Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Söka projekt- och arrangemangsstöd

Du som är arrangör har möjlighet att ansöka om olika typer av projekt- och arrangemangsstöd hos Region Gotland. 

Region Gotland kan bevilja stöd till bland annat fritids- eller kulturarrangemang eller projekt inom dessa områden. Det finns också projektstöd som är kopplade till det näringslivspolitiska programmet. 

 

Som arrangör har du möjlighet att ansöka om projekt- och arrangemangsstöd hos kultur- och fritidsförvaltningen.
 

Stöd till fritidsarrangemang kan sökas för enskilda tidsbegränsade arrangemang som stärker Gotlands fritidsutbud och Gotland som mötesplats.

Stöd till kulturarrangemang kan sökas för enskilda tidsbegränsade arrangemang som tar ansvar för kulturlivet på Gotland och stärker Gotland som mötesplats.
 

Det kan bland annat handla om subventionerade hyror för kommunala lokaler och utrustning, rådgivning och kontant stöd.
 

För att stödja arrangörer med ambitionen att skapa återkommande arrangemang kan avtalslösningar övervägas för en projekttid av högst tre år.

 

Mer om stöd till fritidsarrangemang samt kontaktuppgifter
 

Mer om stöd till kulturarrangemang samt kontaktuppgifter
 

Mer om stöd till filmproduktion samt kontaktuppgifter

Projekt som bidrar till att genomföra Region Gotlands näringslivspolitiska program kan söka projektstöd hos ledningskontoret. Stödet består av statliga medel för regional tillväxt som Region Gotland ansvarar för och det är regionstyrelsen som fattar beslut om finansiering.
 

Statliga och kommunala myndigheter, stiftelser, högskolor, lokala intressegrupper eller föreningar kan få stöd till utvecklingsprojekt. Projektstödet får vara max 50 procent av den totala kostnaden för projektet.


Mer om projektstödet samt kontaktuppgifter