Kontakt

Habilitering och rehabilitering

Emmy Öhrström
Verksamhetschef
Telefon: 0498-26 83 43
E-post: emmy.ohrstrom@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Specialpedagog

Specialpedagoger hjälper till att underlätta inlärningen för de barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Det kan vara elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med psykiska eller intellektuella funktionshinder. I yrkesrollen kan också ingå att vara ett pedagogiskt stöd för skolans lärare.

Speciallärare/specialpedagoger i grundskolan och gymnasieskolan kan ge den vanliga läraren stöd och handledning i undervisningen av elever med svårigheter. Där kan de driva utvecklingsarbete i samarbete med andra lärare för att förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt. De gör pedagogiska utredningar och hjälper till att utforma åtgärdsprogram för att stödja elever.

Speciallärare/specialpedagoger kan också stödja och hjälpa enskilda elever i klassrummet eller undervisa elever som behöver stöd i en mindre grupp utanför klassen. De ingår oftast i arbetslag och en viktig del i arbetet är samarbetet med föräldrarna.

Speciallärare/specialpedagoger kan också arbeta i en specialskola eller på ett resurs- eller kunskapscenter för elever med funktionshinder. Lärare i specialskolan för hörselskadade och döva arbetar med elever som har teckenspråk som modersmål. De undervisar på teckenspråk. Hörselskadade elever kan också få undervisning med hjälp av tekniska hjälpmedel, till exempel datoriserade läromedel eller hörselslinga. 

En annan arbetsuppgift är att ge stöd och handledning till de vuxna som barnen har omkring sig, till exempel lärare, förskollärare och föräldrar. Speciallärare/specialpedagoger utreder vilka barn som har tal-, språk- och kommunikationssvårigheter eller som riskerar att få det om de inte får stöd. De arbetar förebyggande med att utveckla den språkliga miljön och med att hitta metoder för att kunna ge de tal- och språkförsenade barnen bra stimulans så tidigt som möjligt.

Hitta direkt