Kontakt

Frågor om exploatering och markanvisning

E-post: mark@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter


Exploatering och markanvisning

Region Gotland har flera roller när det gäller samhällsplanering och byggande. En grundläggande princip är att alla intressenter ska bli bedömda och behandlade utifrån samma grunder.

En väl fungerande samhällsbyggnads‐ och exploateringsprocess medverkar till att uppfylla målen och uppnå en hållbar samhällsutveckling.

Visionsmål

Målen för den gotländska samhällsutvecklingen är:

  • Minst 65 000 innevånare på Gotland år 2025
  • Gotlänningarnas välstånd hör till de bästa i landet
  • Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
  • Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
  • Gotland är en världsledande ö‐region i miljö ‐ och klimat frågor

Förbereda mark för fastigheter och bostäder

Med exploateringsverksamhet menas åtgärder för att ta fram, bearbeta och förbereda mark och/eller fastigheter för bostäder, handel och industriändamål.

I exploateringsverksamheten ingår också att bygga gemensamma anläggningar såsom gator, grönområden, lekplatser och VA‐anläggningar

Planering för nya bostäder

Planering för nya bostäder eller annan bebyggelse kan ske dels på privatägd mark och dels på mark som ägs av Region Gotland.

När Region Gotland är markägare överlåts marken genom köpeavtal med ett eventuellt tillhörande exploateringsavtal till utsedd byggherre i ett skede som vanligen sammanfaller med antagandet av ny detaljplan.

För privatägd mark är Region Gotland delaktig och påverkar genom bland annat detaljplaneläggning och tecknande av exploateringsavtal.

Hitta direkt