Kontakt


Enhet Geografisk Information

För beställning av utstakning och lägeskontroll
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: matning@gotland.se

För beställning av nybyggnadskartor
E-post: kartor@gotland.se

För frågor om belägenhetsadresser
E-post: adresser@gotland.se

För frågor om geografiska informationssystem
E-post: gis@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Riktlinjer för NULA – nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och ajourhållning av primärkarta

Från och med 1 januari 2018 gäller nya riktlinjer för krav på nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll för dig som söker bygglov, NULA-riktlinjer. Syftet med de nya riktlinjerna är att få in ett bättre underlag vid bygglovsprövningen, vilket leder till en ökad kvalitet och rättssäkerhet i bygglovshanteringen.

De nya riktlinjerna gäller för bygglovsansökan inkommen från och med 1 januari 2018.

Några exempel på förändringar i och med införandet av de nya riktlinjerna återfinns nedan:

  • Gränsen för kraven på komplementbyggnader har höjts från 30m² till 50m² för att överensstämma med vissa bygglovsbefriade åtgärder inom sammanhållen bebyggelse.
  • Gränsen för kraven på tillbyggnader höjs från 30m² till 70m² då tillbyggnadens läge kan bedömas i relation till befintlig byggnad.
  • Nybyggnadskarta typ C ersätts med förrättningskarta från Lantmäteriet då primärkartan som ligger till grund för nybyggnadskarta typ C sällan innehåller fullständig information.
  • Tillfälliga åtgärder med stor områdespåverkan inkluderas i kraven på nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll. Exempelvis skolpaviljonger.

Kontakta kundtjänst för bygglov för besked om vad som gäller för din bygglovsansökan.

De kompletta nya riktlinjerna finns här: