta oss.

Plank

För att du lättare ska kunna jämföra olika typer av inhägnader och avskärmningar har vi samlat all information på ett ställe under staket.

se Staket

Planritning

En planritning visar byggnaden från ovan med rumsindelning, fast inredning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. Varje våning redovisas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan. Om byggnaden är ett bostadshus behöver du även redovisa tänkt möblering, för att visa att kraven på tillgänglighet uppfylls.

Utifrån ritningarna ska vi kunna bedöma om husets utformning är lämplig och vi behöver ritningarna för att få en korrekt bild av hur byggnaden kommer att se ut. Ritningarna ska även arkiveras, vilket kräver att ritningarna är tydliga och läsbara.

Glöm inte redovisa väderstrecken på ritningarna och att ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.

Se gärna våra ritningsexempel.

Plushöjd vid nylokalisering av bebyggelse

I översiktsplanen för Gotland finns riktlinjer för plushöjder vid nylokalisering av bebyggelse.

Plushöjden anger den höjd över medelvattenståndet som en byggnad bör placeras för att minska risken för skador vid översvämning.

- Lägsta plushöjd för befintlig marknivå vid nyetablering av bostäder utmed kusten ska vara +2.0 meter, i avvaktan på statliga direktiv.
- Lokalt kan högre plushöjder krävas beroende på exempelvis dämningshöjder i det aktuella området.
- Lägre plushöjder kan godkännas för mindre känsliga byggnader och anläggningar, exempelvis camping, sjöbodar och ekonomibyggnader.
- I riskområden ska höjdinmätning av befintliga nivåer på tomtplatsen utgöra underlag i bygglovsansökan.

Pool

[Uppdaterad text 2020-09-22, med anledning av ny tolkning avseende lovplikt för pooler. Tidigare bedömdes pooler kräva marklov.] 

 

Vad gäller för din fastighet?

Börja med att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplan.

 • Om fastigheten ligger utanför detaljplan krävs inget lov för poolen, även om anordningar runt poolen kan kräva bygglov.
 • Om fastigheten är inom detaljplan, titta på plankartan och bedöm om det finns planbestämmelser som påverkar möjligheten att bygga pool. Vid nedgrävning av pool så krävs det marklov för schaktning/fyllning om du ändrar markens höjd runt poolen med mer än 0,5 meter, om fastigheten ligger inom detaljplan. Även om poolen i sig inte är lovpliktig, får den inte strida mot detaljplanens bestämmelser. Det kan exempelvis vara otillåtet att placera poolen på prickad mark, mark som är avsedd för ledningar med mera. Läs gärna mer under ”prickad mark”. Detaljplanen kan styra att det krävs lov för trädfällning och andra åtgärder.

Anordningar runt poolen

Det är viktigt att komma ihåg att anordningar och åtgärder som utförs i samband med pooler kan kräva bygglov. Det krävs exempelvis bygglov för att uppföra ett plank, en upphöjd altan eller ett pooltak. En poolvägg kan i vissa fall bedömas vara en mur, även om poolen inte kräver lov. Om du önskar sätta upp ett pooltak eller en hög altan, så har vi gjort tolkningen att detta är bygglovspliktigt vid en höjd på över 1,2 meter ovanför marknivån.

 

Säkerhet

Även om du inte behöver något lov för att bygga poolen, så finns det några saker som är bra att känna till.

Enligt Boverkets Byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Du kan till exempel sätta upp ett staket som är minst 0,9 meter högt. Staketet ska vara utformat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det.

Ett annat skydd mot drunkningsolyckor kan vara någon form av skyddstäcke eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Detta skydd måste klara vikten av ett barn utan att det ger vika.

Alternativa lösningar kan också fungera, så länge de håller samma säkerhetsnivå som de nämnda exemplen.

Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för att inga olyckor sker!

 

Fyllning och tömning av pool

Här på Gotland behöver vi vara försiktiga med vårt vatten. Det finns särskilda försiktighetsmått som ska följas vid fyllning och tömning av pool för att spara på grundvattnet och inte belasta avloppsnätet. Läs gärna mer på vår sida som handlar om att fylla och tömma pool eller badtunna.

 

Pooler som används av många

Om poolen kommer att användas av allmänheten (eller många människor), så räknas det som ett bassängbad som kräver anmälan till enhet miljö- och hälsoskydd. Kostnader för tillsyn samt krav på skötsel och provtagningsrutiner tillkommer. Kontakta enhet miljö- och hälsoskydd för mer information. Vi har även mer information om bassängbad på en annan del av vår hemsida.

Prickad mark, prickmark

På detaljplanens karta finns ofta områden som är markerade med prickar. Detta kallas prickad mark, eller prickmark. Vanligtvis betyder det att marken inte får bebyggas. Det kan till exempel bero på att det är mark avsedd för ledningar eller något annat. I varje detaljplan beskriver planbestämmelserna vad den prickade marken i just den planen innebär.

 

Planbestämmelsen prickad mark

I detaljplaner förekommer två olika planbestämmelser som är markerade på plankartan med ”prickad mark”.
 
Det är dels ”Mark som inte får bebyggas” och dels ”Byggnad får inte byggas”. Bestämmelsen  ”Mark som inte får bebyggas” har olika innebörd i olika detaljplaner. Bestämmelsen ”Byggnad får inte byggas” har endast en innebörd, som skiljer sig från båda varianterna av bestämmelsen ”Mark som inte får bebyggas”.
 
