Kontakt

Enheten för hållbar tillväxt, regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Thomas Bjuresten
Näringslivsstrateg / Företagsstöd
Telefon: 0498-26 90 39
E-post: thomas.bjuresten@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
EU Flagga

Region Gotlands företagsstöd

Region Gotland erbjuder affärs- och omställningscheckar till små och medelstora företag verksamma på Gotland. Checken är tillfällig och öppen för ansökan till och med den 28 Februari 2023 under förutsättning att medel finns.
Stödet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 1. Läs igenom frågor och svar samt allmänna villkor nedan.
 2. Skicka gärna in din ansökan. Du blir då kontaktad och får vägledning i nästa steg.
 3. Kontakta näringslivsstrateg Thomas Bjuresten vid eventuella frågor. Skriv till e-post thomas.bjuresten@gotland.se

Frågor och svar

Insatserna ska bidra till att öka tillväxtviljan, öka konkurrenskraften och stärka omställningsförmågan i de gotländska företagen och kan beviljas för att anlita externa tjänster.

Stöd för utvecklingsområdena grön omställning, internationalisering, digitalisering samt innovation

 • Kan omfatta 50 - 75 procent av de stödberättigande kostnaderna
 • Stödbeloppet är på minst 20 000 kr och som mest 250 000 kronor

Stöd för utvecklingsområdet kompetens

 • Kan omfatta upp till 80 procent av de stödberättigande kostnaderna
 • Stödbeloppet är på minst 20 000 kr och som mest 250 000 kronor
 • Företaget skall ha sitt säte och/eller bedriva sin huvudsakliga verksamhet på Gotland.
 • Företaget skall bedrivas på marknadsmässiga villkor och ha en uttalad ambition och potential att växa på en marknad utanför Gotland, nationellt och/eller internationellt.
 • Företag inom jordbrukssektorn kan söka stöd om det inte avser primärproduktion.

I enlighet med Tillväxverkets rekommendationer, beviljas stöd till företag som uppfyller båda nedanstående kriterier i sin senaste årsredovisning.

 • Omsättning mellan 1 mnkr – 500 mnkr.
 • Antal anställda mellan 2 – 249.
   

Undantag från rekommendationerna kan ges för företag som:

 • fått sin affärsidé/utvecklingsplan verifierad av Almi Företagspartner Gotland, Science  Park Gotland eller motsvarande typ av affärsrådgivare.
 • genomgår ett program via Science Park Gotland.
 • Då stödet riskerar att snedvrida lokal eller regional konkurrens.
 • Till företag där företaget/ägare/styrelsemedlemmar har skulder till det offentliga (t.ex. skatt) eller betalningsanmärkningar.
 • Till företag som med egna medel bedöms ha kapacitet att genomföra insatsen.
 • Till företag som har varit i konkurs under det senaste året eller är på obestånd.
 • När insatsen avser åtgärder som krävs enligt lag, ex. vissa certifieringar eller tillstånd.
 • När insatsen avser utbildning eller annonsering.
 • Till insatser där konsult/leverantör kan anses jävig.
 • Stöd beviljas inte för kostnader som avser företagets normala drift.
 • Stöd kan inte beviljas till fiske- och vattenbrukssektorn.
 • Primärproduktion inom jordbrukssektorn.

Ansökning görs digitalt på Tillväxtverkets sida: www.minansökan.se.

Som stöd kan ni använda Handbok för i fyllnad av ansökan i min ansökan

VIKTIGT:

Obligatoriska bilagor till ansökan är:

 • Affärsplan.
 • Senaste årsredovisning
 • Senaste resultat- balansräkning.
 • Registreringsbevis (Om ansökan gäller enskildfirma, handels- eller kommanditbolag)
 • Offerter för alla sökta kostnader i ansökan.
 • Bilaga Hållbart ansvarstagande 

Ansökan måste vara Region Gotland tillhanda innan insatsen påbörjas.

Ansökan som inte är komplett eller fullständig, kommer att avslås utan åtgärd.

Vi rekommenderar att ni går igenom och läser all information på denna sida samt de allmänna villkoren. Länk till de allmänna villkoren finns längre ner på sidan.

