Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

12. Förskrivning av antibiotika

Antibiotika för bekämpning av bakterier är ett av de allra största medicinska framstegen och en förutsättning för vår moderna sjukvård. Det används även vid medicinska behandlingar som innebär en ökad infektionsrisk, till exempel cancerbehandlingar, transplantationer och operationer.

Dagens höga konsumtion av antibiotika har dock lett till att en del bakteriestammar blivit resistenta mot antibiotika så att vissa infektioner inte längre är möjliga att behandla. Resistensen orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. För sjukvården ökar kostnaderna genom förlängda vårdtider och dyrare läkemedel.

Region Gotland har länge haft lägre antibiotikaförsäljning än riksgenomsnittet. Inom sjukvården arbetas aktivt med information om antibiotika och riktlinjer för antibiotikabehandling. Under 2013 var riksmedeltalet i nivå med antalet försålda doser på Gotland. Alla landsting har en bit kvar till det nationella målet om högst 250 förskrivningar per år per 1000 invånare. Storstadsregionerna har högst förskrivning, efter dem kom Gotland år 2013.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.