Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Servicemätning av telefoni och e-post

Servicemätningen är ett verktyg för att få en samlad nulägesbild av upplevd service i kontakt med Region Gotland via telefon eller e-post. 

Syftet med undersökning är att se vår egen utveckling när det gäller service och bemötande. Resultatet går att jämföra med andra deltagande kommuners resultat.

Våren 2022 lanserade Sveriges kommuner och regioner ett nytt koncept för att mäta invånarnas upplevelse av service och bemötande i kontakt med sin kommun. Region Gotland deltog i mätningen.

Metoden har varit att medborgare efter kontakt med regionen via telefon eller e-post blivit kontaktade för att svara på hur bemötandet, tydligheten och enkelheten upplevdes i kontakten. 

Resultaten visade att Region Gotland hamnar kring snittet för samtliga deltagande kommuner både när det gäller telefon och e-post. 

Då det är en ny form av mätning kan inte resultat jämföras med tidigare år. 

Nu pågår ett arbete med att analysera resultatet och identifiera förbättringsområden.

Ta gärna del av resultat i rapportform nedan.