Kontakt

Ansvarig chef för grundsärskola och gymnasiesärskola är:

Anna Levén
Rektor för Solbergaskolans grundsärskola, Norrbacka grundsärskola och kompletterande fritidshem, Polhems grundsärskola, samundervisningsgrupper.

Telefon: 0498-20 42 64
E-post: anna.leven@gotland.se

Ulrika Forsberg
Rektor/Skolchef för särskolans skolformer och rektor för Wisbygymnasiet gymnasiesärskola, Desideria grundsärskola och kompletterande fritidshem.
Telefon: 0498-26 32 19
E-post: ulrika.forsberg@gotland.se

Veronica Båtelsson
Skoladministratör
Telefon: 0498-269452
E-post: veronica.batelsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för särskola

Grundsärskolan på Gotland är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.

Den fyraåriga gymnasiesärskolan är frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Det finns nio yrkesinriktade nationella program, men också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Det finns även särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå (inklusive träningsskolenivå) samt gymnasial nivå.

Läs mer om Särskolan på Gotland

Särskolechefen ansvarar för att leda, samordna, styra och utöva tillsyn av särskolans totala verksamhet som omfattar cirka 120 elever och studerande.