Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Väskinde kyrka

Väskinde kyrka består av ett rektangulärt långhus med västtorn samt smalare, rakslutet kor. Byggnadsmaterialet är i huvudsak kalksten.

Ingångar finns på tornets nordsida samt på långhusets respektive korets sydsida.

I långhusets nordöstra hörn återfinns rester av en tidigare absidkyrka från 1100-talets senare del.  Under 1200-talets andra hälft påbörjades en ombyggnad med uppförandet av det nuvarande koret.

1300-talet

Långhus och torn tillkom omkring 1300. i tornets sydmur finns två utsparade rum (bönekammare med hagioskop samt sakristia).

Kyrkan har vitputsade fasader. Långhuset och det lägre koret täcks av branta sadeltak.

Tornet

Tornet, som skulle ha varit högre, har sidogallerier i norr och söder samt en kort, åttkantig spira med ljudgluggar.

Tornportalen är enkel och odekorerad, medan korets portal är rikt smyckad med skulptur.

Fönster och kryssvalv

Långhusets enda ljusintag är ett stort masverksfönster i söder, även tornets västmur genombryts av ett spetsbågigt masverksfönster. Koret får ljus från en trefönstergrupp i öster.

Långhuset täcks invändigt av två kryssvalv. Även kor och tornrum är kryssvälvda.
 

Uppgifterna sammanställda ur Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.