”Prickad mark” tillhörande planbestämmelsen ”Mark som inte får bebyggas” har olika betydelse beroende på om detaljplanen är antagen med stöd av den äldre plan- och bygglagen (1987:10) eller med stöd av den nu gällande plan- och bygglagen (2010:900).
 
Beroende på övergångsbestämmelser går det inte att sätta några skarpa datumgränser baserade på detaljplanernas antagandedatum för när respektive tillämpning gäller. Det framgår av varje detaljplan om den är antagen med stöd av äldre plan- och bygglagen från 1987 eller med stöd av plan- och bygglagen från 2011.

 

Den prickade markens olika betydelser

 
1.       ”Mark som inte får bebyggas” inom detaljplan antagen med stöd av äldre plan- och bygglagen (1987:10), utgör endast hinder mot att uppföra byggnad, mur och plank.
 
2.       ”Mark som inte får bebyggas” inom detaljplan antagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), utgör hinder mot att uppföra byggnad, plank och mur, men även att anlägga parkering, pool och andra anläggningar. Detta gäller oavsett om åtgärderna är bygglovspliktiga eller inte.
 
3.       ”Byggnad får inte byggas” utgör endast hinder mot att uppföra byggnad. Denna planbestämmelse började i huvudsak användas efter 2014.
Projektbeskrivning

En projektbeskrivning ska lämnas in i samband med att en ansökan görs för verksamheter och flerbostadshus. Hela projektet ska beskrivas i detalj. Projektbeskrivningen är viktig som ett förtydligande av ansökan och hjälper oss att få en helhetsbild av vad det är du vill göra.

Ange till exempel antal lägenheter som ansökan gäller och storlek på dessa/hur många rum och kök det blir, tankar kring tillgänglighet och brandskydd, dimensionering av avfallslösning och antal parkeringsplatser.

Inget innehåll i denna lista!
Radon

Radon är den osynliga och luktfria gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen faller sönder bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.

Mätning är det enda sättet att säkerställa att det finns radon.

Mät radonhalten vid följande tillfällen:

 • Om det inte gjorts någon mätning tidigare eller om det var många år sedan en mätning gjordes
 • Vid husköp
 • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus (vid nybyggnad och ändrad användning är redovisning av radon ett krav för slutbesked)
 • Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong
 • Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem

Folkhälsomyndighetens riktvärde i inomhusluft för högsta halt av radon är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Riktvärdet gäller för bostäder och allmänna lokaler som skolor och förskolor.

 

Vid nybyggnad och ändrad användning finns följande alternativ:

 1. Mäta förekomst i mark innan bygget startar och låta mätresultatet visa om grunden behöver radonskyddas eller radonsäkras.
 2. Utföra grunden radonskyddad eller radonsäker. Markkartor från Sveriges Geotekniska Institut (SGI) visar översiktligt var det finns radon. Är det ett ”högriskområde” så krävs radonsäker grund. Är det ett ”lågriskområde" så räcker det med en radonskyddad grund. Det som skiljer radonskyddad från radonsäker är materialet som läggs i grunden innan gjutning.
 3. Mäta inomhusluften efter att byggnaden har tagits i bruk via interimistiskt slutbesked. Om förhöjda värden visas är det svårt att åtgärda/täta en grundläggning i efterhand, vilket kan leda till uteblivet slutbesked. Detta alternativ är inte att rekommendera på grund av osäkert utfall.

Byggherren ska före slutbesked kunna visa att byggnaden inte har, eller riskerar att ha, för höga värden av radon i inomhusluften.

Du kan läsa mer om inomhusmiljö på en annan plats på vår hemsida.

Det finns även mer information om radon på Boverkets hemsida.

RH 2000

se Höjdsystem

Ritningar, ritningsexempel

Det är viktigt att du skickar med fackmannamässiga ritningar så att vi kan hantera din ansökan eller anmälan. Utifrån ritningarna ska vi kunna bedöma om husets utformning är lämplig och ritningarna ska ge en korrekt bild av hur byggnaden kommer att se ut. Ritningarna ska även arkiveras, vilket kräver att ritningarna är tydliga och läsbara.

Fackmannamässiga ritningar representerar verkligheten eller hur tänkta byggnader och åtgärder kommer att se ut. Ritningarna ska vara skalenliga och ha korrekta symboler och markeringar.

Glöm inte redovisa väderstrecken på ritningarna och att ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.

 

Fackmannamässiga ritningar:

 • Är ritade med rena svarta linjer på vit bakgrund
 • Har tydliga siffror, bokstäver, symboler och norrpil
 • Har information som fastighetsbeteckning, skala, datum och uppgift om vem som ritat
 • Visar tydligt vad som ska byggas, vad som är befintligt och vad som ska rivas
 • Är ritade och utskrivna i rätt skala
 • Har tydliga mått, i meter med minst en decimal (exempelvis 10,5 meter)
 • Innehåller uppgift om vilket höjdsystem som är använt för höjduppgifter och markhöjder eller höjdkurvor
 • Har byggnader som är lägesbestämda med minst två vinkelräta mått mot tomtgräns, så att minsta avstånd till granne framgår
 • Har utritade marklinjer på fasadritningarna
 • Har markeringar på en situationsplan var detaljer är placerade samt var sektionerna är tagna 

Se gärna våra ritningsexempel.

Rivning

Du måste ha rivningslov för att riva en hel byggnad eller delar av en byggnad inom detaljplan. Det gäller även utanför detaljplan, om det finns bestämmelser om detta i områdesbestämmelser. Du kan ansöka om rivningslov via vår e-tjänst.

