Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornminnen Eke

Fornminnen Eke

Uggarderojr rösemiljö  

Området berör även Rone socken och utgör ett av öns rösetätaste stråk. Vid den forna stran­den ligger här ett mycket stort antal större eller mindre rosen, bland vilka ingår det välkända

Uggårdarojr, öns sanno­likt största gråstensröse.

Inom området förekommer förutom rösen också ett par gråstensblock med skålgropar, resta ste­nar och stensättningar.

Landskapet är ställvis vidöppet och man har en god överblick över rösenas rumsliga belägenhet.

Speciellt gäller detta om­rådet omkring Uggårde roar.


Sigdes och Vinarve fornåkrar

Ett av öns största sam­manhängande fossila åkersystem, överlagrat av lämningarna av minst fyra äldre järnåldersgårdar.

Området berör även Rone socken.


By gravfält, slipskårstenar och vikingatida hamn

Gravfält från yngre järnålder samt eventuell hamnplats.

Strax innanför den nu­varande kusten finns här ett lagunliknande våtmarksområde, avsnört från havet av en strandvall.

I anslutning  till lagu­nen finns ett 10-tal gravar, en stenvall av upp till meterstora stenar – samt ett större antal stenar med slipytor och sliprännor.

Fornlämningarnas belägenhet i förhållande till den forna stranden pekar på möjligheten av att här har fun­nits en vikingatida hamn.

 

Grötlingbo Prästlunde Slipskårstenar

Sliprännor och slipytor i block.

Ett större område med ett flertal stenar med slipytor och sliprännor.