Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos 
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kunskapsprov

Du som söker serveringstillstånd ska visa att du har nödvändiga kunskaper inom alkohollagen genom att avlägga ett nationellt kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten. 

Provresultatet gäller i hela Sverige och är giltigt i fem år. Har du redan ett gällande serveringstillstånd eller har gjort provet tidigare så kan du undantas från att göra det.

Krav på kunskapsprov

Huvudregeln är att minst hälften av de som är aktiva i bolaget eller har betydande inflytande i verksamheten såsom exempelvis en finansiär eller restaurangchef, måste göra kunskapsprovet. I större företag, som hotell- och restaurangkedjor, räcker det om de som har ledande positioner i restaurang-verksamheten kan lagen. Det är din handläggare på tillståndsmyndigheten som gör en bedömning av vem eller vilka personer i organisationen som behöver göra provet.

Bokning av provtillfälle

Tid för provtillfället bokar du in med din handläggare på tillståndsmyndigheten och det är också där du gör provet. Det finns inga specifika dagar eller tider för att göra provet utan tillsammans hittar vi en tid som passar. 

Vad krävs för godkänt?

Provet görs vid en dator och omfattar upp till 60 frågor inom områdena alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning samt servering. För att få godkänt måste du ha minst 75 % godkända svar inom varje område. Provet finns tillgängligt på svenska, engelska och arabiska, det kan även göras muntligen eller tillsammans med en tolk. Tiden för det skriftliga provet är 90 minuter och det är inte tillåtet att använda några hjälpmedel. 

Varje provtillfälle kostar 1 000 kronor. Om du inte blir godkänd på provet har du möjlighet att göra omprov två gånger. Blir du trots det inte godkänd kan det betyda att du inte anses lämplig.