Kontakt

Enheten för hållbar tillväxt, regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Peter Bloom
Näringslivsstrateg företagsstöd
Telefon: 0498-26 94 58
E-post: peter.bloom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands företagsstöd

Region Gotland avsätter årligen cirka 5 miljoner kronor av regionala utvecklingsmedel till företagsstöd.

Vem kan inte beviljas stöden?

Stöd beviljas inte till primärproduktion inom jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorn. Med primärproduktion avses insatser för att förbereda en produkt för försäljning i första ledet. Vidare beviljas inte stöd där bidraget riskerar att snedvrida lokal konkurrens exempelvis detaljhandel, lokala tjänste- och serviceföretag.

Hur och när kan jag söka?

Portalen minansokan.se är för tillfället stängd för ansökningar och öppnar åter den 23 januari.

Ansökning görs digitalt på Tillväxtverkets sida minansökan, använd stödformen stöd till investeringar och företagsutveckling. Observera att ansökan måste vara Region Gotland tillhanda innan insatsen påbörjas. Information om ansökningsperioder och beslutsdatum finns nedan. Vi rekommenderar att ni läser de allmänna villkor som gäller för respektive stödform, se länkar nedan.

Minansökan, Tillväxtverket

Allmänna villkor investeringsstöd

Allmänna villkor stöd till företagsutveckling

Information om Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020

Har du frågor? Kontakta näringslivsenheten så får du vägledning. 

 

Vad kan jag söka stöd för?

Kan sökas av nystartade företag upp till tre år gamla. Stöd kan beviljas för inköp av extern kompetens avseende framtagning av grafisk profil, marknadsföringsmaterial, hemsida och liknande ändamål.

Stöd kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna, stödbelopp minimum 10 000 kronor och högst 50 000 kronor.

Stöd kan sökas av företag som vill utveckla befintliga och nya produkter/tjänster som har potential att lanseras på en nationell eller internationell marknad. Stöd kan beviljas för inköp av extern kompetens avseende design/ formgivning, framtagning av ritningar, prototyp och beta- versioner eller liknande ändamål.

Stöd kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna, stödbelopp minimum 20 000 kronor och högst 250 000 kronor.

Stöd kan sökas av företag som vill etablera sig på en nationell eller internationell marknad. Stöd kan beviljas för inköp av extern kompetens avseende marknadsundersökningar, framtagande av marknadsföringsmaterial, e-handelslösningar, deltagande på mässa eller liknande ändamål.

Stöd kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna, stödbelopp minimum 20 000 kronor och högst 250 000 kronor.

Stöd kan sökas av företag med 2-249 anställda. Stöd kan beviljas för inköp av extern kompetens för att utveckla företagets lednings-, produktions- och administrativa processer samt miljö-, jämställdhets- och integrationsarbete. Stöd lämnas inte för kostnader som avser företagets normala drift inom dessa områden.

Stöd kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna, stödbelopp minimum 20 000 kronor och högst 250 000 kronor.

 

Stöd kan sökas av företag med 2-249 anställda. Stöd beviljas för köp av extern kompetens för att utveckla företagets hållbarhetsarbete. Exempel på insatser som kan stödjas är förstudier och analyser av företagets arbete inom miljö, jämställdhet och integration.

Stöd kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna, stödbelopp minimum 20 000 kronor och högst 250 000 kronor.

Stöd kan sökas vid etablering av ny verksamhet på Gotland eller expansion av befintlig verksamhet som bedöms generera nya arbetstillfällen eller annan tillväxt på Gotland. Till ansökan skall en affärsplan bifogas som visar på företagets tillväxtpotential. 

Investeringsstöd kan sökas för byggnader eller anläggningar avsedda för stadigvarande användning samt maskiner eller andra fasta inventarier.

Stöd kan uppgå till max 25 procent av kostnaderna, stödbelopp minimum 50 000 kronor och högst 1 800 000 kronor.

Samverkansstöd kan sökas för projekt som omfattar minst tre fristående företag, är avgränsat i tid och avser marknadsföring, produktutveckling eller kompetensutveckling. En förutsättning för att kunna få stöd är att projektet skapar ett mervärde som annars inte skulle uppstå. Exempelvis i form av ett samlat erbjudande eller liknande.

Stöd kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna, stödbelopp minimum 20 000 kronor och högst 500 000 kronor per ingående företag.

Nu kan du med företag inom naturturism söka mikrostöd

Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet.
 
Det nya mikrostödet går att söka om du har en årlig omsättning på mellan 250 000 och 4,5 miljoner kronor.

Du kan söka stöd på 15 000-50 000 kronor vilket motsvarar hälften av vad ditt projekt kostar totalt. Resten betalar ditt företag.

Ansökan är öppen till och med den 14 juni 2019. Samtliga insatser ska vara genomförda senast den 31 december 2019.
 
För mer information om stödet, läs på Tillväxtverket.

Är du intresserad, ta kontakt med besöksnäringsstrateg Karin Winsnes för en första dialog och intresseanmälan. Därefter görs ansökan och redovisning via webbformuläret Min ansökan på Tillväxtverkets hemsida.

Karin Winsnes
Region Gotland
0498-201703
Karin.winsnes@gotland.se