Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så styrs folkhälsoarbetet

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Åtta målområden ska bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

Inom Region Gotland är ett av visionsmålen i regional utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025, att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.

I Region Gotlands program för God jämlik jämställd hälsa har regionfullmäktige  beslutat om vilka fokusområden som ska prioriteras för att medverka till att nå det övergripande målet om att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.

Samtliga förvaltningarna inom Region Gotland genomför insatser som påverkar folkhälsan och uppsatta regionala och nationella mål.