Kontakt

Chef för avdelningen för stöd och utveckling
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Matematisk uträkning

Matematikutveckling

Så här jobbar vi

För att följa gotländska elevernas utveckling genomför vi screening i svenska och matematik utifrån en handlingsplan. Detta bidrar till att skapa förutsättningar för alla skolor att på ett likvärdigt sätt uppmärksamma elevernas matematiska förmåga. Utifrån analys av elevernas resultat, planeras och genomförs sedan adekvata insatser.

Planen innebär en gemensam rutin för att uppmärksamma, följa och stödja elevers utveckling i matematik på ett likvärdigt och systematiskt sätt. Att tidigt kunna sätta in åtgärder för barn och elever som behöver stöd i sin utveckling är bevisat framgångsrikt

Förstelärare bidrar till matematikutveckling

Region Gotland har två förstelärare som driver ett regionövergripande matematikutvecklingsarbete i år 1-6 respektive år 7-9. 

Matematiklyftet 

Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse.

Mer om Matematiklyftet

Effekter av matematiklyftet (elevernas syn)

Matematikresultaten i skolan - en lägesbild

SKL Matematik Pisa 2018

Under ett antal år har svenska elevers matematikresultat i några av de stora internationella mätningarna som görs tydligt gått ner. En sammanställning av resultat på dessa mätningar visar att andelen elever med svaga kunskaper har mer än fördubblats sedan 1995 och andelen elever med de högsta resultaten har sjunkit drastiskt.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjöd därför in kommunerna till satsningen: ”SKL Matematik PISA 2015”. Region Gotland deltog då tillsammans med ett 90-tal andra kommuner. Satsningen handlade bland annat om att försöka jobba utifrån de framgångsfaktorer som studier beskrivit som kännetecknande för kommuner som uppfattas som bra skolkommuner. Det handlar om styrning och ledning, systematisk uppföljning och analys, höga förväntningar, stöd till vissa elever med stora behov och lärarkompetens. I arbetande nätverk har vi regelbundet mött sex andra kommuner: Trosa, Finspång, Norrköping, Katrineholm, Värmdö och Sundbyberg.

Gotland deltagande i matematiksatsning SKL Matematik PISA 2015 bedömdes då ha gett goda effekter. Slutrapport matematiksatsning PISA (2016)

Resultaten i PISA 2018
PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. Det är en internationell undersökning som organiseras av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development).

TIMSS

Den internationella TIMSS-undersökningen visar vilken kunskap elever i årskurs fyra och åtta har i naturvetenskap och matematik. Eleverna i årskurs 4 i Sverige har förbättrat sina resultat sedan vi deltog första gången i TIMSS år 2007. Resultaten från TIMSS 2019 ligger kvar på samma nivå som 2015. Jämfört med de andra deltagande länderna som ingår i EU eller OECD presterade svenska elever i årskurs 4 under genomsnittet i matematik men över genomsnittet i naturvetenskap i den senaste undersökningen.

Läs mer