Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vallstena Annex 1:2 Skolbyggnad

Fastigheten med tre byggnader ligger norr om Vallstena kyrka.  Här finns skolan, en uthuslänga och en sockenbastu.
 

Nordost om skolan ligger lärarbostaden som nu är avstyckad från huvudfastigheten.

Tomten har ängsliknande gräsmattor med tallar i sydöstra hörnet, lövträd och fruktträd.

I nordväst en före detta skolträdgård.

En grusgång leder fram till huvudbyggnaden från vägen i öster.

Uthuslängan i nordväst är en träbyggnad med röd panel och tegeltak.