Kontakt

Habilitering och rehabilitering

Emmy Öhrström
Verksamhetschef
Telefon: 0498-26 83 43
E-post: emmy.ohrstrom@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tolk

Att arbeta som tolk för hörselskadade och döva innebär att tolka mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Tolkningen sker ofta samtidigt samtidigt som en person talar. I arbetet krävs snabbhet, goda kunskaper och god språklig förståelse i svenska. Tolken har tystnadsplikt.

De som är födda döva eller inte hunnit utveckla något språk innan de blir döva har i allmänhet teckenspråk som första språk och svenska som andra språk. Också bland dem som blivit döva senare i livet blir det allt vanligare att lära sig teckenspråk.

Teckenspråks-och dövblindtolkar använder olika tolkmetoder beroende på vilket funktionshinder personen man tolkar för har. En metod är taktil tolkning, alltså att teckna handalfabetets bokstäver i den dövblindes hand. 

Skriv och TSS-tolkar använder flera olika tolkmetoder. Skrivtolkning innebär att tolken med hjälp av dator skriver ner vad som sägs. Skrivtolkar använder Veyboard, ett slags snabbskrivningstangentbord, för att skriva snabbt. En utbildad skrivtolk har dessutom kompetensen att använda TSS, tecken som stöd. för att kommunicera och tolka. TSS,följer svensk grammatik och är anpassat till den svenska språkstrukturen. TSS-tolken använder TSS-tecken som stöd för avläsning av munnen. TSS-tolken talar svenska, och använder samtidigt tecken för att förtydliga budskapet.

Hitta direkt