Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så styrs folkhälsoarbetet

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Åtta målområden ska bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

Inom Region Gotland är ett av visionsmålen i regional utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025, att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.

Utifrån visionsmålen har regionfullmäktige beslutat om strategier och delmål i ett folkhälsopolitiskt program. Det övergripande målet i programmet är att gotlänningarna ska ha bra hälsa och må bäst i landet samt att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad.

I förvaltningar i Region Gotland görs arbete som påverkar folkhälsan och uppsatta regionala och nationella mål. 

Uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet är genomförd. Förslag till nytt program för god jämlik jämställd hälsa är framtaget och kommer tas upp för beslut på regionfullmäktige 30 mars.