Lägesrapport ska sändas in till Region Gotland tillsammans med ansökan om delutbetalning via ”Min ansökan”. Rapporten ska bifogas som pdf.
I lägesrapporten ska du kort beskriva hur insatsen har fungerat under den angivna perioden som du söker utbetalning för. Utgå från de aktiviteter som står i er ansökan och beskriv vad som går enligt plan och vad som avviker. Beskriv också vilka åtgärder ni vidtar för avvikelserna.

Lägesrapport affärs- och omställningscheck

Slutrapport ska sändas  in till Region Gotland  tillsammans med ansökan om slututbetalning via ”Min ansökan”, dock senast det datum som anges i beslutet. Rapporten ska bifogas som pdf.
Slutrapporten ska beskriva hur insatsen har genomförts med koppling till aktivitets- och tidplan. Tillsammans med slutrapporten ska en ekonomisk slutredovisning lämnas. Utbetalningen av stödet genomförs efter godkännande av slutrapport.

Slutrapport affärs- och omställningscheck

Vid delutbetalning:
• Logga in på minansokan.se, välj ”ny ansökan” och sedan ”ansökan om utbetalning”.
• Bifoga lägesrapport.
• Bifoga kopia på fakturorna.
• Bifoga kvitto (plus- eller bankgiroutdrag, utdrag från Internetbank) där det framgår att fakturan är betald och till vem.
• Uppvisa, exempelvis med trycksak eller foto, hur information lämnats om att stödet    medfinansierats av EU:s strukturfonder (EU-logotyp). Logotyp kan hämtas på:
  Logotyp för EU-  finansierat stöd - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
 
Vid slutredovisning:
• Logga in på minansokan.se, välj ”ny ansökan” och sedan ”ansökan om utbetalning”.
• Bifoga slutrapport inklusive sysselsättningsrapport.
• Bifoga sammanställning av kostnaderna.
• Bifoga kopia på fakturorna.
• Bifoga kvitto (plus- eller bankgiroutdrag, utdrag från Internetbank) där det framgår att fakturan är betald och till vem.
• Uppvisa, exempelvis med trycksak eller foto, hur information lämnats om att stödet    medfinansierats av EU:s strukturfonder (EU-logotyp). Logotyp kan hämtas på:
  Logotyp för EU-  finansierat stöd - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

 

 

Affärs- och omställningscheckar

Stödet kan omfatta upp till 80 % av de stödberättigande kostnaderna.

Kan användas till insatser för affärsutveckling och strategisk kompetensförsörjning, genom exempelvis att:

 • Tydliggöra och utveckla sin affärsstrategi, och koppla den till vilka kompetenser som behövs i företaget.
 • Ta fram en kompetensplan för företaget.
 • Kostnad för att rekrytera extern styrelseledamot för att få in kompetens och erfarenhet.
 • Utveckla företagets kunskaper inom affärsledning och ekonomi.
 • Utveckla företagets kunskaper i ”hur rekrytera rätt” och bli mer attraktiv arbetsgivare.
 • Utveckla företagets kunskaper för att nå och ta hjälp av externt kapital (Privata investerare).
 • Utveckla företagets kunskaper i social och ekologisk hållbarhet för att driva omställning.
 • Utveckla företagets kunskaper att nå en internationell marknad för att öka tillväxt.

 

Kan sökas av företag som vill utvecklas inom följande insatsområden.

 • Utveckla cirkulära affärsmodeller
 • Utsläppsminskning genom energiomställning och energieffektivisering.
 • Utsläppsminskning genom koldioxid snålare transporter och smart mobilitet.
 • Bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Bidra till miljövänligt livsmedelsystem.

Stöd kan uppgå till mellan 50-75 procent av stödberättigade kostnader, stödbelopp minimum 20 000 kronor och högst 250 000 kronor.

 

Utgångspunkt - EUs gröna giv

Definitionen av grön omställning tar sin utgångpunkt i EU:s gröna given. Den gröna given är EU:s tillväxtstrategi och den ska leda Europa till ett klimatneutralt, rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.

