Kontakt

Lotti Carlgren
Integrationshandläggare, Integrationsenheten
Inskrivning i förskola
Telefon: 0498-20 36 35
E-post: lotti.carlgren@gotland.se

Adress: Mästergatan 5E, 62182  Visby

Anna Herlöfsson
Verksamhetssamordnare, Lotsen
Inskrivning i förskoleklass, grundskola samt gymnasieskola

Telefon: 0498-20 36 28
E-post: anna.herlofsson@gotland.se

Adress: Gesällgatan 7, 62139 Visby

Madelene Johansson
Enhetschef Modersmålsenheten

Telefon: 0498-26 33 85
E-post: madelene.johansson@gotland.se

 

 

 

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inskrivning av barn och ungdomar i skola och förskola

Asylsökande familjer som väljer att egenbosätta sig på ön är välkomna att besöka mottagningsverksamheten kallad Lotsen för att skriva in och skolplacera barn och ungdomar samt få svar på frågor om förskola/skola.

Alla nyanlända skolbarn med ett annat modersmål än svenska tas emot via Lotsen - den centrala mottagningen. Där sker bland annat kartläggningarna av nyanländas tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor. Detta för att för att utbildningen ska kunna anpassas efter elevens behov. Den som är nyanländ får även en första introduktion till Gotland genom Lotsens personal.

Allmän förskola

Asylsökande barn 3-5 år har rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka utan kostnad under perioden 1 september och 31 maj. Det är förskolechefen som beslutar hur timmarna fördelas under veckan. Förskolan är frivillig och samarbete sker med asylhälsan.

Mer om allmän förskola 

Som asylsökande kan man inte söka en ordinarie förskoleplats på heltid utan här krävs att man fått ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd

Mer om förskola

Ansökan om barnomsorg

Alla nyanlända har rätt att sätta upp sig i den kommunala barnomsorgskön. På Integrationsenheten kan man få hjälp med sin ansökan.

Förskoleklass och grundskola

Alla asylsökande och nyanlända barn i grundskoleålder har rätt att gå i förskoleklass från 6 år med förberedande skolverksamhet och i grundskola i den kommun de bor. Men asylsökande barn omfattas inte av skolplikten. Själva inskrivningen till aktuell skola sker på Lotsen tillsammans med tolk. 

Språkintroduktion på gymnasiet

Nyanlända ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning före utgången av vårterminen det år det fyller 20 - asylsökande ungdomar innan de fyller 18 år.

Nyanlända och asylsökande elever erbjuds språkintroduktion - en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Språkintroduktion ska förutom svenska eller svenska som andra språk innehålla de grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver studera för att bli behörig till ett nationellt program. Bland annat ställs krav på att eleven har godkända betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. Efter att man fyllt 20 år finns det möjlighet att genomgå gymnasial vuxenutbildning.