Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Östergarn

Kaupungs 1:5 mfl  Järnåldersmiljö

En relativt intakt gårdsmiljö, bestående av flera husgrunder, gravar, gravfält och stensträngare  från perioden 500 f Kr – 600 e Kr.

Ett flertal röjningsrösen visar på odlingsmarken.

Gemensam med Gammelgarn.

Hässle 1:21 mfl  Medeltida ödegårdar

Vid stranden i norra delen av socknen finns lämningarna av två mindre gårdar, sannolikt tillkomna under tidig medel­ tid. Stora delar av gårdarnas åkermark är bevarade och ligg­er för fäfot.

Bengts 1:14 Försvarsskans

Skansen består av två vin­kelstälIda vallar, 40 respektive 24 meter långa. Anläggningen sannolikt tillkommen 1712-1713.

Grogarns 1:19 mfl Fornborg

Fornborgen är belägen på en hög klintkant och omgiven av stup i norr, nordväst och öster.

Mot landsidan avgränsas anläggningen av en ca 450 m lång vall, 6-10 m bred och intill 1,2 m hög.