Utgångspunkterna för den gröna given är följande:

 • Skärpning av EU:s klimatmål för 2030 och 2050
 • Ren och trygg energiförsörjning till rimligt pris
 • Cirkulär ekonomi
 • Bygga och renovera på ett energi- och resurseffektivt sätt
 • En giftfri miljö
 • Bevarande och återställande av ekosystem och biologisk mångfald
 • Ett hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem
 • Snabbare omställning till en hållbar och smart mobilitet

 

Exempel på inriktning för affärsutvecklingscheckar grön omställning:

Cirkulära affärsmodeller

- Kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell inklusive industriell symbios, giftfria och resurseffektiva resursflöden.

- Ta fram en strategi för cirkulär affärsmodell inklusive industriell symbios, giftfria och resurseffektiva resursflöden.

- Utveckla en produkt eller tjänst inom cirkulär affärsmodell inklusive industriell symbios, giftfria och resurseffektiva resursflöden.

- Kartlägga behov av och plan för intern kompetensförsörjning som möjliggör snabbare cirkulär omställning i företaget. Både smartare kompetensutveckling av befintlig personal och rekrytering avses.

                                                                                                                          

Utsläppsminskning genom energiomställning och energieffektivisering

- Identifiering av möjligheter till samt genomförande av energieffektivisering inom affärsverksamhet och produktionssystem.

- Utveckling av hållbara och resurseffektiva produkter och tekniklösningar.

- Utveckling och främjande av användning av förnybar energi.

- Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning inom energiområdet i företaget.

 

Utsläppsminskning genom koldioxid snålare transporter och smart mobilitet

- Identifiering av möjligheter till samt planering av ett genomförande av koldioxid snålare val av transporter, transportplanering och utveckling.

- Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning inom omställning till koldioxid snålare transport och smartare mobilitet i företaget.
 

Bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

- Kartläggning/utveckling av innovativa lösningar för bevarande av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimatanpassning som bidrar till ett resilient samhälle.
Kan till exempel vara grön infrastruktur, vattenförvaltning eller hållbar stadsplanering.

- Kartläggning av ett företags, en produkts eller tjänsts påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt möjligheter till återställande/restaurering/kompensation.

-  Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning relaterat till biologisk mångfald och ekosystemtjänster i företaget.
 

Bidra till miljövänligt livsmedelssystem

- Kartlägga/utveckling av potentialen för och/eller utveckla innovativa lösningar, produkter eller tjänster som bidrar till ett miljövänligt hållbart livsmedelssystem (gäller enbart förädlingskedjan, ej primärproduktion).

- Kartlägga behov av, ta fram plan för eller genomförande av intern kompetensförsörjning relaterat till miljövänligt hållbart livsmedelssystem i företaget.

 

Kan sökas av företag som skall förbereda en lansering på nationell/internationell marknad.

Det kan till exempel innebära undersökningar eller konsulttjänster som behövs för att lansera en produkt på en ny marknad i ett annat land.

Stöd kan uppgå till mellan 50-75 procent av stödberättigade kostnader, stödbelopp minimum 20 000 kronor och högst 250 000 kronor.

 

Med förberedelse för internationalisering menas enkelt sagt förberedelse fram till import och export. Det kan till exempel innebära undersökningar eller konsulttjänster som behövs för att lansera en produkt på en ny marknad.

Ett företag som redan är aktivt på en utländsk marknad kan få stöd för att bredda sig till nya länder. En marknad där företaget inte är etablerat.

Har man en lokal/agent/återförsäljare/distributör/domän på plats, så räknas det inte som en ny marknad.

Om företaget exempelvis redan säljer i Tyskland men inte är etablerat (kontor, avtal med partners) på den aktuella marknaden så räknas det som en ny marknad.

Större länder såsom Kina, USA är svåra att räkna som en homogen marknad. Även om du är etablerad i exempelvis New York så är förhållandena inte desamma som i San Francisco, det vill säga de kan räknas som olika marknader.

Du kan anlita någon som kan hjälpa dig med till exempel att:

 • skriva en strategi för internationalisering
 • göra marknadsundersökningar
 • söka leverantörer i utlandet
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • utreda patent och IPR
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet.
 • utveckling av E-handelsplattform.

