Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Antagande

Riktlinjer för hur kulturmiljöprogrammet ska användas:

  • Kulturmiljöprogrammet och kartan med byggnader, bebyggelsemiljöer och landskap ska gälla som underlag vid regionens bedömning av åtgärder som prövas enligt plan och bygglagen (2010:900). Underlaget ska ingå i översiktsplanen.
  • För utpekade byggnader är det vid bygglovpliktiga ändringar lämpligt att sökanden tar kontakt med en antikvarie och beställer en antikvarisk förundersökning (BBR 2:311). Den ska bifogas bygglovansökan och möjliggör för byggnadsnämnden att fatta ett beslut huruvida byggnaden behandlas varsamt (PBL 8:17) och om den förvanskas (PBL 8:13) eller inte.
  • Vid nyetablering i värdefulla kulturlandskap kan det behövas en landskapsanalys som reder ut om och på vilket sätt kulturvärdena påverkas. Analysen ska ge en bild av hur landskapet och användningen sett ut över tid och beskriva spår av äldre brukningssätt. Läsbarheten ska finnas kvar och bebyggelsemönstret respekteras.

 

 

 

 

Byggnadsnämndens beslut 2014-10-01 (BN §231):

”Byggnadsnämnden ställer sig bakom förslaget och skickar ärendet vidare till Regionfullmäktige för beslut.”

Regionstyrelsens beslut 2014-11-26 (RS §371):

  • ”Regionstyrelsen beslutar att det förslag till kulturmiljöprogram inkluderande strategier och riktlinjer som godkänts av byggnadsnämnden arbetas in, och vid behov uppdateras, i nästa revidering av den kommunövergripande översiktsplanen. Viktiga ledord i det kommande arbetet är att på bästa sätt tillgängliggöra materialet för allmänheten samt att skapa en nära dialog och samverkan med fastighetsägare, organisationer, det lokala näringslivet och andra berörda aktörer.”
  • ”Begreppet delaktighet inkluderas i kulturmiljöstrategins tre delar.”
  • ”Förståelsen för att kulturmiljöer ska ses som en resurs för tillväxt på Gotland bör ytterligare poängteras i kulturmiljöstrategin och riktlinjer i kulturmiljöprogram.”

 

Sidan uppdaterad: 27 augusti 2018
Ansvarig för sidan: Maria James

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?