Utanför detaljplan kan du behöva göra en anmälan när du ska riva en byggnad. Du kan ansöka om rivningsanmälan genom vår e-tjänst.

Om du ska riva ett hus för att bygga ett nytt behöver du inte söka ett separat rivningslov eller göra en anmälan, utan kan ta med rivning i bygglovsansökan.

 

Riktlinjer för rivningslov och rivningsanmälan

 • Du måste ansöka om rivningslov om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område.
 • Det kan även krävas rivningslov inom ett område med områdesbestämmelser.
 • En anmälan om rivning ska göras för alla byggnader utom för komplementbyggnader till småhus, ekonomibyggnader till småhus och ekonomibyggnader för jordbrukets behov.

Planering

För att rivningsavfallet ska hanteras på rätt sätt måste du planera rivningen. Genom att göra en materialinventering som kopplas till en kontrollplan fås information om vilka material, ämnen, skadedjur med mera som finns i byggnaden samt hur dessa delar ska tas om hand.

Rivningsmaterialinventering, rivningsplan

En materialinventering identifierar vilka material och ämnen som finns inbyggda, så att man kan ange hur avfallet ska hanteras och omhändertas.

Se Rivningsmaterialinventering, rivningsplan

Rivningsavfall

Återanvändning av material ska eftersträvas och deponering ska vara det sista alternativet enligt avfallshierarkin:

1. återanvändning

2. materialåtervinning

3. energiåtervinning

4. deponering

Hantering av avfall regleras i miljöbalken (SFS 1998:808) och dess bestämmelser, främst avfallsförordningen (SFS 2020:614).

Farligt avfall

Exempel på farligt avfall är lysrör, avfall som innehåller till exempel PCB eller kvicksilver och asfalt som innehåller stenkolstjära.

Olika typer av farligt avfall får inte blandas med varandra eller med andra avfallsslag. Farligt avfall ska förvaras på ett säkert sätt på rivningsplatsen i kärl med tydlig märkning.

Vid förekomst av virkesförstörande insekter, annan ohyra eller hussvamp krävs oftast att materialet förstörs på plats, till exempel genom eldning.

Brännbart avfall

Brännbart avfall ska sorteras ut från icke brännbart avfall redan på rivningsplatsen. Undantag kan göras i vissa fall, till exempel av utrymmesskäl.

Sanering

Innehåller byggnaden till exempel kvicksilverförorenade avloppsrör eller PCB-haltiga fogmassor/golv, betraktas den som ett förorenat område. En anmälan om sanering ska göras till miljö- och hälsoskydd. Kontakta alltid miljö- och hälsoskydd om du är osäker på om byggnaden är förorenad.

Upptäcker du en förorening under arbetets gång har du en upplysningsskyldighet och miljö- och hälsoskydd ska kontaktas omgående.

Avfallstransporter

Yrkesmässig transport av avfall eller transport av avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet kräver anmälan eller tillstånd från länsstyrelsen. Den som lämnar avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet till någon annan för transport har en skyldighet att kontrollera att tillstånd finns alternativt att anmälan gjorts.

Lämnas farligt avfall till någon annan för transport ska ett transportdokument upprättas. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om lämnare, mottagare, avfallsslag och avfallsmängd.

Rivningsmaterialinventering, rivningsplan

Det är viktigt att planera rivningen, så att den görs på ett välordnat sätt. När en rivningsmaterialinventering tas fram och kopplas till en kontrollplan får vi information om vilka material, ämnen, skadedjur med mera som finns i byggnaden samt hur dessa delar ska tas om hand. Informationen används för att säkerställa att allt rivningsmaterial tas om hand på ett korrekt sätt.

En rivningsmaterialinventering identifierar vilka material och ämnen som finns inbyggda, så att man vid ändring av byggnad (vilket innebär renovering, ombyggnad och rivning) kan ange hur avfallet ska hanteras och omhändertas. Den som gör en materialinventering behöver ha god kunskap om olika byggmaterial och hur de ska hanteras. Kravet på kompetens för att genomföra inventeringen ökar ju mer omfattande rivningen är.

I inventeringen identifieras de olika avfallsslagen och en beräkning av mängden av de olika avfallsslagen görs. Det anges även hur material och ämnen ska omhändertas. Det är särskilt viktigt att det framgår hur farligt avfall ska hanteras.

Rivningsmaterialinventeringen används som underlag för kontrollpunkter i kontrollplanen. Uppgifter om vilka entreprenörer som ansvarar för till exempel transport och omhändertagande av rivningsmaterialet ska framgå av kontrollplanen.

Vi har en mall för rivningsmaterialinventering på en annan plats på vår hemsida. Inventeringen hittar du under "Övriga dokument kopplade till kontrollplaner".

Se Rivning

Rökkanal

Se Eldstad

Schaktning

Schaktning inom detaljplanerat område kräver marklov om marknivån förändras mer än 50 centimeter. Du kan ansöka om marklov genom vår e-tjänst.

Större schaktningsarbeten och andra underjordsarbeten i samband med byggnation och markarbeten inom vattenskyddsområde kan kräva anmälan eller ansökan från enhet miljö- och hälsoskydd. Vilka krav som ställs skiljer sig åt i olika vattenskyddsområden. Föreskrifterna till respektive vattenskyddsområde kan även innehålla andra krav som sökande behöver kontrollera i samband med bygglov. Det kan till exempel vara krav gällande petroleumhantering, energianläggningar, vattenbrunnar, avloppsanläggningar, upplag av avfall och bekämpningsmedelshantering.

