Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alskog sockens historia

Ströfynd av stenåldersföremål visar att området använts som resursområde under stenålder.

Området har varit kontinuerligt från åtminstone sen bronsålder. För detta talar rösen och skeppssättningar vid Gålrum i öster, fornåkrar i söder samt ett stort antal malstenar som upphittats i socknen.

Järnålder

Väster om och i direkt anslutning till ovanstående områden finns mycket omfattande lämningar av järnålders gårdar med husgrunder och stenssträngssystem som inhägnat gårdarnas inägomark. Fynd av silverskatter visar på vikingatida bosättning vid Bote och Snausarve i söder och Lassor i norr. Området har också hyst ett flertal bildstenar.

Medeltid

Kvarvarande medeltida bebyggelselämningar i området är i dag endast kyrkan. Namnet Stenstugu kan tyda på att denna gård under medeltid hade hus av sten.

1500- och 1600-talen

Under den allmänna nedgångsperioden på Gotland, under 1500- och 1600-talen, fanns här två till tre ödegårdar.

Vid 1600-talets mitt fanns i socknen 18 skattehemman och två kronohemman. Kronogårdarna var två före detta ödegårdar som nu åter börjat brukas helt eller delvis. Störst av skattehemmanen var gården Utalskog med 24 tunnland åker och 40 mansslätt äng. Sju av gårdarna var vid denna tid delade i två, i ett fall tre, parter.

1700-talet

Skattläggningskartan från omkring 1700 visar på små åkerlappar intill gårdarna. Därnäst låg stora ängsmarker och längst bort från gården låg hagmarkerna. Bebyggelselägena är till stor del desamma än i dag.

Även vägnätet på 1700-talet är i stort överensstämmande med dagens. De flesta åkrar som odlades på 1700-talet brukas än i dag.

1800-talet

Efter skiftena på 1800-talet förvandlades större delen av ängsmarken och en del av hagmarken till åker.

Flera mindre åkrar slogs ihop till större enheter och myrmark dikades ut och omvandlades till åker.