Kontakt

Torsten Flemming, utbildningsdirektör
Tel: ­ 0498 - 26 94 18 
E-post: torsten.flemming@gotland.se

Fler kontaktuppgifter 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdrag, styrning och ledning

Utbildning har en avgörande betydelse för det gotländska samhällets fortsatta utveckling. På Gotland vill vi ha en skola där man lär för livet och alla elever har möjlighet att lyckas och därmed får goda förutsättningar för fortsatta studier, arbete och sysselsättning samt att delta i samhällslivet på lika villkor.

Förvaltningens uppdrag
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens uppdrag är att erbjuda alla barn och elever på Gotland en god, likvärdig, hälsofrämjande lärmiljö och verksamheter av god kvalitet som främjar barn och elevers positiva utveckling och lärande - kort sagt: skapa förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas.

Målet är att elever och studerande ska fullfölja sin skolgång och studier, ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet, möjlighet till ett livslångt lärande för enskilda medborgare, att höja utbildningsnivån på Gotland, erbjuda utbildningar som matchar den enskildes, näringslivets och samhällets behov samt att arbeta för en hållbar kompetensförsörjning på Gotland.

I Vision 2025 har Region Gotland målbilden att:

  • andelen invånare på Gotland som genomgått eftergymnasial utbildning ska ligga över riksgenomsnittet
  • andelen elever i den gotländska gymnasieskolan som går över till högskolestudier ska uppgå till minst riksgenomsnittet
  • utbildningsresultaten i grundskolan ska ligga bland de 75 bästa kommunerna i landet
  • Gotland ska ha en väl fungerande arbetsmarknad som syftar till att öka sysselsättningen och minska utanförskapet
  • arbetslivets behov av rätt kompetens ska tillgodoses

Till Vision 2025

Balanserad styrning
Region Gotland har ett koncernstyrkort med mål och prioriteringar som fastställs vid varje mandatperiod.

Klicka här om du vill veta mer om Region Gotlands styrning

Politisk styrning
Det är barn- och utbildningsnämnden respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har det politiska ansvaret över den kommunala förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Region Gotland. I ansvaret ingår att bland annat besluta om uppföljning och utvärdering samt utbildningsutbud.

Barn- och utbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsplan
Verksamhetsplanens syftet är att tydliggöra vad huvudmannen vill uppnå under året. Verksamhetsplanen utgör tillsammans med budgeten ramarna för verksamhetsåret och innehåller prioriterade uppdrag och utvecklingsområden fastslagna av de båda nämnderna. Till verksamhetsplanen kopplas varje verksamhets/avdelnings handlingsplan.

Verksamhetsplan för år 2019

Verksamhetsplan för år 2020

Verksamhetsplan för år 2021

Strategisk plan och budget
Den strategiska planen och budgeten ger besked om vad nämnderna prioriterar, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras.

Statlig styrning
Den pedagogiska styrningen regleras i skollagen, läroplaner
och allmänna råd för de olika skolformerna.

Styrdokument fastställda av regering och riksdag:

Mer om läroplaner, allmänna råd, lagar och regler hittar du på Skolverkets hemsida. Klicka här