Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ett gotländskt änge.

Ängen

Ängen är marker som sköts på traditionellt vis. Skötseln består av fagning på våren, slåtter under sommaren och sedan efterbete, vissa av träden klappas och viss röjning görs i änget. 

Ängen hör till de artrikaste miljöerna i landet, en förutsättning för detta är att skötseln fortsätter på traditionellt sätt. Om hävden upphör kommer markerna att växa igen och växter och djur som annars finns i ängena minskar snabbt i antal.


I mitten av 1800-talet var arealen ängsmark hela 35000 hektar men i takt med att jordbruket utvecklats har arealen krympt och i dagsläget återstår endast 350 hektar (1%) av den ursprungliga arealen. Ängena är idag populära utflyktsmål och slåtterfester hålls i flera ängen under sommarslåttern.