Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Anders Jolby, utbildningsdirektör, tfn 0498 - 26 94 18

Jimmy Söderström, ekonomichef, tfn: 0498 - 26 95 48
Eva Edin, HR-chef, tfn: 0498 - 26 33 88
Rolf Andersson, försörjningschef, tfn: 0498-26 93 45
Elisabeth Jonsson Höök, chef kvalitets- och utvecklingsavdelningen, tfn: 0498 - 26 33 96
chef för avdelningen förskola (vakant tjänst),  tfn:0498-26 33 91
Torsten Flemming, chef för avdelningen grundskola, tfn: 0498 - 26 98 03
Lena Nordström, chef för avdelningen gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad, tfn: 0498-26 95 16
Siv Bendelin, chef för avdelningen särskola, tfn: tfn 0498 - 26 96 43
Hans-Åke Norrby, chef för kulturskolan, 0498-26 94 83
Maria Benzy, chef för barn- och elevhälsa, tfn: 0498 - 26 94 20
My Monzón Preis, kommunikatör, tfn: 0498-26 94 56
Barbro Engström, förvaltningschefssekre-terare/kommunikatör, tfn: 0498-26 34 06
 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Uppdrag, styrning och ledning

Utbildning har en avgörande betydelse för det gotländska samhällets fortsatta utveckling. På Gotland vill vi ha en skola där man lär för livet och alla elever har möjlighet att lyckas och därmed får goda förutsättningar för fortsatta studier, arbete och sysselsättning samt att delta i samhällslivet på lika villkor.

Förvaltningens uppdrag
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens uppdrag är att erbjuda alla barn och elever på Gotland en god, likvärdig, hälsofrämjande lärmiljö och verksamheter av god kvalitet som främjar barn och elevers positiva utveckling och lärande - kort sagt: skapa förutsättningar för att alla ska få möjlighet att lyckas.

Målet är att elever och studerande ska fullfölja sin skolgång och studier, ge en god grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet, möjlighet till ett livslångt lärande för enskilda medborgare, att höja utbildningsnivån på Gotland, erbjuda utbildningar som matchar den enskildes, näringslivets och samhällets behov samt att arbeta för en hållbar kompetensförsörjning på Gotland.

I Vision 2025 har Region Gotland målbilden att:

  • andelen invånare på Gotland som genomgått eftergymnasial utbildning ska ligga över riksgenomsnittet
  • andelen elever i den gotländska gymnasieskolan som går över till högskolestudier ska uppgå till minst riksgenomsnittet
  • utbildningsresultaten i grundskolan ska ligga bland de 75 bästa kommunerna i landet
  • Gotland ska ha en väl fungerande arbetsmarknad som syftar till att öka sysselsättningen och minska utanförskapet
  • arbetslivets behov av rätt kompetens ska tillgodoses

Till Vision 2025

Balanserad styrning
Fram till år 2015 hade nämnderna egna styrkort som sedan 2016 ersatt med ett  koncernstyrkort för Region Gotland som helhet med mål och prioriteringar som fastställs vid varje mandatperiod.

Klicka här om du vill veta mer om Region Gotlands styrning

Politisk styrning
Det är barn- och utbildningsnämnden respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har det politiska ansvaret över den kommunala barnomsorgen, förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Region Gotland. I ansvaret ingår att besluta om modeller för resursfördelning, uppföljning och utvärdering, utbildningsutbud m.m.

Barn- och utbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsplan
Verksamhetsplanens syftet är att tydliggöra vad huvudmannen vill uppnå under året. Verksamhetsplanen utgör tillsammans med budgeten ramarna för verksamhetsåret 2017 och innehåller prioriterade uppdrag och utvecklingsområden fastslagna av de båda nämnderna. Verksamhetsplanen ersätter nämndernas tidigare styrkort.

Strategisk plan och budget
Den strategiska planen och budgeten ger besked om vad nämnderna prioriterar, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras.

Statlig styrning
Den pedagogiska styrningen regleras i skollagen, läroplaner
och allmänna råd för de olika skolformerna.

Styrdokument fastställda av regering och riksdag:

Mer om läroplaner, allmänna råd, lagar och regler hittar du på Skolverkets hemsida. Klicka här

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?