Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Webbplatsundersökning

Information till alla - en granskning av information till medborgarna.

Informationen till medborgarna har fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Fler söker informationen via internet och förväntas där hitta information och svar på sina frågor. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har fram till och med år 2017 genomfört en regelbunden undersökningen ”Information till alla” där alla kommuners webbsidor jämförs. Från och med 2018 är det upp till varje kommun/region att mäta sin grad av information och dess tillgänglighet. 

Information om undersökningen, på Sveriges kommuners och landstings webbplats. 

Under 2020 beräknas ett delaktighetsindex inom Kommunens Kvalitet i Kortet (KKiK) där delar av indexet bygger på webbplatsens tillgänglighet. Resultaten redovisas till vänster under fliken Kommunens Kvalitet i Kortet.