Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Vallstena

Fornlämningsmiljö vid Svartvät

Detta är ett vetenskapligt viktig referenslokal förande bosättningsmönster och odlingsförhållanden under bronsålder och äldsta järnåldern.

Här finns flera större bronsåldersrösen, en skeppssättning vilken sannolikt är från slutet av bronsåldern och gravfält från förromersk järnålder.

Vidare finns betydande områden med fossila åkersystem.
 

I detta område finns också en komplex fornlämningsmiljö från bronsålder och äldsta järnålder.

Här finns rösen, skeppssättningar, stensättningar med kantkedjor och sydstenar samt resta stenar. I omgivande terräng finns spår av odling i form av stenvallar och röjningsrösen.
 

Alvne Lindaränge

Fornlämningsmiljö från äldre järnåldern. Omfattande lämningar av bebyggelse, hägnader och gravfält bildar en illustrativ och lättillgänglig besöksplats.

I området ingår det välkända Alvne Lindaränge.
 

”Gudingsåkrarna”

Detta är en plats som före och under vikingatiden troligen fungerat som offerplats.

Här har under årens lopp plockats upp omkring 500 järnföremål huvudsakligen från 800 och 900-talen. Av dessa är 470 spjutspetsar.

I övrigt fanns bland annat svärd och yxor.

En sådan stor anhopning av vapendelar har inte hittats någon annanstans i landet.