Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flygsanddyner

Flygsanddyner förekommer idag med mycket små arealer. Det finns därför anledning att vara särskilt försiktig med ianspråktagande av ytterligare ytor. Områden med flygsanddyner utgör levnadsmiljö för flera skyddsvärda och hotade arter, framförallt insekter.