Kontakt

Chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Matematik

SKL Matematik Pisa 2015

Under ett antal år har svenska elevers matematikresultat i några av de stora internationella mätningarna som görs tydligt gått ner. En sammanställning av resultat på dessa mätningar visar att andelen elever med svaga kunskaper har mer än fördubblats sedan 1995 och andelen elever med de högsta resultaten har sjunkit drastiskt.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjöd därför in kommunerna till satsningen: ”SKL Matematik PISA 2015”. Region Gotland deltar tillsammans med ett 90-tal andra kommuner. Satsningen handlar bland annat om att försöka jobba utifrån de framgångsfaktorer som studier beskrivit som kännetecknande för kommuner som uppfattas som bra skolkommuner. Det handlar om styrning och ledning, systematisk uppföljning och analys, höga förväntningar, stöd till vissa elever med stora behov och lärarkompetens. I arbetande nätverk har vi regelbundet mött sex andra kommuner: Trosa, Finspång, Norrköping, Katrineholm, Värmdö och Sundbyberg.

Bedömningen är att deltagandet i matematiksatsning har gett goda effekter för Gotland. Men de operativa mål som barn- och utbildningsnämnden fastslog vid satsningens början höstterminen 2012 och som skulle vara uppnådda vid vårterminens slut 2015, var högt satta och bedöms svåra att uppnå på så kort tid som tre år.

Läs mer

Läs mer om resultaten i PISA 2015 (december 2016)
PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. Det är en internationell undersökning som organiseras av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development).

Kontaktperson Torsten Flemming, avdelningschef för grundskola och fritidshem, tfn: 0498 - 26 98 03

TIMSS

I november 2016 presenterade Skolverket den internationella TIMSS-undersökningen. Den visar vilken kunskap elever i årskurs fyra och åtta har i naturvetenskap och matematik. 

Läs mer                

Matematiklyftet 

Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse.

Mer om Matematiklyftet

Skolverkets Lärportal i Matematik
Länk till Portalen