Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Fleringe

I Fleringe har hela kulturmiljön runt de centrala åkerbygderna där kyrkan står i centrum bedömts vara av riksintresse.

Kulturmiljöns skydd med hänsyn till kyrkan är därför inte geografiskt avgränsad som i de flesta socknarna på Gotland. Störningskänsligheten vid nybyggnation är dock särskilt stor i närheten av kyrkan då riksintresset kan sägas vara dubblerat i detta område.

Småskalig odlingsbygd

Riksintresseområdet består av en småskalig odlingsbygd i dalgången där åkermarkernas skörd historiskt sett kombinerats med småskalig kalk och tjärtillverkning samt kvarnverksamhet.

Idag är bebyggelsen spridd i hela området runtomkring åkermarkerna med koncentration i norr med de äldre gårdarna Lickedarve, Skymnings, Medebys och Grodde längst söderut ca. 500 meter från kyrkan.

Under 1900-talet har bebyggelsen etablerats närmare kyrkan och skolbyggnaden har traditionsenligt placerats nära, endast ett 50-tal meter västerut från kyrkan.

Övrig 1800- och 1900-talsbebyggelse  ligger spritt  i åkermarkens gränsland och påverkar inte i nämnvärd utsträckning upplevelsen av kyrkan som fokus i denna miljö.

Ett märkligt, men intressant tillskott har skett genom den fritidsbebyggelse som etablerats nära Groddagården på samma sida vägen som kyrkan.