Kontakt

E-post: offentligplats@gotland.se

Teknikförvaltningen
Enheten för mark- och stadsmiljö
Besöksadress: Visborgsallén 19,
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Använda offentlig plats och mark

Vill du till exempel ha varuvisning eller en reklamskylt utanför din butik? När du vill använda offentlig plats måste du göra en ansökan hos Polisen. 

Offentlig plats är alla platser som allmänheten har tillträde till eller som används för allmän trafik. Exempel på offentliga platser är gator, vägar, torg och parker.

Exempel på användning av offentlig plats är:

  • placering av container eller byggbod,
  • tillfälliga försäljningsplatser,
  • varuvisning och reklamskylt.

Ansökan

Du ansöker om användande av offentlig plats hos Polisen.

Trafikanordningsplan

Ska du göra något som påverkar trafiken, t.ex. borra, gräva eller ställa upp byggnadsställning, behöver du söka en trafikanordningsplan. Läs mer nedan.

Det går bra att ha marknad på Stora torget eller Södertorg i Visby samt runt om på Gotland. På Östercentrum i Visby upplåter Region Gotland tillfälliga platser för marknadsföring av varor eller tjänster. Du ansöker om tillstånd hos polisen.

På gågatan på Östercentrum i Visby finns platser för tillfällig försäljning från 1 juni till 31 augusti. De är cirka två kvadratmeter stora och lämpade för verksamheter som inte kräver el. 

Vill du ställa ut en reklamskylt, klädställning eller liknande på offentlig plats behöver du söka tillstånd från polisen. Felaktigt utformade eller utplacerade gatupratare eller varuskyltning kan bidra till att framkomligheten för fotgängare försämras och det kan även utsätta personer med funktionsvariation för onödiga risker.

Gatupratare är en benämning på reklamskyltar som placeras ut tillfälligt på gatan och varuskyltning kallas det om du vill visa upp varor utanför verksamheten i form av exempelvis en klädställning eller ett bord. Region Gotland ställer krav på utformning och placering av dessa för att öka framkomligheten och skapa en mer strukturerad stadsmiljö. Ett krav är exempelvis att placeringen ska ske i direkt anslutning till butiken och ska ställas in vid stängningsdags. Gatupratare ska ha en rund sockel och vara försedd med sarg nertill som går att känna med känselkäpp för synskadade.

Till polisansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Skiss som tydligt visar var gatuprataren/varuskyltningen ska placeras
  • Bild på gatuprataren/varuskyltningen

 

Torghandel är populärt i Visby och övriga tätorter under sommarperioden. I torghandelsstadgan framgår vilka regler som gäller. Gotland är en unik plats med en lång handelstradition. Region Gotland vill påminna om att vårt kulturarv alltid ska försvaras. Det gör vi bland annat genom att ställa krav på utseende och struktur för torghandel i och utanför Visby. Ansökan om torghandel görs direkt hos Region Gotland, inte hos polisen.
 

Mer information
Torghandelsstadga

Markupplåtelse för torghandel

Uteserveringar är trevliga men de får aldrig hindra framkomlighet för fordon, gångtrafikanter eller funktionshindrade. Brandsäkerhet och särskilda krav för världsarvet i Visby beaktas. Det finns även riktlinjer för uteserveringar som ska följas. 
 

Mer information
Riktlinjer för uteservering

Markupplåtelse för uteservering

 

Ska du borra, gräva eller göra något som påverkar trafiken behöver du söka ett grävtillstånd och en trafikanordningsplan. Ska du ställa upp byggnadsställningar, containrar eller göra annat på offentlig plats behöver du söka tillstånd för markupplåtelse. Vid de flesta arbeten på gatu- och allmänplatsmark krävs det att man har både en markupplåtelse och en trafikanordningsplan. För att underlätta er ansökningsprocess ta reda på vilka tillstånd ert ärende kräver. Nedan finner du ett hjälpande verktyg för att bedöma vilka tillstånd som krävs för din ansökan.