Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

ST1 oljedepå Visby

Detta är St1

St1 är ett modernt energiföretag med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Vår affär omfattar hela kedjan från raffinering av råolja till försäljning till slutkund.

St1 satsar på säkerhet för alla

Verksamheten vid St1:s anläggning vid oljedepån i Visby omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om en allvarlig olycka skulle inträffa är det i första hand industriområdet som drabbas. I vissa fall kan dock kringboende och allmänhet beröras. För dig som bor eller har verksamhet i närområdet är det viktigt att känna till vilka risker som finns, vilka säkerhetsåtgärder St1 har vidtagit för att förebygga olyckor och hur du ska agera om en olycka ändå skulle inträffa.

 

St1:s anläggning i Visby är en del av St1 Sverige AB, som har verksamhet i Sverige, Finland och Norge.

På depån lagras och lastas petroleumprodukter, främst bensin, diesel och eldningsoljor. Produkterna levereras huvudsakligen via tillförsel med kustfartyg. Utlastning sker till tankbilar. Sannolikheten för att en allvarlig olycka ska ske är liten, men skulle en sådan inträffa är beredskapen god, både från företagets och från regionens sida.

Vissa risker

De petroleumprodukter som hanteras vid St1:s anläggning i Visby är både brandfarliga, hälso- och miljöskadliga. Det medför att hanteringen är förenad med vissa risker. En riskanalys för verksamheten har utförts och den visar att det framförallt är vid ett läckage eller en tankbrand som allvarliga konsekvenser kan uppstå.

Innehållet i en cistern kan till exempel rinna över eller så kan det uppstå ett läckage när produkterna pumpas till en cistern från ett fartyg. Ett läckage påverkar främst depåområdet och inte de kringboende.

Vid brand påbörjar depåpersonalen släckningen själva. Larmet går automatiskt till Räddningstjänst som tar över när de anländer om det fortfarande brinner.  Det är räddningsledaren som bestämmer och ger order under hela släckarbetet. Om en större brand inträffar, t.ex. en cisternbrand, kyler räddningstjänsten de omgivande cisternerna runt olycksområdet tills SMC kommer. SMC står för Släckmedelscentralen och är ett av oljebolagen gemensamägt bolag som tillhandahåller utrustning för storskaliga släckinsatser inom oljedepåanläggningar. Risken för spridning av brand utanför industriområdet är därför liten. Vid en eventuell brand blir det dock en kraftig rökutveckling som kan beröra de boende runt industriområdet.

Arbetar förebyggande

Eftersom konsekvenserna av en olycka är allvarliga är riskhanteringen främst inriktad på att förebygga olyckor. Cisternerna är försedda med automatisk nivåmätning för att förebygga att innehållet rinner över. Utlastningen till bil är försedd med automatisk nivåmätning med automatstopp och övervakas dessutom av fordonsföraren som har tillgång till manuellt larm. Rökförbud gäller inom hela området.

Vart femte år genomförs en riskanalys över hela verksamheten där alla riskmoment sammanfattas. I riskanalysen ingår även att ta fram nödåtgärder om en olycka trots allt skulle ske. Riskanalysen kompletteras i det dagliga arbetet med skyddsronder, inspektionsrundor och avvikelserapportering.

Hög säkerhetsnivå

Personalen genomgår kontinuerligt den utbildning som branschen och myndigheterna kräver. Bolaget har tillståndsprövats enligt miljöbalken.

För att minimera utsläppen av kolväten har samtliga bensin- och etanolcisterner flytande tak som begränsar utsläpp. Vid utlastning av bensin går bensingasen in i en återvinningsanläggning som omvandlar gasen till bensin. Produktpumpar och övriga pumpar är placerade i betonginvallningar med olika larmfunktioner, som larmar vid utsläpp eller brand. Automatiskt brandlarm är installerat. Larmet går direkt till räddningstjänsten om brand skulle inträffa.

Kontinuerliga revisioner

Som ett led i det förebyggande arbetet sker kontinuerligt interna- och externa revisioner. All dokumentation revideras vid ändringar och nybyggnation av verksamheten. Sevesotillsyn av myndigheter sker årligen, där dokumentation granskas och depåområdet kontrolleras. Protokoll från tillsynen kan begäras från Länsstyrelsen Gotland.  

FAKTA

Vi hanterar dessa farliga ämnen

Bensin, diesel, eldningsolja, E85

 

Information från räddningstjänsten

Räddningstjänsten Gotland har löpande kontakt med St1 och diskuterar säkerhetsarbete med inriktning på att förhindra att någon olycka ska inträffa. Skulle det trots alla ansträngningar inträffa en brand eller ett utsläpp så har räddningstjänsten en plan för räddningsinsatser och är rustad för både stora och små insatser genom organiserade och tränade räddningsstyrkor.

Om det händer en mindre olycka larmas i första hand en räddningsstyrka från Visby. Finns det behov av förstärkning kallas ytterligare styrkor in från regionen. För att detta ska fungera genomför regionen regelbundna planeringar och samövningar. Vid stora insatser kan även resurser begäras från Stockholm.

Kontakta oss om du vill ha mer information

St1 Sverige AB, Kopparviksgatan 2, 621 58 Visby, tel 08-555 489 25, www.st1.se

Räddningstjänsten Gotland  Box 1341 621 24 Visby tel 0498-26 90 00