Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornminne Eksta/ Lilla och Stora Karlsö

Boplatser och hamnar på Stora Karlsö

Norderhamn och Suderhamn på Stora Karlsö torde ha använts som hamnar och eller fiskelägen sedan åtminstone yngre järnålder.

Vid Norderhamn finns ett flertal gravar samt boplatslämningar i form av härdar och liknande anläggningar från förhistorisk tid.

Boplatslämningarna, till liten del undersökta under 1970-talet, kan dateras till vikingatid, men även föremål från romersk järnålder och folkvandringstid har påträffats. De påträffade fynden, bland annat degelfragment, antyder att här även har försiggått hantverk.

I anslutning till boplatsområdet finns elva båtlänningar på rad längs en strandvall, fem till tio meter över havet. Detta är troligen en medeltida begravningsplats.

Från Norderhamn ledde under äldre tid, liksom i dag, en mind­re väg till Suderhamn.

Strax innan man kommer fram till Suderhamn passeras ett område med tre medeltida marmorbrott. Utskeppningshamn för marmorn torde ha varit Suderhamn.

Vid Suderhamn, liksom vid Norderhamn, finns både båtlänningar och gravfält och en trolig medeltida kyrkogård.

Hamnar och fiskeläge på Lilla Karlsö


Liksom på Stora Karlsö finns på Lilla Karlsö spår och lämningar av hamn- och fiskeverk­samhet från sannolikt yngre järnålder- medeltid.

I äldre kartmaterial finns Smöjga fiskeläge registrerat. I omedelbar närhet finns flera förhistoriska gravar vilka indikerar att platsen nyttjats även under äldre tid.

På öns sydöstra kust finns en mindre kyrkogård, samt ett flertal förhistoriska gravar.

På öns sydspets har sannolikt funnits en hamn och/eller fiskeläge under förhistorisk tid. Här finns en från havet i dag avskild lagun och i kanten ovanför denna sju båtlänningar.

Cirka 100 meter ovanför båtlänningarna finns enstaka gravar samt ett par hus­grunder.