Vad som menas med större schaktningsarbete definieras i respektive vattenskyddsföreskrifter. Inom Visbys vattenskyddsområde definieras det så här:

Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan på utstakat område för mer omfattande anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa. Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande anses inte utgöra större schaktningsarbeten.

Du kan anmäla eller ansöka om tillstånd för större schaktningsarbeten genom vår e-tjänst.

Kontakta enhet miljö- och hälsoskydd vid tveksamhet kring om det krävs en anmälan eller ansökan. Det finns mer information om vattenskyddsområden och kontaktuppgifter på en annan plats på vår hemsida.

Sektionsritning

En sektionsritning utgår från ett vertikalt snitt genom byggnaden och visar konstruktionen i genomskärning med golv, bjälklag, väggar, tak, skorsten med mera.

När du ansöker om bygglov ska du skicka med ritningar som beskriver det som ska byggas. Utifrån ritningarna ska vi kunna bedöma om husets utformning är lämplig och vi behöver ritningarna för att få en korrekt bild av hur byggnaden kommer att se ut. Ritningarna ska även arkiveras, vilket kräver att ritningarna är tydliga och läsbara. 

Skalan 1:100 är ofta en bra skala för sektionsritningar.

Se gärna våra ritningsexempel.

Servitut

Ett servitut är rätten för en fastighet att använda en annan, exempelvis rätt att använda en väg eller en brunn. Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum.

Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare. Ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet, oftast genom att Lantmäteriet gör en lantmäteriförrättning. Ibland måste en arkivutredning göras för att hitta de servitut som belastar en fasighet, men som inte finns angivna i fastighetsregistret.

Situationsplan

En situationsplan är en karta som visar fastigheten, byggnader och placeringen av det du vill bygga. Man kan säga att en karta blir en situationsplan när man ritar in tilltänkta byggnader eller åtgärder på den.

Det är viktigt att situationsplanen är tydlig med alla byggnader korrekt inritade för att vi ska kunna göra en bedömning av om den exakta platsen är lämplig för uppförande av byggnad eller annan åtgärd.

Som underlag till situationsplanen behövs en nybyggnadskarta, en förrättningskarta eller en kopia på fastighetskartan. Vilket underlag du behöver beror på vad och var du ska bygga. Det är viktigt att säkerställa att byggnaden hamnar på rätt plats och inte för nära fastighetsgräns eller ledningar. Vi behöver ett tydligt underlag för att kunna bedöma om den tänkta placeringen är lämplig.

Vi har mer information om nybyggnadskartor på en annan plats på vår hemsida.

Situationsplanen ska visa alla existerande byggnader, hur marken används och var nya byggnader ska placeras. Markera också om något ska rivas. Situationsplanen ska vara i skala 1:400 eller 1:500.

Alla ny- och tillbyggnader ska vara mått- och lägesbestämda. Det betyder att mått för byggnadens sidor samt markhöjder ska anges. Situationsplanen ska vara fackmannamässigt gjord så att alla kan förstå vad du vill göra.

Se gärna våra ritningsexempel.

Så ritar du in en ny byggnad som är parallell med fastighetsgränsen
För att bestämma en byggnads läge mäts en längd (a) från en gränspunkt till en punkt som ligger på gränslinjen rätvinkligt mot byggnadens hörn. Två vinkelräta längder mäts sedan mellan byggnadens hörn och fastighetsgränsen (b och c).
 

 Lägesanvisning parallell


Så ritar du in en ny byggnad som inte är parallell med fastighetsgränsen
För att bestämma byggnadens läge och vridning mäts en längd (a) från en gränspunkt som ligger på gränslinjen rätvinkligt mot byggnadens hörn. En vinkelrät längd mäts sedan mellan byggnadens hörn och fastighetsgränsen (b). På samma sätt mäts sedan två längder mot ytterligare ett av byggnadens hörn för att ange byggnadens vridning (c och d).

Lägesanvisning ej parallell

 

Skyltar

En skylt är en tavelliknande anordning med information, i vissa fall upplyst. Det finns flera olika typer av skyltar.

I områden som omfattas av en detaljplan behövs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar. Ta alltid reda på vad som gäller för din fastighet.

Tänk på att speciella bygglovsregler gäller för Visby innerstad.

Skärmtak

Skärmtak får byggas utan bygglov om det byggs samman med ett en- eller tvåbostadshus/fritidshus. Som exempelvis över bostadshusets uteplatser, altaner, balkonger och entréer. Skärmtakens sammanlagda yta får inte vara större 15 kvadratmeter. Avstånd från skärmtak till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.

Skärmtak som är större än 15 kvadratmeter kräver bygglov.

Solpaneler, solcellspaneler, solceller, solfångare

Installation av solpaneler (kallas även solcellspaneler, solceller, solfångare)

Solpaneler kan vara bygglovsbefriade, beroende på hur de placeras och var på Gotland de ska sättas upp.

Oavsett om det inte krävs bygglov ska hänsyn alltid tas till byggnadens karaktär vid installation av solpaneler. Byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

 • I Visby innerstad är solpaneler alltid bygglovspliktiga.
 • Sedan augusti 2018 är montering av solpaneler bygglovsbefriat, inom område med detaljplan, om panelerna följer byggnadens form. Observera att det finns vissa undantag. Om byggnaden är inom detaljplan och ligger inom ett område med höga kulturvärden, konstnärliga värden eller inom områden av intresse för Försvarsmakten gäller inte bygglovsfriheten och bygglov krävs.
 • På Gotland har vi områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom ”påverkansområden för buller eller annan risk” samt ”påverkansområde övrigt” krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område. Aktuella påverkansområden hittar du i vår karta över områden som är undantagna från bygglovsbefrielse.
 • Utanför områden med detaljplan krävs det inte bygglov för montering av solpaneler, om det inte beslutats i områdesbestämmelser.

