Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkan och kyrkbyn: Eke

Kyrkbyns framväxt

I början av 1700-talet ligger kyrkan, prästgården och en väderkvarn på en allmänning med närmaste granne på ett hundratal meter västerut efter landsvägen.

Sockens  gårdar ligger glest utspridda utefter vägen mot Rone.

Under 1800-talet tillkommer ett litet antal byggnader längs landsvägen med en största koncentration väster om kyrkan där det ligger fem nya byggnader i slutet av seklet.

Skolan adderas till bymiljön söder om vägen men därefter sker bebyggelseexpansionen, förutom med förtätningar på befintliga gårdar, nere kring vägkorset vid Bölske.

Eke kyrka

Eke kyrka är uppförd av putsad sandsten. Kyrkan har föregåtts av en träkyrka i stavteknik, från vilken väggplankor påträffats. Den har i etapper ersatts av den nuvarande kyrkan.

På de låga takfallen ligger tegel. Tornspiran är av trä.

Kyrkan består av ett rakslutet kor, ett högre och bredare långhus, västtorn samt en sakristia på korets norra sida. Mot tornets norra sida står ett sockenmagasin.

Portaler

Portaler finns på långhusets och korets södra sidor och tornets västra sida. Nischen efter en igenmurad portal finns på långhusets norra sida.

Portalerna i söder har huggna rundbågiga omfattningar i två språng med flankerande kolonnetter.

Västportalen är enklare och spetsbågig. Fönster finns i öster och söder. De trekopplade fönstren i öster är från korets byggnadstid.

Koret och långhus

Koret och långhuset uppfördes efter varandra under 1200-talets första hälft. Tornet byggdes omkring år 1300.

Tornet

Tornets spetsbågiga ljudgluggar har kolonnetter och masverk. Långhuset täcks av två kryssvalv, koret och ringkammaren av ett vardera. Väggar och valv pryds av ornamentala kalkmålningar från 1200-talet och figurala från 1400-talet.

1800-talet

Under 1800-talet ägde en del förändringar rum. Magasinsbyggnaden uppfördes 1819-1820, yttertaken sänktes till nuvarande låga vinkel 1826, sakristian uppfördes 1832-33 och de stora fönstren tillkom 1835.

Dopfunt och inredning

Den märkliga reliefprydda dopfunten är utförd på 1100-talet av stenmästaren Sigraf.

Den väl bevarade madonnabilden härrör från tiden kring 1500.

Inredningen är från 1700-talet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.