Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så funkar Skolfam

  1. Barnets och familjehemmets socialsekreterare, en psykolog och en specialpedagog gör tillsammans en individuell kartläggning av elevens förutsättningar att klara skolan. Skolfamteamet kartlägger elevens styrkor och eventuella luckor i svenska och matte och bedömer elevens intellektuella begåvning och färdigheter.
  2. Denna kartläggning ligger sedan till grund för en plan som skapas tillsammans av skolpersonalen, familjehemmet och Skolfamteamet. Planen ska leda till att eleven kan täppa igen kunskapsluckor, bli optimalt utmanad och nå så höga kunskapsmål som förutsättningarna medger.
  3. Skolfamteamet följer noga utvecklingen i skolan. Tillsammans arbetar skolfamteamet, familjehemmet och skolan för att sätta in lämpliga insatser. Det kan vara allt från specialpedagogik för att starta om från grunden, till att ge mer stimulerande uppgifter på en betydligt högre nivå än vad läroplanen föreskriver.
  4. Efter två år upprepas kartläggningen med samma normerade tester och bedömningsinstrument som användes vid första kartläggningen. På så vis kan man göra en jämförelse med de tidigare resultaten och mäta hur eleven utvecklats.
  5. Därefter fortsätter skolfamteamet följa barnens skolgång fram till grundskolans slut. Det övergripande målet är behörighet till gymnasieskolan.