Tänk på att informera dina grannar! Det är viktigt att solpanelerna inte innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller medför betydande olägenhet på annat sätt enligt 2 kapitlet 9 § Plan- och bygglagen, PBL.

Använd checklistan för solpaneler.

Använd gärna vårt förslag på kontrollplan.

Spaljé

En spaljé kan räknas som ett staket eller ett plank beroende på utformning. För att du lättare ska kunna jämföra olika typer av inhägnader och avskärmningar har vi samlat all information på ett ställe under staket.

se Staket

Staket

Det kan krävas bygglov när du ska sätta upp någon form av inhägnad eller avskärmning. Olika regler gäller beroende på vad du vill sätta upp och var din fastighet ligger. I Visby innerstad krävs alltid bygglov.

Staket

Ett staket är en lätt avskärmning som är genomsiktlig från alla håll och har samma avstånd mellan brädorna som brädans bredd. Exempel: om du väljer en bräda som är 5 centimeter bred ska tomrummet mellan brädorna också vara minst detsamma, det vill säga minst 5 centimeter. Ett staket kan kräva bygglov om det är högre än 1,1 meter.

Plank

Ett plank är en tät konstruktion som har mindre tomrum mellan brädorna än brädan är bred. Exempel: om du väljer en bräda som är 5 centimeter så är utrymmet mellan brädorna mindre än 5 centimeter. Om planket är högre än 1,1 meter mätt från marken så krävs bygglov. Tänk även på att en glasskiva eller en segelduk kan bedömas som plank och kan kräva bygglov.

Mur och stödmur

Murar och stödmurar är täta inhägnader som kräver bygglov om de är högre än 0,5 meter.

Häck

Det krävs inte bygglov för att plantera en häck eller ett träd oavsett höjd.

Bygglovsbefriade murar och plank

En mur eller ett plank till skyddad uteplats får byggas inom 3,6 meter från bostadshuset/fritidshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.

Grannar kan godkänna att bygglovsbefriade murar och plank placeras närmare deras fastighetsgräns än 4,5 meter. Ett skriftligt godkännande från grannar skyddar dig mot framtida tvister. Avstånd till gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter.

Bra att tänka på

 • Utforma och placera inhägnaden så att den blir trafiksäker och inte hindrar sikten vid korsningar och utfarter.
 • Placera inhägnaden innanför tomtgränsen.
 • Det ska finnas plats för underhåll. Om grannen inte vill medverka eller ge plats på sin fastighet vid underhåll bör inhägnaden placeras så att den kan underhållas från den egna fastigheten.
Startbesked

Startbesked är ett beslut från miljö- och byggnämnden om att åtgärder eller byggen som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan får påbörjas.

Vid enkla byggen skickas startbeskedet ut i samband med själva bygglovet. I annat fall behöver du ansöka om startbesked.

Om bygget påbörjas innan startbesked givits kan byggsanktionsavgift tas ut.

Om så behövs kan startbesked ges för olika etapper. Till exempel kan det vara att entreprenören får schakta men inte påbörja grundkonstruktionen, eller att bostadshus och garage delas upp i två separata etapper/startbesked.

Strandskyddsdispens

Strandskyddet är en del av reglerna i miljöbalken (7 kapitlet 15 §) och syftar till att långsiktigt skydda allemansrätten i strandområden.

Tanken med strandskyddet är också att det ska bevara en god miljö för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskydd gäller dels vid havet och dels vid insjöar och vattendrag.

Vill du göra åtgärder och byggen nära strand, sjö eller vattendrag ska du alltid kontrollera om du behöver söka dispens.

Länsstyrelsen i Gotlands län beslutar om strandskyddet runt Gotlands kust. Du kan läsa mer om strandskyddsdispens på länsstyrelsens hemsida.

Region Gotland beslutar om strandskyddet vid vattendrag och insjöar.

Strandskyddet sträcker sig generellt 100 meter in på land, men det kan även vara upp till 300 meter på en del platser.

Observera att åtgärder och byggen som inte behöver bygglov, men som ska uppföras nära vatten, ändå kan kräva strandskyddsdispens.

Strålningsdiagram

När en transformatorstation eller liknande ska byggas behöver ett strålningsdiagram lämnas in för att visa strålningens utbredning i förhållande till omkringliggande bebyggelse.

Informationen från strålningsdiagrammet kan vara avgörande för vilken placering som är lämplig, vilket gör denna handling till en viktig del av ansökan.

Svartbygge
se Olovligt byggande
Säkerhetsglas

Oskyddade glasytor som är placerade så att personer kan komma i kontakt med dem ska utformas så att risken för personskador begränsas. Där det är risk för olyckor ska glaset vara härdat eller laminerat säkerhetsglas. För bostäder gäller regeln fönster och fönsterdörrar där glaset är placerat lägre än 0,6 meter över golv eller mark. Mer information om glas i byggnader finns i Boverkets Byggregler, BBR, avsnitt 8:35.

Takkupa

Vill du bygga till huset med en takkupa så kan det krävas bygglov eller anmälan. Olika regler gäller beroende på hur takkupan ska se ut och var fastigheten är belägen. 

