Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

* Fleringe Hau 1:39 Fårösunds Fästning Försvarsanläggningen

Fårösunds fästning: Försvarsanläggningen Flottans batterier vid Norra Gattet i Fårösund.

Som ett resultat av Krimkriget på 1860-talet, då Sverige hade problem att hävda sin neutralitet, kom inloppen till Fårösundet att befästas med färdigställande år 1886.

Två batterier anlades vid det södra inloppet och ett vid det norra i Fleringe socken.

Vid det norra batteriet, som ligger 250 meter från stranden omedelbart söder om vägen till Norra gattet.

Batteriet moderniserades 1904.