Kontakt

Evelina Lindgren 
Kommunekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Naturvärdeskartan

Naturvärdeskartan är ett nytt verktyg där att man enkelt hittar information om vilka naturvärden som kräver hänsyn.

Naturvärdeskartan används inom Region Gotland för planering och bygglovshandläggning, men kartan finns också som webbversion tillgänglig för allmänheten. 

Naturvärdeskartan visar de naturvärden som vi känner till och har information om. I webbkartan visas inte rödlistade arter då vi av sekretesskäl inte kan lämna uppgifter om dem. Förutom det vi känner till kan det även finnas andra naturvärden samt andra bestämmelser att beakta som till exempel kulturvärden, landskapsbild med mera.

De områden i kartan som inte visar några kända naturvärden kan ändå vara mycket viktiga för bevarandet av biologisk mångfald och ha mycket höga naturvärden. Att dessa områden inte syns i kartan betyder endast att vi i dagsläget inte känner till några naturvärden eller att de saknar skydd. Vissa områdesgränser i kartskikten är inte exakta, det betyder att den verkliga utbredningen av till exempel en våtmark eller ett område av riksintresse för naturvården behöver bedömas ute på plats.