Om takkupan påverkar husets bärande konstruktion är den bygglovspliktig.

Takkupor som inte påverkar bärande konstruktion

Maximalt två takkupor, som inte påverkar bärande konstruktion, kan byggas utan bygglov på en- och tvåbostadshus på många ställen på Gotland. Det krävs dock en anmälan.

Du kan behöva söka bygglov om ditt hus har ett särskilt stort kulturellt, kulturhistoriskt eller konstnärligt värde eller ligger i en bebyggelsemiljö med ett sådant värde.

Se vår karta över områden som är undantagna från bygglovsbefrielse.

 

Riktlinjer för bygglovsfria takkupor på en- och tvåbostadshus

 • Du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.
 • Om ditt hus saknar takkupor får du bygga högst två takkupor. Har ditt hus redan en takkupa så får du bygga en takkupa utöver den befintliga.
 • Sammanlagt får takkuporna uppta högst halva takfallet i takets längdriktning.
 • Bygget av takkuporna får inte medföra ingrepp i den bärande konstruktionen.

 

Takomläggning

Att lägga om taket på en byggnad är som regel bygglovsfritt, om det nya taket är av samma typ och har samma färg som det ursprungliga.

Om takets höjd (exempelvis vid tilläggsisolering), typ eller färg ändras kan åtgärden dock vara bygglovspliktig.

I Visby innerstad är takomläggning alltid bygglovspliktigt.

Det finns speciella regler för bygglov i Visby innerstad.

Taksprång

Taksprång eller takutsprång är den del av taket som sticker ut utanför byggnadens yttervägg.

Om taksprånget är mer än 50 centimeter ska resterande del räknas in i byggnadens byggnadsarea.

Takstolsberäkning, takstolsritning med beräkningsunderlag

En takstolsberäkning ska innehålla en ritning som visar de takstolar som byggnaden ska ha och ett beräkningsunderlag som visar att taket har tillräcklig hållfasthet. Vi behöver handlingen som underlag för att säkerställa att takets konstruktion är lämplig och kommer att hålla för snölaster med mera.

För mycket enkla konstruktioner, där det är liten belastning på taket och kort spännvidd på konstruktionen, kan det i vissa fall räcka med uppgifter om dimensioner på konstruktionen i den tekniska beskrivningen.

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning redovisar de tekniska lösningar som används i en byggnad. Exempel på detta är en beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet.

Den tekniska beskrivningen ligger till grund för bedömning om byggnadens konstruktion är lämplig, och kan med fördel upprättas på en sektionsritning. När det gäller åtgärder av enklare karaktär kan i vissa fall ett produktblad ligga som grund för teknisk beskrivning.

Vi har mer information om tekniska beskrivningar på en annan plats på vår hemsida.

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd är ett möte där man går igenom förutsättningarna för ett byggprojekt.

Det tekniska samrådet ska genomföras för sådana projekt som behöver en kontrollansvarig. Byggherren kan också begära eller efterfråga ett tekniskt samråd. 

Byggnadsinspektören kallar skriftligen byggherren och den kontrollansvarige till det tekniska samrådet.

Under ett tekniskt samråd går man igenom följande:

 • Arbetets planering och organisation.
 • Byggherrens förslag till kontrollplan samt övriga handlingar och dokument som byggherren lämnat in.
 • Eventuellt farligt avfall.
 • Behovet av platsbesök eller andra tillsynsåtgärder.
 • Behovet av byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd.
 • Behovet av utstakning.
 • Behovet av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked.
 • Behovet av ytterligare möten.

Byggnadsinspektören informerar om vilka tillstånd från andra myndigheter som kan behövas och för protokoll över vad som har sagts under det tekniska samrådet.

Tidsbegränsat bygglov

Om inte alla förutsättningar för ett permanent bygglov kan uppfyllas är det möjligt att söka tidsbegränsat bygglov för maximalt 10 år. Därefter är det möjligt att söka förlängning av det tidsbegränsade bygglovet för ytterligare maximalt 5 år. Tiden kan förlängas med högst fem år i taget och kan som längst ges för 15 år. När tiden har löpt ut ska den tillfälliga åtgärden vara borta.

Åtgärden ska vara av tillfällig karaktär och planerad att pågå under en begränsad tid.

Utöver de handlingar som behövs för ansökan om permanent bygglov (för den aktuella åtgärden), krävs det även en avvecklingsplan för tidsbegränsade åtgärder. 

Tillbyggnad

Tillbyggnad definieras i plan- och bygglagen, PBL, som en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Med tillbyggnad avses alla åtgärder som ökar en byggnads volym oberoende av i vilken riktning det sker. 

Som tillbyggnad räknas alltså källarutgrävningar, påbyggnader, inglasning av balkonger och även takkupor om de medför att byggnadens volym ökar. Däremot anses inte en tilläggsisolering öka en byggnads volym. Inreds ytterligare bostäder inom den befintliga byggnadsvolymen, till exempel på en vind, så innebär det inte heller någon tillbyggnad även om åtgärden i sig är bygglovspliktig/kräver anmälan.

Vissa mindre tillbyggnader på en- och tvåbostadshus är bygglovsbefriade. 

Det finns mer information om bygglovsbefriade tillbyggnader (maximalt 15 kvadratmeter) på Boverkets hemsida. 

Läs gärna mer om tillbyggnad med balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel på Boverkets hemsida.