Resor?
Ja, men resor får utgöra max 20 % av totala kostnaden.

Delta på en mässa?
Ja, om det är en del av en större satsning, det vill säga deltagande i syfte att till exempel hitta partners, leverantörer eller lära känna en ny marknad. Mässkostnaden kan vara max 20 % av den totala kostnadsbudgeten.

Produktutveckling?
Nej, du ska ha en befintlig produkt att ta med till den nya marknaden. Däremot kan visst stöd ges för marknadsspecifika anpassningar av produkten (vara eller tjänst).

Marknadsföring?
Marknadsföring i syfte att hitta en lokal/agent/återförsäljare/distributör/domän är ok.

Marknadsföring som går mot slutkund är inte ok.

Checkarna kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Patentansökningar
 • Certifieringskostnader
 • Etableringskostnader
 • Delegationsresor
 • Försäljningsinsatser
 • Utbildningskostnader

 

Kan sökas av företag som exempelvis vill förändra sin verksamhet, process eller organisation.

Med digitalisering avses att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Stöd kan uppgå till mellan 50-75 procent av stödberättigade kostnader, stödbelopp minimum 20 000 kronor och högst 250 000 kronor.

Syftet med checkarna är att genom digitalisering uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små företag, t.ex. genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation.

Hur definierar du digitalisering?
Med digitalisering avses: Att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Exempel på projekt som checken kan användas till:

 • ta fram en digital strategi
 • ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
 • ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
 • utveckling av kundrelationer
 • juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter

Checken kan inte användas till:

 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • licenskostnader
 • produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • utbildningar
 • resor
 • marknadsföring mot slutkund
 • framtagande av nya produkter (varor eller tjänster)
 • anpassning för att uppfylla GDPR

 

Kan sökas av företag som skall utveckla befintliga och nya produkter/tjänster som har potential att lanseras på en nationell eller internationell marknad.

Stöd kan beviljas för inköp av extern kompetens avseende exempelvis design/ formgivning, framtagning av ritningar, prototyp och beta-versioner eller liknande insatser.

Stöd kan uppgå till mellan 50-75 procent av kostnaderna, stödbelopp minimum 20 000 kronor och högst 250 000 kronor.

Allmänna villkor

Bilaga                                                                                                                      2021-12-13

ALLMÄNNA VILKOR

AFFÄRSUTVECKLINGSCHECK (SFS 2015:210)

För att utbetalning av stöd ska kunna ske ska stödmottagaren följa bestämmelserna i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag och bestämmelserna i beslutet inklusive allmänna villkor.

EU:s STATSSTÖDSREGLER
Stödet beviljas som ett s.k. försumbart stöd enligt 13 § förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. De EU-rättsliga bestämmelserna om försumbart stöd framgår av Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga takbeloppet 200 000 euro under en treårsperiod (innevarande och 2 föregående beskattningsår). 

Vid beräkning av takbeloppet summeras samtliga försumbara stöd som företaget har erhållit från olika stödgivare i Sverige (stat, landsting eller kommun) under treårsperioden. Takbeloppet avser bruttobelopp, dvs. före avdrag för skatt eller andra avgifter. Om ett företag ingår i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats till hela koncernen.

Statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag kan ingå i ett projekt som delfinansieras av Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden (se under ”Förutsättningar för stöd ur EU:s strukturfonder” nedan).
 

Vid delutbetalning:
• Logga in på minansokan.se, välj ”ny ansökan” och sedan ”ansökan om utbetalning”.
• Bifoga lägesrapport.
• Bifoga kopia på fakturorna.
• Bifoga kvitto (plus- eller bankgiroutdrag, utdrag från Internetbank) där det framgår att fakturan är betald och till vem.
• Uppvisa, exempelvis med trycksak eller foto, hur information lämnats om att stödet    medfinansierats av EU:s strukturfonder (EU-logotyp). Logotyp kan hämtas på:
  Logotyp för EU-  finansierat stöd - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Vid slutredovisning:
• Logga in på minansokan.se, välj ”ny ansökan” och sedan ”ansökan om utbetalning”.
• Bifoga slutrapport inklusive sysselsättningsrapport.
• Bifoga sammanställning av kostnaderna.
• Bifoga kopia på fakturorna.
• Bifoga kvitto (plus- eller bankgiroutdrag, utdrag från Internetbank) där det framgår att fakturan är betald och till vem.
• Uppvisa, exempelvis med trycksak eller foto, hur information lämnats om att stödet    medfinansierats av EU:s strukturfonder (EU-logotyp). Logotyp kan hämtas på:
  Logotyp för EU-  finansierat stöd - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

 

Beviljat bidrag i form av omställningscheck kan enligt SFS 2015:210, § 26-30 av Region Gotland krävas åter helt eller delvis inom tio år från den dag bidraget utbetalats, om:

1.       den som har ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något  annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

2.       stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde insett detta, eller

3.       villkoren för stödet inte har följts.

 

Förutsättningar för stöd ur EU:s strukturfonder

Granskningsrätt
Region Gotland, Tillväxtverket, Ekonomistyrningsverket, Övervakningskommittén och Strukturfondspartnerskapet för regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna, har rätt att hos stödmottagaren följa arbetet och ta del av alla handlingar, inklusive redovisning och bokföring, vilka kan ge upplysning om projektet. Samma rätt tillkommer bemyndigade personer från Europeiska gemenskapen och andra bemyndigade nationella organ.

Redovisning
I stödmottagarens bokföring ska projekt som får stöd från EU:s strukturfonder redovisas separat så att projektets intäkter, kostnader och utfall kan utläsas direkt i redovisningen oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt.

Upphävande av beslut och återkrav
Beviljat stöd kan helt eller delvis omprövas, upphävas eller återkrävas om:
• stödberättigat företag överlåts eller ändrar verksamhet så att projektet ej bedrivs enligt
   överenskommen projektplan
• beslutet fattats på grund av oriktig, ofullständig eller vilseledande uppgift från stödmottagaren
• stödmottagaren använder stödet till något annat ändamål än det blivit beviljat för
• något annat förhållande inträffar som föranleder att stödmottagaren med hänsyn till syftet med
   stödet uppenbarligen inte bör få behålla det
• om stödmottagaren i övrigt bryter mot gällande beslutsvillkor, regler och förutsättningar

Krav på dokumentation
Ni som stödmottagare av EU-finansiering ska hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och kontrollorgan, kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person till den 31 december 10 år efter att Region Gotland fattat beslut om slututbetalning till er.

Allmän informationsskyldighet
EU-finansiering från regionala utvecklingsfonden som ges till era investeringar framgår av varje beslut om stöd och beslut om utbetalning från Region Gotland. Som slutlig stödmottagare ska ni i så fall informera så att det framgår för allmänhet och anställda att investeringarna medfinansieras med stöd från fonden genom att sätta upp en godkänd logotype, förslagsvis vid entrén och information på er hemsida.

Grafiska riktlinjer för EU:s regionala utvecklingsfond

Anvisningar och logotyper finns att ladda ner från Tillväxtverkets hemsida:
Logotyp för EU-finansierat stöd - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Upphandlingsansvar
Alla företag som söker och beviljas företagsstöd skall kunna visa dokumentation på att alla större inköp har gjorts enligt principerna i 1 kap. 9 § lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), d v s icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet, proportionalitet och ömsesidighet.
Vid köp som överstiger 100 000 kronor ska stödmottagare skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av mejl, ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans.

Särskilda regler för större köp över beloppet för direktupphandling
Beloppet för direktupphandling är för närvarande (210615) 615 312 kr. Köp över beloppet för direktupphandling ska konkurrensutsättas. Ni som stödmottagare ska ställa en skriftlig offertförfrågan till minst två potentiella leverantörer. Samma underlag ska skickas till samtliga leverantörer. Offertförfrågan och svar från potentiella leverantörer ska vara skriftliga. Ni som stödmottagare ska skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av mejl, ska innehålla parternas namn