Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Natur- och kulturmiljöer

Gotlands natur- och kulturmiljöer är i många avseenden unika. Det är därför inte konstigt att det är relativt stora arealer på ön som pekas ut som riksintresse för både natur- och kulturvården.

Gotlands speciella natur och historiska kulturmiljöer är unika resurser att utveckla och förvalta för framtiden. Det rymmer målsättningar som ska leda Gotland i riktning mot flera nationella miljökvalitetsmål: Levande skogar, Bara naturlig försurning, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv.

Skogsbete, strandängar och alvarmarker är några av de naturtyper som kännetecknar landskapet på Gotland, men som är sällsynta på andra håll i landet. Ett särskilt ansvar bör därför tas för dessa naturmiljöer på Gotland.

Det är också viktigt att utveckla de areella näringarna för en fortsatt produktion av livsmedel, virke, biobränsle och andra nödvändiga råvaror. De är också av avgörande betydelse för att kunna erbjuda befolkning och besökare exklusiva möjligheter till rekreation och naturupplevelser.