Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så styrs folkhälsoarbetet

Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. I Gotlands regionala utvecklingsstrategi "Vårt Gotland 2040" är ett av de övergripande målen att Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla.

För att konkretisera och påvisa hur Gotland kan bidra till både den nationella folkhälsopolitiken samt visionen för Vårt Gotland 2040 antogs i mars 2023  genomförandeprogrammet "Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland 2023-2027". Programmet visar på vad vi tillsammans behöver göra på kort sikt för att nå det övergripande målen.

Programmen kan användas av alla aktörer som vill bidra till ett hållbart Gotland. En aktör kan vara ett företag, en verksamhet, en organisation eller en myndighet.

Programmet innefattar sju mål. Varje mål har två till fyra insatsområden som beskriver görandet. Hela programmet kan läsas nedan samt på Kraftsamling.

  • Psykiskt välbefinnande är jämlikt fördelat 
  • Skolnärvaron ökar i grundskola och gymnasium  
  • Unga avstår från bruk av narkotika 
  • Vi rör oss en timme varje dag 
  • Våld förebyggs, upptäcks och stöd erbjuds 
  • Arbetsmarknaden är tillgänglig för alla 
  • Alla kan delta i den demokratiska samhällsutvecklingen 