Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

12. Förskrivning av antibiotika

Antibiotika för bekämpning av bakterier är ett av de allra största medicinska framstegen och en förutsättning för vår moderna sjukvård.

Dagens höga konsumtion av antibiotika har dock lett till att en del bakteriestammar blivit resistenta mot antibiotika så att vissa infektioner inte längre är möjliga att behandla. Resistensen orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. För sjukvården ökar kostnaderna genom förlängda vårdtider och dyrare läkemedel.

Region Gotland hade fram till 2016 lägre antibiotikaförsäljning än riksgenomsnittet,  men sedan 2009 har förskrivning av antibiotika minskat med 27 procent på nationell nivå, medan minskningen på Gotland varit 13 procent och en ökning från 2017 hade under 2019 ännu inte hämtats in. De senaste jämförelserna mellan regioner visar att minskningstakten är högst på Gotland. Inom sjukvården arbetas aktivt med information om antibiotika och riktlinjer för antibiotikabehandling.  Regionerna Skåne och Gotland, som 2019 låg högst i antibiotikaförskrivning befann sig år 2019 på den nivå som Region Västerbotten befann sig på år 2009. Under 2019 nådde Region Västerbotten målnivån på högst 250 recept per 1000 invånare. 

 Se även Hälso- och sjukvårdens sidor för aktuell 

 

https://www.gotland.se/107745

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.