Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vallstena kyrka

Vallstena kyrka omgärdas av en kyrkogårdsmur med tre stigluckor, varav den södra har skulpterade detaljer och anses vara från 1200-talet.

Norr om kyrkan ligger det gamla sockenmagasinet, nu inrättat som bårhus.

Den medeltida stenkyrkan, vars västra del är äldst, består av ett tvåskeppigt långhus med bredare östparti, smalare rakslutet kor med nordlig sakristia samt ett västtorn.

Den äldsta kyrkan

Torn och långhus härstammar från en liten absidkyrka från början av 1200-talet (absidkorets grundmurar påträffades under kyrkgolvet vid restaureringen 1957).

Vid 1200-talets slut fanns planer på att förnya och förstora kyrkan, härav följde korets uppförande med sakristian; planerna för ett nytt tvåskeppigt långhus realiserades bara delvis i öster (en travé).

Tydliga byggnadsepoker

De olika byggnadsepokerna är väl synliga i exteriören: Torn och långhus med rundbågiga muröppningar och den högre östra delen med gotiska spetsbågformer.

Det romanska långhuset täcks invändigt av fyra kryssvalv uppburna av en mittkolonn.

Kyrkans östra delar

Kyrkans östra delar har höga tältvalv.

Triumfbågen utgör ett markant inslag i interiören. Den vidgades vid 1200-talets mitt, liksom tornbågen, och fick då sina avtrappade bågar med mellanliggande rundstav och en ovanligt välbevarad dekormålning.

Korets östvägg bryts upp av en spetsbågig trefönstergrupp.

Kyrkan restaurerades 1957 efter förslag av arkitekten Bengt Romare.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998.