Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vägminne Fleringe Hau körkgata

Vägen mellan centralbygden i Fleringe från gården Skymnings till Hau gård leder genom ett stort ödemarksområde med hällmark, vätar, myrar och väl utbildade strandvallar.

Berggrunden består av kalksten som ofta går i dagen och på några övergår i hällmarksskog med glesa tallar och oxlar.

Ungefär halvvägs mellan gårdarna går den mellan ett sammanhängande stråk av myrar med under vissa årstider kraftigt rinnande vatten mot Bäste träsk.

Vägen som är densamma idag som på mitten av 1700-talet men med grus går att följa med cykel eller till fots.