Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Natur på Gotland

Gotlands natur är på många sätt unik. Det är därför inte konstigt att det är stora områden på ön som pekas ut som riksintresse för naturvården.

Gotlands unika natur 

Gotlands speciella natur är en unik resurs att utveckla och förvalta för framtiden. Skogsbete, strandängar och alvarmarker är några av de naturtyper som kännetecknar landskapet på Gotland, men som är sällsynta på andra håll i landet. Ett särskilt ansvar bör därför tas för dessa naturmiljöer på Gotland.

Region Gotlands arbete med öns naturvärden 

Vår organisation har ett stort ansvar för att skydda Gotlands unika natur. Här kan du läsa mer om hur det arbetet går till: 

Naturreservat på Gotland

På Gotland finns 154 naturreservat. De bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om öns reservat och vad som gäller om du vill besöka dem: