Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Myndighetsavdelningen

Myndighetsavdelningen har som uppdrag att utreda och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  och lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB). Avdelningen beställer insatser och gör uppföljningar och omprövningar av fattade beslut både i Regionens egen regi och enskild regi enligt offentligt upphandlad (LOU) privat utförare eller valfrihetssystemet (LOV).

Myndighetschef
Therese Thomsson
Telefon: 0498-26 34 64
E-post: therese.thomsson@gotland.se


Enhetschef funktionshinderenheten
Rosanna Stenström
Telefon: 0498-26 34 25
E-post: rosanna.stenstrom@gotland.se
 

Enhetschef handläggarenheten
Karina Hedengrahn
Telefon: 0498-26 34 54
E-post: karina.hedengrahn@gotland.se
 

Enhetschef mottagningsenheten
Jessica Söderlund
Telefon: 0498-20 41 50
E-post: jessica.soderlund@gotland.se

 

Verksamhetsutvecklare 
Helena Eskedahl
Telefon: 0498-26 91 93
E-post: helena.eskedahl@gotland.se