Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Miljöskyddsinspektörer
Stefan Claésson
Telefon: 0498-26 97 68

Per Lindgren
Telefon: 0498-26 93 44

Urban Åslund
Telefon: 0498-26 93 89
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anmälnings- och tillståndsplikt för jordbruksföretag

Jordbruksföretag räknas som miljöfarlig verksamhet eftersom miljön kan påverkas, till exempel vid gödselhantering, spridning av bekämpningsmedel och hantering av avfall. I vissa fall behöver du därför anmäla din verksamhet till Region Gotland eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen. På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller för ditt företag.

Anmäl din verksamhet 

  • Har du över 100 djurenheter behöver du anmäla din verksamhet till oss senast 6 veckor innan du påbörjar eller utökar din verksamhet. Använd vår e-tjänst för att göra din anmälan.
  • E-tjänst för anmälan av miljöfarlig verksamhet 
  • Har du över 400 djurenheter ska du söka tillstånd hos Länsstyrelsen. I vissa fall krävs ansökan för verksamheter med 200 djurenheter.
  • Övriga jordbruksföretag kräver varken anmälan eller tillstånd. Men verksamheterna har samma skyldighet att följa miljöbalken, förordningar och föreskrifter som berör driften

Riktlinjer för avstånd mellan djurhållning och bostäder

Miljö- och byggnämnden har antagit riktlinjer för hur stort avstånd som behövs mellan djurhållning och bostäder i bedömningar vid byggande av stall och bostäder.

Riktlinjerna har tagits fram för att Plan-och Bygglagen ställer krav på att kommunerna ska arbeta för en hälsosam miljö. Riktlinjerna ska vara ett hjälpmedel och stöd inför bygglov och förhandsbesked för att se till att jordbruk eller djurhållning inte har negativ påverkan på människor eller miljö.

Varje bedömning om avstånd ska utgå från varje enskilt ärende, och beroende på vart platsen ligger eller vilka verksamheter som finns i närheten kan besluten om avstånd variera. Om exempelvis känsliga verksamheter som skolor, förskolor eller äldreboenden ligger i närheten kräver det särskild hänsyn.

Läs mer om avstånd mellan bebyggelse och djurhållning här: 

Från skogsmark till åkermark

Att göra åkermark av skogsmark eller betesmark påverkar omgivningen så pass, att du måste anmäla det till miljö- och byggnämnden. Du måste också veta att området lämpar sig för uppodling.

Det tänkta området kan ha olika värden som du måste känna till, så att värdefulla natur- och/eller kulturvärden inte förstörs. Ibland är marken lämplig att odla för det finns inga höga skyddsvärden. Andra gånger kan det finnas kulturminnen, nyckelbiotoper
och fridlysta arter som är skyddade enligt lag. Då måste en utredning göras. Utredningar kan ta tid. Ibland går det inte att göra vissa utredningar eftersom det är fel tid på året (t.ex. snö på marken kan försvåra möjligheterna). En del kostnader för utredningar ska du som markägare stå för.

Du kan också behöva söka dispens för markavvattning, dispens till ingrepp i biotopskyddade områden eller tillstånd till ingrepp i fornlämningsområden.  
Då är flera myndigheter inblandade. Handläggningen av ärendet kan ta längre tid och medföra extra kostnader.

Var ute i god tid och skaffa dig så mycket kunskap du kan innan du gör din anmälan.