Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Miljöskyddsinspektörer
Stefan Brorsson
Telefon: 0498-26 97 68

Per Lindgren
Telefon: 0498-26 93 44

Urban Åslund
Telefon: 0498-26 93 89
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anmälnings- och tillståndsplikt

Jordbruksföretag räknas som miljöfarlig verksamhet eftersom miljön kan påverkas vid bl a gödselhantering och lagring av gödsel, spridning av bekämpningsmedel och hantering/lagring av avfall. På grund av det måste en anmälan göras för verksamheter över 100 djurenheter (C-verksamheter). Anmälan görs till miljö- och byggnämnden senast 6 veckor innan påbörjad verksamhet eller utökad verksamhet.

Tillstånd måste sökas av verksamheter som har fler än 400 djurenheter (B-verksamheter), i vissa fall krävs ansökan för verksamheter över 200 djurenheter.  Ansökan handläggs av Länsstyrelsen i Gotlands län.

Övriga jordbruksföretag är s k U-verksamheter och kräver varken anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Verksamheterna har samma skyldighet att följa miljöbalken, förordningar och föreskrifter som berör driften.

Från skogsmark till åkermark

Att göra åkermark av skogsmark eller betesmark påverkar omgivningen så pass, att du måste anmäla det till miljö- och byggnämnden. Du måste också veta att området lämpar sig för uppodling.

Det tänkta området kan ha olika värden som du måste känna till, så att värdefulla natur- och/eller kulturvärden inte förstörs. Ibland är marken lämplig att odla för det finns inga höga skyddsvärden. Andra gånger kan det finnas kulturminnen, nyckelbiotoper
och fridlysta arter som är skyddade enligt lag. Då måste en utredning göras. Utredningar kan ta tid. Ibland går det inte att göra vissa utredningar eftersom det är fel tid på året (t.ex. snö på marken kan försvåra möjligheterna). En del kostnader för utredningar ska du som markägare stå för.

Du kan också behöva söka dispens för markavvattning, dispens till ingrepp i biotopskyddade områden eller tillstånd till ingrepp i fornlämningsområden.  
Då är flera myndigheter inblandade. Handläggningen av ärendet kan ta längre tid och medföra extra kostnader.

Var ute i god tid och skaffa dig så mycket kunskap du kan innan du gör din anmälan.