Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: gis@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Historiska kartor

Historiska kartor är ett viktigt hjälpmedel i samhällsplaneringen och på senare år har det blivit möjligt att på ett enkelt sätta tillgängliggöra och jämföra äldre kartmaterial med dagens situation.

Vi kan nu presentera Visby innerstad genom fem historiska nedslag som spänner över fyra århundraden.

Genom dessa ”kartöverlägg” är det lätt att förstå varför staden innanför murarna är ett sådant betydande kulturarv. Med ett gatunät som överensstämmer så väl med 1600-talets stadsplan och en bebyggelsestruktur som fortfarande motsvarar 1800-talsstadens mönster.

Upplevelsen av Visby som den autentiska staden bekräftas och är något som vi även fortsättningsvis behöver värna inför kommande generationer