Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos 
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försäljning av vissa receptfria läkemedel

Butiker har möjlighet att sälja vissa receptfria läkemedel. Här kan du läsa om hur du anmäler att du vill sälja det och vilka regler som gäller för försäljningen.

 

Förutom apoteken så får även andra butiker sälja vissa receptfria läkemedel, till exempel värktabletter och nikotinläkemedel. Läkemedelsverket är den övergripande tillsynsmyndigheten för försäljning av läkemedel men det är tillståndsmyndigheten vid Region Gotland som gör tillsyn.
 

Anmälan om försäljning

Om du vill sälja receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, måste du anmäla det direkt till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket meddelar i sin tur oss om anmälan så att vi kan göra tillsyn. Även större ändringar i försäljningen måste anmälas eller om du slutar att sälja läkemedel.  

 

Egenkontroll

Innan försäljningen påbörjas måste du skapa ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal  och leda till en säker läkemedelshantering. I Läkemedelsverkets föreskrifter 2009:20 om handel med vissa receptfria läkemedel står det vilka instruktioner egenkontrollprogrammet minst ska innehålla. Du måste även känna till reglerna för exponering och förvaring av läkemedel. På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om reglerna och även få vägledning.
 

Ansvarsfull försäljning

Läkemedel är inte vilken vara som helst. Om de används eller hanteras på fel sätt kan även receptfria läkemedel orsaka stor skada. Därför ställs höga krav på den som vill sälja läkemedel.

Precis som med öl och tobak ska man vara 18 år för att få köpa receptfria läkemedel i butik. Detta ska tydligt framgå med hjälp av åldersdekaler. Ansvaret att kontrollera köparens ålder ligger hos butikspersonalen. Läkemedel ska förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal och åtskilda från produkter som inte är läkemedel. Konsumenten ska också informeras om var man kan få farmaceutisk rådgivning.

 

Kontrollköp

Kontrollköp från Region Gotland kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person som ser ung ut men som är över 18 år provar om det går att handla receptfria läkemedel utan legitimation. Kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Vi kontaktar alltid försäljningsstället efteråt där vi informerar om att kontrollköp har genomförts och hur resultatet blev. Vad som framkommer vid ett kontrollköp kan aldrig leda till en sanktion utan är en grund till dialog med syfte att bland annat förbättra, och vid behov utveckla fungerande rutiner för ålderskontroll. 

  

Tillsyn och tillsynsavgift

Region Gotland har ansvaret att göra tillsyn, det vill säga kontrollera att verksamheten följer regelverket. Vi tar ut en tillsynsavgift för tillsynen av tobaks-, folköls- och/eller läkemedelsförsäljning.

 

Följande avgifter gäller:

Försäljning av ett av produktslagen, det vill säga tobak, folköl eller läkemedel: 1 700 kronor per år.

Försäljning av två av produktslagen tobak, folköl eller läkemedel (exempelvis försäljning av tobak och folköl): 2 550 kronor per år.

Försäljning av alla tre produktslagen, det vill säga försäljning av tobak, folköl och läkemedel: 3 400 kronor per år. 
 

Försäljning av tobak om verksamheten också har serveringstillstånd: 850 kronor per år.

 

Utöver avgiften som Region Gotland tar ut debiterar Läkemedelsverket en årsavgift om 1 600 kronor av butiker som anmält sin försäljning av receptfria läkemedel. Årsavgiften är densamma oavsett hur stort eller litet butikens läkemedelssortiment är.