Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så styrs folkhälsoarbetet

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Åtta målområden ska bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

I Gotlands regionala utvecklingsstrategi "Vårt Gotland 2040" är ett av de övergripande målen att Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla. Under 2022 pågår ett arbete för att utifrån den regionala utvecklingsstrategin ta fram  ett genomförande program för social välfärd för 2023-2027. Genomförandeprogrammet ska lyfta fram mål och insatsområden som olika verksamheter över hela Gotland kan jobba gemensamt med, för att göra förflyttningar mot de övergripande målen i "Vårt Gotland 2040".

Innan genomförandeprogrammet för social välfärd är antaget gäller fortsatt Region Gotlands program för God jämlik jämställd hälsa som styrande dokument för folkhälsoarbetet inom Region Gotland. 

Samtliga förvaltningarna inom Region Gotland genomför insatser som påverkar folkhälsan och uppsatta regionala och nationella mål.