På Boverkets hemsida finns det mer information om bygglovsbefriade tillbyggnader utanför detaljplan.

Observera att det finns en del områden som är undantagna från bygglovsbefrielse, vilket beror på höga kulturvärden och/eller att området är av försvarsintresse. Se vår karta som visar områden som är undantagna från bygglovsbefrielse.

Tillfälligt bygglov
se Tidsbegränsat bygglov
Tillgänglighet

Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vid en bygglovsprövning gällande bostadshus eller verksamhetslokal prövas alltid om byggnaden uppfyller gällande krav på tillgänglighet. Tillgängligheten prövas även för de attefallshus som ska användas för permanentboende, så kallade komplementbostadshus. I båda dessa fall ska tänkt möblering redovisas på planritning för att en bedömning ska kunna göras angående tillgänglighet och användbarhet i byggnaden.

Även tomter avsedda för bebyggelse ska uppfylla krav gällande tillgänglighet.

Tillsyn
Arbetet med tillsyn är viktigt för att säkerställa en god boendemiljö och att reglerna i plan- och bygglagen följs.
 
Om vi människor ska trivas och må bra krävs det att vår boendemiljö är god och väl fungerande. Det innebär att den bland annat ska vara säker, tillgänglig och inte skada vår hälsa. Byggnader som inte är säkert uppförda, bristande underhåll, ovårdade tomter och ventilation eller hissar som inte fungerar är saker som påverkar vår boendemiljö negativt. 
 
Tillsynsgruppen följer upp bygglov, ser till att detaljplaner följs och att byggnader uppförs enligt beviljat bygglov. Dessutom arbetar de för att olycksrisker och olägenheter inte ska uppkomma.
 
Vår ambition är att byggnader ska vara utförda på ett säkert och hållbart sätt. Bebyggelsen ska även vara uppförd på ett sådant sätt att den inte stör grannar eller medför en negativ områdespåverkan.
 
Se även Olovligt byggande
Tofta Skjutfält

Försvarsmakten skjuter på Tofta Skjutfält. Fotograf: Stefan Bratt

Vanliga frågor och svar gällande Försvarsmaktens påverkansområde kring Tofta Skjutfält

 
 

Innebär den utökade verksamheten på Tofta Skjutfält ett totalt byggstopp?

Nej, inte inom detaljplan. Utanför detaljplan innebär den utökade verksamheten stora begränsningar. Varje ärende kommer att prövas individuellt utanför detaljplan.
 

Min fastighet omfattas av detaljplan. Kommer min byggrätt att inskränkas?

Nej, ärendet prövas mot detaljplanens bestämmelser och tillämpliga regler enligt plan- och bygglagen.
 

Hur långt sträcker sig påverkansområdet kring Tofta Skjutfält?

 

Gäller mitt beviljade bygglov?

Ja, om bygglovet har vunnit laga kraft. Om bygglovet inte har vunnit laga kraft kan Försvarsmakten överklaga beslutet till Länsstyrelsen och till Mark- och miljödomstolen. Därefter kommer ärendet troligtvis att lämnas över till regeringen för slutgiltigt beslut.
 

Kan jag söka och få bygglov på min fastighet?

Det pågår en dialog mellan Region Gotland och Försvarsmakten om att hitta platser inom påverkansområdet där man kan bevilja bygglov. Påverkansområdet kring Tofta Skjutfält är kopplat till det riksintresse som Försvarsmakten har i området. Påverkan gäller i första hand buller.
 

Jag har ett positivt förhandsbesked. Gäller det?

Ett förhandsbesked som har vunnit laga kraft gäller och är bindande vid kommande bygglovsprövning.
 

Vad gäller vid byggande av så kallade Attefallsåtgärder inom påverkansområdet?

Bygglov krävs vid byggande av:
Byggnader som motsvarar komplementbostadshus
Tillbyggnad om maximalt 15 kvadratmeter
Inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 

Vem har tagit beslut om påverkansområdets omfattning?

Påverkansområdets omfattning har identifierats och beslutats av Försvarsmakten själva. Tofta Skjutfält är utpekat av Försvarsmakten som ett riksintresse för totalförsvaret sedan tidigare.
Tvåmeterskurvan

se Plushöjd vid nylokalisering av bebyggelse

Uppmätningsritning

En uppmätningsritning ska redogöra för byggnadens nuvarande utformning. Ritningen begärs in vid bygglovsprövning när en befintlig byggnad ska ändras. Uppmätningsritningen är en viktig handling, eftersom den visar hur ändringar kommer att påverka den befintliga byggnaden. 

Uppstickande byggnadsdel

En uppstickande byggnadsdel räknas som en liten tillbyggnad. Exempel kan vara skorstenar och mindre anordningar för ventilation på tak.

En uppstickande byggnadsdel räknas i vissa fall som en liten tillbyggnad och kan då vara bygglovsbefriad.

Läs gärna mer om tillbyggnad med uppstickande byggnadsdel på Boverkets hemsida.

Se även Tillbyggnad

Uterum

Ett uterum är en enklare, sluten tillbyggnad på en byggnad. Uterum behöver oftast bygglov och bedöms i de flesta fall vara tillbyggnader.

Ett fristående uterum behöver inte bygglov om det följer reglerna för friggebodar.

se även Tillbyggnad
Utstakning

Utstakning innebär att platsen, där en byggnad eller anläggning ska placeras, markeras på marken enligt det givna bygglovet. I bygglovsbeslutet anges om en utstakning krävs i ärendet.

