Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför årligen tillsammans med cirka 260 kommuner en granskning av kvaliteten i kommunernas verksamheter.

Eftersom mätningen görs genom nedslag i enstaka frågor i alla kommunens verksamheter har den fått namnet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och den är tänkt att ge en snabb översiktsbild av läget i en kommun.

Resultat för KKiK presenteras löpande under året. Nedan presenteras en sammanfattning av de senaste siffrorna inom de sammanlagt tre områden som KKiK kartlägger:

 

Barn och Unga

Inom området Barn och Unga ser vi bland annat att resultaten för elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram har ökat sedan 2020 och Gotlands resultat är bland de bästa i jämförelsen.

-Ett av nämndens viktigaste mätvärden är att eleverna klarar att bli behöriga till gymnasiet. Resultatet för 2021 visar en förbättring mot föregående. Mycket roligt att se att den positiva trenden fortsätter men att peka ut enskild anledning är svårt. Det är mer ett resultat av att hålla i och hålla ut och att vi har kompetent personal som har stort engagemang genom hela skoltiden, säger Bo Eriksson, kvalitetschef i Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Resultaten för elever i årskurs 6 med godkänt betyg i matematik har försämrats jämfört med tidigare år, men ligger över riksgenomsnittet. Även andelen gymnasielever med examen inom 4 år har minskat sedan 2020.

-Wisbygymnasiet arbetar systematiskt för att öka andelen elever som lämnar skolan med stärkt självkänsla och en gymnasieexamen, säger Peter Lerman, rektor för Wisbygymnasiet.

Antal aktivitetstillfällen för barn och unga, 0-18 år, i kommunala bibliotek och antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för ungdomar 7-20 år har minskat under pandemin.

Personaltätheten inom förskolan, antal inskrivna barn per årsarbetare, är fortsatt hög och bland de bästa resultaten i jämförelsen.

 

Stöd och omsorg

Försörjningsstödet mäter bland annat antal dagar det tar från ansökan till ett beslut om försörjningsstöd. Resultatet, 7 dagar, är bland de bästa i landet. Här mäts även hur många personer som inte återaktualiseras ett år efter beslut och även detta resultat är ett av de bästa i jämförelsen.

-Genom ett ständigt pågående arbete med att förfina våra processer så har vi lyckats utnyttja handläggarnas kompetens och arbetstid på bästa sätt. Vi är väldigt stolta över de resultat vi uppnått!, säger Mari Bergström, enhetschef för stöd och försörjning

Inom brukarbedömningen inom individ- och familjeomsorgen frågas bland annat om brukare anser att deras situation blivit bättre efter kontakt med socialtjänsten. Årets resultat är sämre än tidigare mätningar.

Inom äldreomsorgen är brukarbedömningen positiv och resultatet inom särskilt boende är bland de högsta i jämförelsen. Likaså är personalkontinuiteten i hemtjänsten hög, antal personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar. Resultatet är bland de bästa i landet.

Resultatet av brukarnas trivsel på LSS-boende har sjunkit och väntetiderna för erbjudande av boende enligt LSS efter beslut har förlängts jämfört med tidigare år.

-Att väntetiderna på erbjudande av boende enligt LSS beror helt och fullt på att det finns en brist på gruppboenden på Gotland. Men det är på gång fler platser så vi hoppas att det kan åtgärdas senare under 2022 och i början på 2023, säger Therése Thomsson, myndighetschef på Socialförvaltningen.

 

Samhälle och miljö

Inom området Samhälle och miljö mäts bland annat hur den kommunala arbetsmarknadsverksamheten lyckas få ut deltagare i arbete eller studier. Resultaten är goda och ligger bland de bästa i jämförelse med deltagande kommuner.

Delaktighetsindexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Resultatet har sjunkit de senaste två åren men ligger fortfarande över medel i jämförelsen.

Antal fossiloberoende personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen, dvs bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor är bland de högsta i jämförelsen.

-Genom en bra styrning och ett högt engagemang hos både politiker och tjänstemän har vi målmedvetet minskat vårt fossilberoende, säger Patric Ramberg, Teknisk direktör.

Förbättringsområden finns fortfarande vad gäller handläggningstiderna inom bygglov. Resultatet är opåverkat jämfört med tidigare år och bland de sämsta i jämförelsen. Dock visar medianen att kravet på 10 veckor inom plan- och bygglagens uppfylls.

 

Besök gärna Koladas hemsida för att titta närmare på samtliga resultat för Region Gotland. På hemsidan kan man även följa resultaten över tid samt jämföra med övriga deltagande kommuner. KKiK-resultaten hittar du här.

För ytterligare information om KKiK och hur resultaten tas fram hittar du på SKR:s hemsida. 

Information om undersökningen, på Sveriges kommuner och regioners hemsida.