Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fleringe kyrka

Kyrkan är uppförd av kalksten. Den består av rakslutet kor med sakristia i norr, högre och bredare långhus och torn i väster, vilket är lika brett som långhuset. Ingångar finns i långhuset och koret i söder, samt i tornet i väster.

Koret och långhuset uppfördes i ett sammanhang under 1200-talets andra fjärdedel, tornet under 1200-talets tredje fjärdedel. Sakristian tillkom sannolikt strax före 1650.

Brand

En kraftig brand 1676 skall ha lett till vissa återuppbyggnadsarbeten.

Portaler

Kyrkans tre ursprungliga portaler har enkla gotiska omfattningar. Den i väster är störst och försedd med växtornamentik. Sannolikt är den avsedd som huvudingång.

Fönster

De små spetsbågiga fönsteröppningarna i öster och söder är ursprungliga, liksom tornets kopplade kolonnettförsedda ljudgluggar.

Interiör

Invändigt är kyrkan helt välvd. Långhusets fyra murade valv bärs upp av en kraftig kolonn. Koret och ringkammaren täcks av ett valv vardera. Ringkammarens båge mot långhuset i väster har samma vidd och form som triumfbågen i öster.

Målningar

Enstaka kalkmålningar har bevarats från 1400-talet och en märklig ornamental dekor från 1500-talets senare del. Inredningen med ursprunglig bemålning tillkom i helhet under 1700-talet.

Kyrkstallar

Kring en öppen plan väster om Fleringe kyrka står kyrkstallarna kvar, vilket är ovanligt på Gotland.

I kyrkogårdens sydvästra hörn står en medeltida tunnvälvd stiglucka, spår efter ytterligare en syns i norra kyrkogårdsmuren.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.