Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om tillstånd, regler och tillsyn.

Alkohol och tobak

Du behöver serveringstillstånd om alkoholdryck, starkare än 3,5 procent, ska serveras mot ersättning för förtäring på stället. Ersättningen kan bestå av kontanter, varor, tjänster eller goodwill. Ersättningens storlek har ingen betydelse i sammanhanget. Inte heller om ersättningen är direkt eller indirekt spelar roll (indirekt är till exempel att drycken ingår i en entréavgift).

Mer information
Serveringstillstånd

Tillståndshavaren utser serveringsansvarig personal och anmäler detta till Region Gotland. Serveringsansvarig personal har då ansvaret för alkoholservering.

Mer information 
Serveringstillstånd

Avfall och återvinning

Alla fastigheter i vilka det bor eller vistas personer ska ha sophämtningsabonnemang. Om det inte finns något abonnemang sedan tidigare eller om du vill ändra ett abonnemang meddelar du det till teknikförvaltningen i Region Gotland via en blankett.

Mer information
Sophämtningsabonnemang för företag samt blankett för abonnemang.

Om du vill ha tätare sophämtning behöver du kontakta teknikförvaltningens kundtjänst och göra en ändring i ditt sophämtningsabonnemang.

Om du inte själv är fastighetsägare vänder du dig till din hyresvärd.

Kontakt
Kundtjänst.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen har tecknat avtal med Östra Gotlands Schakt. Möjlighet finns även att kontakta andra entreprenörer som i sin tur levererar materialet till Östra Gotlands Schakt.

Mer information
FTI AB - Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Gotland Recycling AB - Östra Gotlands Schakt

Brandskydd

Ja. Ägare till byggnader eller andra anläggningar samt verksamhetsutövare ska se till att det finns utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka. De ska också vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Mer information
Företagarens ansvar för brandskyddsarbete

Bygga och riva

Vi har tagit fram en instruktion som steg för steg informerar om hur du går tillväga i din bygglovsansökan. 

Mer information
Bygglov steg för steg

I innerstaden råder utökad bygglovsplikt. Det innebär att bland annat underhåll, fasadändringar, byte av material och trädfällning är bygglovspliktigt.

Mer information
Söka bygglov i Visby innerstad

Vill du riva en byggnad eller en del av en byggnad inom detaljplan måste du ansöka om rivningslov hos byggnadsnämnden.

Mer information
Rivning

Om du vill sätta upp en skylt måste du ha bygglov.

Mer information
Bygglov

 

Livsmedel och restaurang

De fysiska eller juridiska personer som driver ett företag som producerar, bearbetar eller distribuerar mat är livsmedelsföretagare. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstsyfte. Livsmedelsföretag finns inom hela kedjan från jord till bord, det vill säga från en primärproducent som exempelvis odlar grödor och föder upp djur till en företagare som levererar mat till konsumenten.

Verksamheten måste ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation för att räknas som livsmedelsföretag.

Exempel på livsmedelsföretag:
 

  • transportföretag/åkerier som transporterar livsmedel
  • enskilda dricksvattenanläggningar som producerar vatten för livsmedelsverksamhet
  • restauranger och caféer
  • föreningar som serverar livsmedel
  • butiker
     

Mer information
För livsmedelsföretagaren

Driva livsmedelsföretag

Verksamheter som säljer eller levererar livsmedel (som butiker, catering, caféer och restauranger) ska registreras. Det gäller även verksamheter som är mellanhand och distribuerar livsmedel vidare, så som grossister, transportföretag och livsmedelstillverkande företag.

Om du är osäker på vad som gäller för registrering kan du kontakta enheten för livsmedel och alkoholtillstånd. 

Mer information
Driva livsmedelsföretag

En food truck kräver tillstånd från polisen. Det innebär nämligen användning av offentlig plats.

Mer information
Polisens information om offentlig plats

Region Gotlands riktlinjer för food trucks
 

Om din verksamhet orsakar en stor förändring av avloppsvattnets mängd och sammansättning kan du behöva uppgradera avloppet. Kontakta enhet miljö- och hälsoskydd för att ta reda på vad du behöver göra.  

Mer information
Enskilt avlopp

Mark och offentlig plats

Ja, du behöver ansöka om användande av offentlig plats. Det gör du hos polisen. 

Om dessutom en gata måste stängas av måste du ansöka om en tillfällig trafikanordningsplan hos Region Gotland. 
 

Mer information
Polisens information om användande av offentlig plats

Tillfällig trafikanordningsplan

För att få ha en uteservering måste du ansöka om tillstånd hos polisen. Det innebär nämligen användning av offentlig plats.

Uteserveringar är trevliga men de får aldrig hindra framkomlighet för fordon, gångtrafikanter eller funktionshindrade. Det finns riktlinjer för uteserveringar som ska följas. 


Mer information
Polisens information om offentlig plats 

Region Gotlands riktlinjer samt kartunderlag till ansökan

Kontakt
Polisen 

Trafik och parkering

Hantverkare eller andra med särskilda behov av att parkera i närheten av sitt arbete kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd.

Mer information och ansökan 
Nyttoparkeringstillstånd