Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornminnen Alskog

Bronsålder: Lillfride mm

På gränsen mellan hällmark i öster och moränlera i väster finns här ett omfattande och mycket komplext bosättningsområde från bronsåldern/äldsta järnålder. Förutom ett flertal rösen, skeppssättningar och stensättningar, finns inom området flera skärvstenshögar och är till omfattande lämningar av odling. Spåren efter odling­ en utgörs av röjningsrösen, stenvallar, terrasser och sten­ fria ytor.

Sammantaget utgör området ett av öns viktigaste fornlämningsmiljöer genom att det av allt att döma är ett komplett bosätt­ningsområde från en period av förhistorien som i dag är mycket lite känd. Desto mer beklagligt är det att stora delar av om­rådet utgörs av markberett kalhygge, där flera fornlämningsobjekt såsom skärvstenshögar, terrasser och åkervallar ska­dats vid markberedningen.

Gravfält: Del av Digerrojr

Området innehåller två gravfält och två för sig själv liggande skeppssättningar med intilliggande stensättning. Gravfälten utgörs av rösen, skeppssätt­ningar och runda stensättningar. l det större gravfältet in­går röset Digerrojr. Området ingår delvis i fornvårdsprogrammet och är genomgående öppet och välhävdat. 

Järnåldersgårdar: Gålrum

Den sydöstra delen av Alskog socken hyser mycket omfattande lämningar av äldre järn­åldersgårdar, l direkt anslutning till områdena finns dessutom det tidigare omtalade gravfältsområdet vid Gålrum. Av stort vetenskapligt intresse är att området uppenbarligen varit kon­tinuerligt nyttjat från åtminstone slutet av bronsåldern tillvåra dagar.

Järnåldersgårdar: Alstäde

Två perifert beläg­na järnåldersgårdar bestående av husgrunder, gravar, odlings­ytor och stensträngar. Den östra gården torde ha varit kontinuerligt brukad fram i medeltid då den ödelades. Platsen går under namnet Alstäde eller Al städar. Området berör även Garda socken.

Järnåldersbosättningen Visne ängar

Området hyser mycket omfattande spår och lämningar av en bosättning från äldre järnålder. Troligtvis har platsen också varit bebyggd under yngre järnålder. Här finns, förutom husgrunder och hägnader, gravar, gravfält, ålderdomliga vägar, bryor, stensat­ta brunnar, bildstenar med mera.

Visne ängar: Järnåldersbosättningen 

Området hyser mycket omfattande lämningar av bosättning från äldre järnål­der och är i ett tidigare kapitel upptaget som en mycket vär­defull kulturhistorisk miljö från äldre järnålder. Området har sannolikt även hyst bosättning under yngre järnålder. För detta talar bl a ett par bildstenar och gravar från yngre järnålder.  Dessutom utgör troligen fornlämningen ovan) lämningarna av bebyggelse från perio­den yngre järnålder/medeltid. Här finns en brunn samt hus­ grunder i form av låga stenfundament.