Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Jämförelser och undersökningar

Region Gotland deltar ofta i nationella mätningar och undersökningar för att kunna utveckla och förbättra de verksamheter och den service som erbjuds invånare. Här kan du läsa om de undersökningar som genomförts.

Regionövergripande

Medborgarundersökningar

Region Gotland genomför undersökningar för att få veta vad invånarna tycker om regionens service, om medborgarnas inflytande och Gotland som plats att bo och leva på. Den senaste undersökningen genomfördes 2020.

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

Region Gotland deltar, tillsammans med 260 andra kommuner, i Sveriges kommuner och regioners projekt Kommunens kvalitet i korthet.

Telefon- och e-postundersökningar

Telefon- och e-postundersökningarna ingår i projektet Kommunens kvalitet i korthet och mäter regionens tillgänglighet och bemötande. 

Kommunkompassen

Kommunkompassen utvärderar kommuners styrning och ledning.  Det är inte verksamhetens resultat som utvärderas utan sättet att leda verksamheten och samspela i organisationen.

Webbplatsundersökningar

Sveriges kommuner och landsting gör varje år en undersökning av kommunernas webbplatser. 

Insikt

Insikt är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunen har även möjlighet att mäta hur nöjda privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer är.