Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alskog: Prästgården 1:2 (Stiftsgården)

Alskogs prästgård ligger i lummig, öppen miljö omgiven av parkträd i södra delen samt en liten å, åkrar åt norr och en äldre trädgård öster om manbyggnaden samt prästänge längre österut.

Den utgör en viktig del av kyrkmiljön med betydelsefullt miljöskapande värde för bebyggelsen i kyrkans närhet.

Alskog prästgård (ofta kallad Stiftsgården) består idag av huvudbyggnad och flygel.

På andra sidan landsvägen ligger det moderna bostadshuset från 1976 vilket tidigare hörde till fastigheten och ursprungligen avsett som tjänstebostad åt anställda på stiftsgården.

Mangårdsbyggnaden jämte flygeln donerades 1945 till Stiftelsen Visby stifts kyrkliga ungdoms- och semestergård och ladugården utarrenderades.

1950-1952 renoverades huvudbyggnaden grundligt, brygghuset bygges om till logement och en ny vedbod uppfördes.

En annexbyggnad uppfördes 1960 väster om huvudbyggnaden efter att det gamla brygghuset på samma plats rivits.

Ladugården revs i mitten av 1960-talet.

Idag används byggnaden som vårdhem.