Nya byggnader, komplementbyggnader och stora tillbyggnader stakas ut. Utstakning utförs normalt innan schaktningsarbeten påbörjas.

Utstakningen utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, eller någon annan sakkunnig som miljö- och byggnämnden har godkänt.

Det finns mer information om utstakning på en annan plats på vår hemsida.

Vatten- och avloppsförutsättningar
När du ansöker om att få bygga ett bostadshus eller fritidshus (eller någon annan byggnad som ska anslutas till enskilt vatten och avlopp), så ska du redovisa förslag på hur vatten- och avloppsfrågan kan lösas. Under granskningen av ärendet tittar vi på om ditt inskickade förslag är möjligt att genomföra på den aktuella platsen, utifrån gällande riktlinjer. Oftast behövs det även en provgrop för att vi ska kunna åka ut och bedöma avloppsförutsättningarna på platsen.
 
Verkställighet

På grund av nya regler om verkställighet i förvaltningslagen har det införts bestämmelser i plan- och bygglagen som särskilt reglerar verkställbarheten av lovbeslut.

Bestämmelserna innebär att bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden får dock bestämma att ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Det kan till exempel vara lämpligt när det finns en akut fara för människors liv eller hälsa. 

Bestämmelserna innebär en förändring jämfört med hur det har varit tidigare, då beslut kunde verkställas omedelbart. Nu måste du vänta med att börja bygga, om inget annat framgår av beslutet.

Villkorsbesked

Innan man söker bygglov kan man begära att få ett så kallat villkorsbesked från miljö- och byggnämnden. I beskedet ska man få information i förväg om vilka villkor som kan komma att ställas. Det kan till exempel vara tillgänglighetskrav.

Ett villkorsbesked är inte bindande och går inte att överklaga. Om förutsättningarna ändras mellan villkorsbeskedet och bygglovsbeslutet, så kan villkoren också komma att göra det.

Inget innehåll i denna lista!
Inget innehåll i denna lista!
Inget innehåll i denna lista!
Inget innehåll i denna lista!
Inget innehåll i denna lista!
Ändra användning av en byggnad

Bygglov behövs om du vill ändra användningen av en byggnad. Det gäller även om du ändrar användningen utan att bygga om/ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Du måste söka bygglov om du ska använda eller inreda en byggnad till något annat, för ett väsentligt annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för.

Ändrad användning kan exempelvis vara att ändra

 • förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • butik till restaurang eller café
 • industrilokal till butik
 • bostad till hotell eller kontor
 • kontor till butik, hotell eller verkstad
 • restaurang till kontor
 • kontor till vandrarhem

Glöm inte vatten och avlopp! Läs mer på vår sida om vatten och avlopp för bygglov.

Ändra bärande konstruktion

Om du vill ändra husets bärande konstruktion behöver du inget bygglov, men du måste göra en anmälan och invänta startbesked innan du får börja bygga.

Tänk på att alla ändringar ska göras med hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Ändra fasad och tak
Se fasadändring
Ändra planlösning

Om du vill ändra husets rumsindelning eller planlösning, behöver du oftast inte lämna in en anmälan för åtgärden. Om ändringarna är väsentliga och/eller påverkar husets bärande konstruktion behöver du dock göra en anmälan och få startbesked innan du får börja bygga.

Tänk på att alla ändringar ska göras med hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Ta alltid reda på vad som gäller för din fastighet innan du börjar bygga, så att du slipper återställa byggnaden. Observera att det råder en utökad bygglovsplikt i Visby innerstad.

Överklagande

Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det till Länsstyrelsen i Gotlands län. Överklagandet ska skickas via e-post till registrator-mbn@gotland.se eller per post till Miljö- och byggnämnden, Region Gotland, Visborgsallén 19, 621 81 Visby. 

För överklagande av detaljplaner gäller annan hantering, se Detaljplan.

Överklagandet ska ske inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet. Miljö- och byggnämnden kontrollerar om överklagandet har kommit in i rätt tid och om så är fallet skickas överklagandet vidare till länsstyrelsen. Det är länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om:

 • vilket beslut du överklagar
 • varför du tycker att beslutet är felaktigt
 • på vilket sätt du vill att beslutet ändras.
 • du bör även skicka med handlingar som stöd för din ståndpunkt.

Överklagandet ska vara undertecknat av de som överklagar beslutet, och innehålla följande uppgifter:

 • fastighetsbeteckning på er fastighet
 • adress till bostaden
 • telefonnummer
 • e-postadress
Översiktsplan

Översiktsplanen visar hur Region Gotland vill att mark- och vattenområden i regionen ska användas. Den visar hur stad och land ska utvecklas för att Gotland ska få en hållbar samhällsutveckling.

Den översiktliga planeringen handlar inte bara om att lokalisera mark- och vattenområden för olika exploateringsändamål. Den handlar i lika stor utsträckning om att på bästa sätt skydda och säkerställa värdefulla natur- och kulturområden på Gotland.

Översiktsplanen täcker hela Gotlands yta, men kan vara mer detaljerad (fördjupad) för vissa områden, exempelvis tätorter.

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och för beslut i enskilda bygglovsärenden, men även för annan användning av mark- och vattenområden. Den används som bedömningsunderlag av såväl regionens tjänstemän och politiker som handläggare på statliga myndigheter och domstolar. Den används också av företag som söker plats för sin verksamhet.

Läs gärna översiktsplanen för Gotland i sin helhet.

Det finns även fördjupade översiktsplaner för vissa delar av Gotland.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Gotland pågår.