Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

För elever som inte får betyg ska läraren ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång per läsår. IUP ska innehålla både omdömen och framåtsyftande planering, där läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas.

Läs mer om utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan hos Skolverket