Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Gastuber.

Brandfarliga och explosiva varor

Att hantera brandfarliga och/eller explosiva varor är förenat med risker och regleras därför av lagar och föreskrifter. 

Hantering av större mängder brandfarlig vara och nästan all hantering, import och överföring av explosiva varor kräver tillstånd. 

Vad är brandfarliga varor?

Brandfarliga varor är:

  • gaser och gasblandningar som kan antändas i luft vid 20 °C vid normalt atmosfärstryck
  • vätskor med flampunkt som är lika med eller lägre än 100˚C
  • brandreaktiva varor, det vill säga ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd.

För vissa volymer av brandfarlig vara krävs inte tillstånd. Se vilka volymer som gäller. Läs mer via länken nedan.

Mer om tillstånd att hantera brandfarliga och explosiva varor.

 

Vad är explosiva varor?  

Till explosiva varor hör:

  • ämnen, blandningar och föremål som uppfyller kriterierna för att klassificeras som Explosiva ämnen
  • blandningar och föremål enligt CLP-förordningen, eller som är Klass 1 enligt ADR/RID
  • ämnen och blandningar som visar positivt resultat i något av testerna i Testserie 2 enligt FN:s testhandbok.

Explosiva varor är till exempel sprängämnen, tändmedel, ammunition och pyrotekniska artiklar så som fyrverkerier.
 

Hur ansöker jag?

Det är räddningstjänsten som prövar ansökan om brandfarliga varor. Räddningstjänsten prövar också ansökan om explosiva varor när det gäller användning, förvaring, handel och överlåtelse samt nationell överföring.
 

När det gäller till exempel tillverkning, bearbetning, destruktion och återvinning av explosiva varor prövas tillståndet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
 

Du ansöker genom räddningstjänstens blanketter. Pröv­ningen regleras av lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och MSB:s föreskrifter.
 

Tänk på att du också måste anmäla en föreståndare.