Kontakt

Besöksadress/reception

Sävehuset, Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 96 80
Ekonomi- och fakturafrågor besvaras på tfn: 0498-26 99 59, 26 95 27
E-post: wisbygymnasiet@edu.gotland.se 

Postadress
Wisbygymnasiet
Region Gotland
621 82 Visby

Frågor om gymnasieprogrammen, inriktningar och kurser besvaras av studie- och yrkesvägledarna. 

Om du har synpunkter på vår verksamhet ska du i första hand vända dig till respektive mentor, lärare eller till den rektor som ansvarar för utbildningen.

Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

Frågor till Wisbygymnasiet

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Likabehandling

Arbetet med likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Skolans värdegrund omfattar:

  • människolivets okränkbarhet
  • individens frihet och integritet
  • alla människors lika värde
  • jämställdhet mellan könen
  • solidaritet mellan människor

Det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet dokumenteras i en plan mot diskriminering och kränkande behandling/likabehandlingsplan. Samordnande för detta arbete är Wisbygymnasiets kuratorer.

I planen finnas det mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finnas även en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller när elev eller personal upplever sig ha blivit utsatt för kränkande behandling.

Till Wisbygymnasiet sida

För att mäta upplevelsen av trygghet, rasism och främlingsfientlighet m.m i den kommunala gymnasieskolan genomförs bl.a. en elevenkät varje höst. Resultatet sammanställs och presenteras årligen.

Till sida med resultat