Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lamm på betesmark.

Betesmarker

Det finns flera olika typer av betesmarker, det kan vara allt ifrån torra alvarmarker som betas till fuktiga strandängar.

Flera hävdgynnade växter finns i betesmarkerna vilket i sin tur gynnar insekter.

Betesmarkerna på Gotland är mycket värdefulla ur både natur- och kultursynpunkt.